ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : ระเบียบ สุภวิรี
คำค้น : การใช้สารสนเทศ , แหล่งสารสนเทศล , ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม , Information , uses , sources , Pig , farmers , in , Nakhon , Pathom , Province
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการฟาร์มสุกรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เลี้ยงสุกรมากกว่า 500 ตัวขึ้นไป ในทุกอาเภอของจังหวัดนครปฐม (ยกเว้นอาเภอพุทธมณฑลที่ไม่มีผู้ประกอบการฟาร์มสุกร) รวม 6 อาเภอ ด้วยการเลือกแบบเจาะจงอาเภอละ 60 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รวม 194 คน (จากประชากรผู้ประกอบการฟาร์มสุกรทั้งหมดจานวน 319 คน) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรโดยใช้ T-test และ ANOVA

บรรณานุกรม :
ระเบียบ สุภวิรี . (2556). การใช้สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ระเบียบ สุภวิรี . 2556. "การใช้สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ระเบียบ สุภวิรี . "การใช้สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
ระเบียบ สุภวิรี . การใช้สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.