ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของระดับการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของระดับการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด
นักวิจัย : นัทธีรา สรรมณี , กุลนาถ อบสุวรรณ , กมลชนก พานิชการ
คำค้น : ปุ๋ยหมัก , กรดฮิวมิก , สารฮิวมิก , พืช , โหระพา , มะเขือเปราะ , compost , humic , acid , substances , plant , basil , egg
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. คัดเลือกสูตรปุ๋ยหมักที่หมักในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งจากการศึกษาปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ 15 ชนิดจากงานวิจัยของนัทธีรา และคณะ9 ก่อนหน้านี้พบว่าสูตรที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้รับการรับรองให้เป็นฐานการเรียนรู้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเป็นสูตรที่ให้สารฮิวมิกมีปริมาณมาก จึงได้ทำการศึกษาโดยใช้สูตรปุ๋ยหมักนี้ 2. การศึกษาคุณลักษณะของปุ๋ยหมักระยะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการหมัก 3. การศึกษาระดับการเกิดสารฮิวมิก 4. การนำกรดฮิวมิกไปทดสอบกับพืชทดสอบด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 5. การศึกษาความสัมพันธ์ทางสถิติของอิทธิพลของระยะเวลา 6. การสรุปผลและการเผยแพร่ต่อกลุ่มเกษตกร และนักวิชาการ เพื่อการใช้ประโยชน์

บรรณานุกรม :
นัทธีรา สรรมณี , กุลนาถ อบสุวรรณ , กมลชนก พานิชการ . (2556). ผลกระทบของระดับการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นัทธีรา สรรมณี , กุลนาถ อบสุวรรณ , กมลชนก พานิชการ . 2556. "ผลกระทบของระดับการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นัทธีรา สรรมณี , กุลนาถ อบสุวรรณ , กมลชนก พานิชการ . "ผลกระทบของระดับการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
นัทธีรา สรรมณี , กุลนาถ อบสุวรรณ , กมลชนก พานิชการ . ผลกระทบของระดับการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.