ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ และนโยบายการศึกษาของชาติ 1. การพัฒนาวิธีการวัดการทำงานของเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดสควบคู่กับวัฏจักรการเรียนรู้ เพื่อส่ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ และนโยบายการศึกษาของชาติ 1. การพัฒนาวิธีการวัดการทำงานของเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดสควบคู่กับวัฏจักรการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับทั้งมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาตอนต้น 2. การพัฒนาต้นแบบชุดปฏิบัติการ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3. การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์และแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย 4. โครงการสร้างต้นแบบการสอนเรื่องการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเสริมความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ตอนต้น 5. สร้างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาบูรณาการกับวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ของครูประจำการในโรงเรียนขยายโอกาส 6. การพัฒนาต้นแบบการสอน เรื่อง การสื่อสารด้วยแสงแบบผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาแนวความคิดเรื่องสมบัติการสะท้อนและหักเหของแสง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7. การพัฒนาวิธีเตรียมเซลลูโลสเพื่อใช้ในบทปฏิบัติการเรื่องการทำงานของเอนไซม์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาตอนต้น 8. การพัฒนาต้นแบบการสอนเรื่องดีเอ็นเอตามแนวทางการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแบบสังคมมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแนวคิดรวบยอดเรื่องดีเอ็นเอของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 9. การศึกษาต้นแบบการสอนที่มีนวัตกรรมเรื่อง วิวัฒนาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อแก้แนวคิดที่คลาดเคลื่อน 10. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์สารฟีโรโมนระดับไมโคร สเกลแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมปฏิบัติการเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 11. การพัฒนาต้นแบบชุดปฏิบัติการเพื่อศึกษาสมบัติคอลลิเกทิฟ เพื่อพัฒนาความเข้าใจและกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 12. การพัฒนาบทปฏิบัติการตามแนวทางการสืบเสาะหาความรู้เรื่องการทำงานของเอนไซม์เซลลูเลส เพื่อเพิ่มความเข้าใจเรื่องการทำงานของเอนไซม์ของนักศึกษาชั้นมัธยมปลายและอุดมศึกษาตอนต้น 13. การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนเรื่องปฏิกิริยาเคมีเพื่อพัฒนาความเข้าใจและกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 14. ปฏิกิริยาโบรมิเนชันและคลอริเนชันของฟีนอลเรดสำหรับสังเคราะห์สารเพื่อใช้สอนปฏิบัติการเคมีสำหรับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเรื่องอินดิเคเตอร์ของกรดและด่าง โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 15. พัฒนาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์โดยใช้หลักการพื้นฐานของความปลอดภัยและการลดมลพิษ และจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 16. การเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยสื่อเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 17. การส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านกลศาสตร์ของนักเรียนผ่านการสร้างแบบจำลอง 18. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งเสริมทัศนคติที่ดีให้เรียนฟิสิกส์ 19. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับนาโนและนาโนเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยและนำไปประยุกต์ 20. การใช้บทเรียนเกี่ยวกับการหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับการศึกษาคณิตศาสตร์ 21. ผู้ช่วยทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์อัจฉริยะ 22. การอ่านออกเสียงภาษาไทย: เปิดโลกการอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตา 23. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 24. การพัฒนาความเข้าใจของนักศึกษาฝึกหัดครูโดยการบูรณาการความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ 25. เครื่องมือสำหรับการประเมินคุณลักษณะของตัวแทนผู้สอนด้วยภาษามือ 26. โครงการสร้าง learning objects ที่มีนวัตกรรมที่บูรณาการเนื้อหาวิชาการกับวัฏจักรการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการรู้จริง รู้นาน รู้สร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับทุกระดับการศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา 27. การพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล สำหรับครู/อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
นักวิจัย : ภิญโญ พานิชพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภิญโญ พานิชพันธ์ . (2555). การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ และนโยบายการศึกษาของชาติ 1. การพัฒนาวิธีการวัดการทำงานของเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดสควบคู่กับวัฏจักรการเรียนรู้ เพื่อส่ง.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ภิญโญ พานิชพันธ์ . 2555. "การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ และนโยบายการศึกษาของชาติ 1. การพัฒนาวิธีการวัดการทำงานของเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดสควบคู่กับวัฏจักรการเรียนรู้ เพื่อส่ง".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ภิญโญ พานิชพันธ์ . "การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ และนโยบายการศึกษาของชาติ 1. การพัฒนาวิธีการวัดการทำงานของเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดสควบคู่กับวัฏจักรการเรียนรู้ เพื่อส่ง."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Print.
ภิญโญ พานิชพันธ์ . การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ และนโยบายการศึกษาของชาติ 1. การพัฒนาวิธีการวัดการทำงานของเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดสควบคู่กับวัฏจักรการเรียนรู้ เพื่อส่ง. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2555.