ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางพันุกรรมและสัณฐานวิทยาของหอยเสียบ (Donax spp.)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางพันุกรรมและสัณฐานวิทยาของหอยเสียบ (Donax spp.)
นักวิจัย : สุภาวดี มานะไตรนนท์ , อรอุมา ทองหล่อ , อนวัช บุญญภักดี
คำค้น : ความหลากหลายทางพันธุกรรม , ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย , หอยเสียบ , ISSR , PCR , markers , Genetic , variation , Shell , morphological , Donax
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการเก็บตัวอย่างหอยเสียบจากชายหาด 3 แห่ง ได้แก่ หาดบางแสน หาดชะอำ และหาดสวนสน หาดละ 100 ตัว และใช้หอยตลับ จำนวน 100 ตัวเป็น outgroup ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั้งหมด 5 ลักษณะ ได้แก่ ความสูง ความกว้าง ความหนา สัดส่วนความสูงต่อความกว้าง และสัดส่วนความหนาต่อความกว้าง ส่วนความหลากหลายทางพันธุกรรมวัดโดยใช้วิธี ISSR-PCR markers จำนวน 4 loci โดยใช้ตัวอย่างจำนวน 30 ตัว/หาด

บรรณานุกรม :
สุภาวดี มานะไตรนนท์ , อรอุมา ทองหล่อ , อนวัช บุญญภักดี . (2557). ความหลากหลายทางพันุกรรมและสัณฐานวิทยาของหอยเสียบ (Donax spp.).
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภาวดี มานะไตรนนท์ , อรอุมา ทองหล่อ , อนวัช บุญญภักดี . 2557. "ความหลากหลายทางพันุกรรมและสัณฐานวิทยาของหอยเสียบ (Donax spp.)".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภาวดี มานะไตรนนท์ , อรอุมา ทองหล่อ , อนวัช บุญญภักดี . "ความหลากหลายทางพันุกรรมและสัณฐานวิทยาของหอยเสียบ (Donax spp.)."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
สุภาวดี มานะไตรนนท์ , อรอุมา ทองหล่อ , อนวัช บุญญภักดี . ความหลากหลายทางพันุกรรมและสัณฐานวิทยาของหอยเสียบ (Donax spp.). นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.