ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถานภาพนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถานภาพนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555
นักวิจัย : อภิญญา อิงอาจ , พรพรรณ เชยจิตร
คำค้น : สถานภาพนักศึกษาใหม่ , มหาวิทยาลัยศิลปากร , คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , New , Students , Status , Silpakorn , University , Faculty , of , Information , and , Communication , Technology
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 564 คน โดยเครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่จำแนกเป็น 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ข้อมูลของผู้ปกครอง 3) สาเหตุการเลือกและแหล่งข่าว 4) มูลเหตุจูงใจในการเลือกสถาบัน 5) ความต้องการพัฒนาตนเอง 6) ความคาดหวังต่อการเรียน และ 7) แรงจูงใจทางวิชาการ

บรรณานุกรม :
อภิญญา อิงอาจ , พรพรรณ เชยจิตร . (2557). การศึกษาสถานภาพนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อภิญญา อิงอาจ , พรพรรณ เชยจิตร . 2557. "การศึกษาสถานภาพนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อภิญญา อิงอาจ , พรพรรณ เชยจิตร . "การศึกษาสถานภาพนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
อภิญญา อิงอาจ , พรพรรณ เชยจิตร . การศึกษาสถานภาพนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.