ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
นักวิจัย : ศรีเรือน แก้วกังวาล , นิรุต ถึงนาค , ประภัสสร ปรีเอี่ยม , ไมตรี จันทร์ดำประดิษฐ์ , สุวรรณี จริยะพร , สมเกียรติ คูหาเกษมสิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ไม่ปรากฏ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยทาการวิจัยเชิงปริมาณก่อนและตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสนับสนุนผลการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามประชาชนผู้ที่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้จังหวัดในส่วนของอีสานเหนือ จานวน 5 จังหวัดและสุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลจาก 5 จังหวัดที่จัดเก็บข้อมูลจานวน 500 คน โดยเก็บข้อมูลครัวเรือนละ 1 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสมการโครงสร้าง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด 5 จังหวัดรวม 15 ราย วิเคราะหำข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

บรรณานุกรม :