ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์วัสดุชีวภาพโดยกระบวนการควบคุมการตกผลึกจากแก้วสำหรับประยุกต์ใช้ในงานซ่อมแซมทางทันตกรรม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์วัสดุชีวภาพโดยกระบวนการควบคุมการตกผลึกจากแก้วสำหรับประยุกต์ใช้ในงานซ่อมแซมทางทันตกรรม
นักวิจัย : ภัทร์ สุขแสน , วรดา หล่อยืนยง
คำค้น : กลาสเซรามิกส์ , วัสดุทางทันตกรรม , การตกผลึก , กระบวนการทางความร้อน , โครงสร้างจุลภาค , Glass , ceramics , dental , materials , crystallization , heat , treatment , microstructure
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาวัสดุทันตกรรมประเภทกลาสเซรามิกส์ซึ่งมีความโดดเด่นกว่าเซรามิกพอร์ซเลนทางทันตกรรมทั่วไป เนื่องจากมีสมบัติที่ดีว่าเช่นความแข็งที่มากกว่าและแตกแบบเปราะยาก โดยได้ทำการสังเคราะห์จากแก้วระบบ SiO2-Al2O3-K2O-Na2O-P2O5-CaO-CaF2 โดยใช้กระบวนการหลอมแก้วและเย็นตัวอย่างรวดเร็ว จากนั้นแก้วถูกบดเป็นผงละเอียดแล้วขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้แรงกดอัดแบบแกนเดี่ยว ทำการตกผลึกเฟสลูไซท์และอะพาไทต์ที่อุณหภูมิในช่วง 900-1200?C สูตรแก้วตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์กลาสเซรามิกส์ได้ศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน SiO2/P2O5 และอัตราส่วน Al2O3/K2O โดยภาพรวมพบว่าอัตราส่วน SiO2/P2O5 และอัตราส่วน Al2O3/K2O ที่แตกต่างกันในสูตรแก้วตั้งต้นส่งผลต่อความเสถียรของเฟสผลึกเซรามิกส์ภายในเมทริกแก้วที่อุณหภูมิการตกผลึกที่แตกต่างกันและมีผลต่อค่าความเป็นเตตระโกนอลของโครงสร้างผลึกเฟสลูไซท์ นอกจากนี้เฟสอะพาไทต์ก็มีส่วนช่วยทำให้ค่าความแข็งที่ผิวของชิ้นงานเพิ่มขึ้น โดยที่วัสดุที่ผ่านกระบวนการความร้อนที่อุณหภูมิ 1100-1200?C ของทุกสูตรแก้วมีค่าความแข็งใกล้เคียงกับวัสดุกลาสเซรามิกส์ทางทันตกรรมทางการค้าในปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
ภัทร์ สุขแสน , วรดา หล่อยืนยง . (2555). การสังเคราะห์วัสดุชีวภาพโดยกระบวนการควบคุมการตกผลึกจากแก้วสำหรับประยุกต์ใช้ในงานซ่อมแซมทางทันตกรรม.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภัทร์ สุขแสน , วรดา หล่อยืนยง . 2555. "การสังเคราะห์วัสดุชีวภาพโดยกระบวนการควบคุมการตกผลึกจากแก้วสำหรับประยุกต์ใช้ในงานซ่อมแซมทางทันตกรรม".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภัทร์ สุขแสน , วรดา หล่อยืนยง . "การสังเคราะห์วัสดุชีวภาพโดยกระบวนการควบคุมการตกผลึกจากแก้วสำหรับประยุกต์ใช้ในงานซ่อมแซมทางทันตกรรม."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
ภัทร์ สุขแสน , วรดา หล่อยืนยง . การสังเคราะห์วัสดุชีวภาพโดยกระบวนการควบคุมการตกผลึกจากแก้วสำหรับประยุกต์ใช้ในงานซ่อมแซมทางทันตกรรม. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.