ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wanida Janvikul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Wanida Janviku
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วนิดา จันทร์วิกูล 28
2 Paweena Uppanan 17
3 ปวีณา อุปนันต์ 17
4 Boonlom Thavornyutikarn 13
5 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 13
6 Patcharee Ngamviriyavong 11
7 Wasana Kosorn 10
8 วาสนา โคสอน 10
9 พัชรี งามวิริยะวงศ์ 9
10 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 7
11 ปริยดา ตั๋นจักร 5
12 Pariyada Tanjak 5
13 สิริพร โตนดแก้ว 5
14 Siriporn Tanodekaew 5
15 Preeyapan Meesap 4
16 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 3
17 ไพโรจน์ สุรัตนวนิช 3
18 Somruethai Channasanon 3
19 ฤทธิกร ชายน้อย 2
20 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 2
21 National Metal and Materials Technology Center (MTEC) 2
22 ปรียพันธ์ มีทรัพย์ 2
23 Department of Surgery, Ang Thong Hospital, Ang Thong Province 2
24 Rittikorn Chainoy 2
25 ขจี ปิลกศิริ 2
26 Weerachai Singhatanadgit 2
27 Somying Patntirapong 2
28 Suphakit Arphavasin 2
29 สมพร สวัสดิสรรพ์ 2
30 Somporn Swasdison 2
31 Anak Thananuson 1
32 Benjaree Phumsiri 1
33 เบญจารี พุ่มศิริ 1
34 Wimon Sirimaharajc 1
35 Prayuth Chokrungvaranont 1
36 Rujiporn Prateepasen 1
37 รุจิพร ประทีปเสน 1
38 Porntipa Pankongadisak 1
39 Apichai Angspatt 1
40 Boonchai Taweerattanasil 1
41 Rutchanee Nonthabenjawan 1
42 Piroj Surattanawanich 1
43 Noppadon Sangjun 1
44 นภดล แสงจันทร์ 1
45 Duangporn Phulsuksombati 1
46 ภาราดร งามดี 1
47 รัชนี นนทเบญจวรรณ 1
48 ยุทธพงษ์ สุดสวาท 1
49 นพดล แสงจันทร์ 1
50 Paradon Ngamdee 1
51 อนุภาพ อีซา 1
52 วิจิตร ธรานนท์ 1
53 Kriskrai Sitthiseripratip 1
54 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
55 อัศวิน คนชม 1
56 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 1
57 Wichit Tharanon 1
58 เซอิชิ ไอบะ 1
59 Kawee Srikulkit 1
60 Naparatn Rojtinnakorn 1
61 Seiichi Aiba 1
62 Metha Rutnakornpituk 1
63 อภิวัฒน์ เกตุเนียม 1
64 พล พลเสน 1
65 Sukitaya Veeranondha 1
66 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
67 เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร 1
68 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 1
69 Kongkiat Kongsuwan 1
70 Apiwat Kadnaim 1
71 ภาวดี เมธะคานนท์ 1
72 Pawadee Methacanon 1
73 Chalermpong Chatdokmaiprai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 1
4 2553 5
5 2552 7
6 2551 7
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 2
10 2543 1
11 2542 1
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Development of poly(butylene succinate)/calcium phosphate composites for bone engineering
ปี พ.ศ. 2556
2 Enhanced osteogenic activity of a poly(butylene succinate)/calcium phosphate composite by simple alkaline hydrolysis
ปี พ.ศ. 2554
3 Carboxymethylchitosan, alginate and tulle gauze wound dressings: a comparative study in the treatment of partial-thickness wounds
ปี พ.ศ. 2553
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)
6 Surface Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Microsphere Incorporated Carboxymethylchitosan Scaffolds for Cartilage Tissue Engineering
7 Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Scaffolds Coated with Bioactive Agent
8 Antibacterial Hydrogels from Chitosan Derivatives
ปี พ.ศ. 2552
9 วิศวกรรมเนื้อเยื่อสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง
10 การศึกษาสมบัติการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในระดับหลอดทดลองและสมบัติการห้ามเลือดในสัตว์ทดลองของพลาสเตอร์ยาที่เคลือบด้วยสารฆ่าเชื้อและสารช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือดที่มีอนุพันธ์ไคโตซานเป็นองค์ประกอบ
11 ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่ผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูกเปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเปรียบเทียบ
12 EFFECTS OF ENVIRONMENTAL pH AND MW OF CHITOSAN SALTS ON THEIR BIOLOGICAL PROPERTIES
13 In Vitro and In Vivo Evaluations of Oligochitosan Salt-Based Gels for Wound Healing
14 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE/OLIGOCHITOSAN/AMINO ACID HYDROGEL
15 ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่แผลผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูก เปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาเจลห้ามเลือดที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน : เฟสที่ 1 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในสัตว์เลี้ยง
17 การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก
18 การเตรียมวัสดุรักษาแผลจากไคโตซานที่ผ่านการดัดแปรด้วยพอลิยูริเธน
19 Study on Biocompatibility and Antimicrobial Activity of Water-Soluble Chitosan Salts
20 Synthesis of Maleilated Oligochitosan Hydrogel
21 Synthesis and Characterization of Amino Acid Modified Chitooloigosaccharidees
22 Synthesis, Characterization and Crosslinking of Dual-curable Siloxane Copolymers
ปี พ.ศ. 2550
23 การพัฒนาแผ่นไคติน-ไคโตซานเป็นแผ่นเยื่อขวางกั้นเพื่อใช้ในการรักษาความ วิการของเนื้อเยื่อ ด้วยวิธีการชักนำให้เกิดการงอกใหม่ของเนื้อเยื่อ
24 วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล
ปี พ.ศ. 2549
25 กาวไฮโดรเจลสำหรับการใช้งานด้านวัสดุตกแต่งแผล
26 Evaluation of Efficacy of Chitosan Derivative Based Hemostat: In Vitro and In Vivo Studies
ปี พ.ศ. 2548
27 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส
28 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
ปี พ.ศ. 2543
29 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์กราฟท์โคโพลิเมอร์ของยางธรรมชาติและโพลิอะคริโลไนไทรล์โดยวิธีทางโบเรนเคมี
ปี พ.ศ. 2542
30 Synthesis of organic/inorganic hybrid materials for coating applications