ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนพังงา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นักวิจัย : พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
คำค้น : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เอกสาร ประกอบการสอน
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนพังงา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนพังงา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 15 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน E1/E2 และการทดสอบค่าที จากผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งฉบับมีค่าความยากง่ายเฉลี่ย .53 ค่าอำนาจจำแนก .89 และความเชื่อมั่น .98 และผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ให้มีคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนในระดับดีมากที่สุด (x ? = 4.50) 2. การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 มีค่าเท่ากับ 82.93/80.04 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าคะแนนของการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 49.73 และค่าคะแนนของการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 123.27 เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.6 4. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 มีค่าเฉลี่ย x ? = 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.42 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ . (2558). ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.
    พังงา : วิทยาลัยชุมชนพังงา.
พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ . 2558. "ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ".
    พังงา : วิทยาลัยชุมชนพังงา.
พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ . "ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ."
    พังงา : วิทยาลัยชุมชนพังงา, 2558. Print.
พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ . ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. พังงา : วิทยาลัยชุมชนพังงา; 2558.