ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความรู้ พฤติกรรมและ ทัศนคติการบริโภคอาหาร และออกกำลังกายใน กลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งลิง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความรู้ พฤติกรรมและ ทัศนคติการบริโภคอาหาร และออกกำลังกายใน กลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งลิง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : ทิพวรรณ มนที , อำพร โคตรวันทา
คำค้น : เสี่ยงภาวะอ้วน
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษา ความรู้ พฤติกรรมและ ทัศนคติการบริโภคอาหารและออกกำลังกาย ในกลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วน ฉบับนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ พฤติกรรม ทัศนคติการบริโภคอาหารและออกกำลังกาย ของกลุ่มเสี่ยงในตำบลโนนสวาง หมูที่ 6,7,8,9,11,12 และ 14 ตำบลโนนสวาง กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มบุคคลที่ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงโดยแบบคัดกรองความเสี่ยงของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีผลการตรวจคัดกรองที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวและได้รับการบันทึกผ่านระบบโปรแกรม JHCIS ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเองวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical package for the social sciences) ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน 150 คน ในภาพรวมมีความรู้ที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 89.30 และยังมีบางส่วนที่มีความรู้แบบผิดคิดเป็นร้อยละ 10.70 ทางด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี( =3.70) โดยด้านที่ดีที่สุด ( =4.50) คือ การกินอาหารหลากหลายไม่ซ้ำซาก และ การดื่มสุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และด้านที่อยู่ในระดับน้อยการกินอาหารประเภททอดและผัด ( =2.20) และ การออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินเต้นแอร์โรบิค ( =1.70) ส่วนทางด้านของทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีระดับทัศนคติที่น้อย ( =2.20) โดยมีระดับทัศนคติที่มากในเรื่องของความจำเป็นในการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่( =3.30) และระดับทัศนคติที่น้อยในเรื่องต่อไปนี้ การเติมเครื่องปรุงในอาหารทำให้รสชาติอาหารดีขึ้น เนื้อสัตว์ติดมันเมื่อนำมาทำอาหารจะอร่อยกว่าเนื้อไม่ติดมัน ( =1.70) ผลไม้จำพวก เงาะ ทุเรียน ลองกอง สามารถกินเยอะๆได้ ( =2.40) และการทำงานก็เหมือนกับการออกกำลังกาย ( =1.70) ชุมชน ส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในสถานบริการและมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุตามหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ทิพวรรณ มนที , อำพร โคตรวันทา . (2558). การศึกษาความรู้ พฤติกรรมและ ทัศนคติการบริโภคอาหาร และออกกำลังกายใน กลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งลิง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
ทิพวรรณ มนที , อำพร โคตรวันทา . 2558. "การศึกษาความรู้ พฤติกรรมและ ทัศนคติการบริโภคอาหาร และออกกำลังกายใน กลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งลิง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
ทิพวรรณ มนที , อำพร โคตรวันทา . "การศึกษาความรู้ พฤติกรรมและ ทัศนคติการบริโภคอาหาร และออกกำลังกายใน กลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งลิง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2558. Print.
ทิพวรรณ มนที , อำพร โคตรวันทา . การศึกษาความรู้ พฤติกรรมและ ทัศนคติการบริโภคอาหาร และออกกำลังกายใน กลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งลิง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2558.