ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
2 วุฒิสาร ตันไชย 9
3 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
4 อภิวรรณ ซักเซ็ค 9
5 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
6 เอกวีร์ มีสุข 9
7 อรทัย ก๊กผล 9
8 จันทนา จันทโร 4
9 พงษ์ธร จรัญญากรณ์ 4
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
11 วรงค์ ปวราจารย์ 2
12 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
13 มนทิรา จันเทรมะ 2
14 ประโมทย์ อุณห์ไวทยะ 2
15 มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล 2
16 Chung, Pei-Jung 1
17 วรรณรัตน์ วิวัฒนะ, 2521- 1
18 Laurenson, David 1
19 University of Edinburgh 1
20 เรวัต สุวรรณไพรัตน์, 2521- 1
21 ทวีชัย สกุลกิจไพบูลย์, 2522- 1
22 ณัฐวุฒิ เมืองศิริ, 2522- 1
23 Vutyavanich,T. 1
24 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 1
25 สาริณี อุ่ยตระกูล 1
26 Srisurapanont,M. 1
27 Grant, Peter M 1
28 สุวิชญาน์ อินนัดดา 1
29 China Scholarship Council 1
30 Singh, D K 1
31 Mishra, P R 1
32 Singh, P K 1
33 Paliwal, S K 1
34 Tripathi, Renu 1
35 Shukla, Prashant 1
36 Tripathi, Priyanka 1
37 ชาญสิทธิ์ จิตติพันธ์พรณี 1
38 Tiwari, Sameer 1
39 Srivastava, K K 1
40 อริยะ เมธเศรษฐ์ 1
41 พฤทธิ์ ประเสริฐธรรม, 2522- 1
42 Tripathi, D K 1
43 Kumari, Ruma 1
44 Thompson, John S 1
45 ศุภมาส ศิริกุล 1
46 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
47 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 1
48 Meevasana,W. 1
49 Jaiban,P. 1
50 Namsar,O. 1
51 ศรชัย บัวแก้ว 1
52 งบประมาณแผ่นดิน 1
53 สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 1
54 สุกรีนา หะยีดือราแม 1
55 Shih Mo Lin 1
56 Tharinya Supasa 1
57 จิราพร อัตตะสาระ 1
58 นพดล ศรีพุทธา 1
59 คมสันติ์ ดาโรจน์ 1
60 Watcharapasorn,A. 1
61 ปริญญา ตันสกุล 1
62 Intarasiri,S. 1
63 Thongleurm,C. 1
64 แสงเพชร โล่ห์อร่ามทวีทอง 1
65 ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ 1
66 Won-In,K. 1
67 Dwivedi, Hemlata 1
68 Tippawan,U. 1
69 Dararutana,P. 1
70 วิชชากร เฮงศรีธวัช 1
71 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 1
72 Kamwanna,T. 1
73 พีรยุทธ แสงศิลป์ 1
74 Somboonporn,W. 1
75 Taneja, Isha 1
76 Zhao, Yanli 1
77 Philippe Minard 1
78 Marie Valerio-Lepiniec 1
79 ประกรณ์ เมฆจำเริญ 1
80 นพดล ปิ่นสุภา 1
81 Agathe Urvoas 1
82 Liu, Yu 1
83 Pierre Boulanger 1
84 Carton, H. 1
85 Briais, A. 1
86 Yang, Ying Wei 1
87 Ranjna Jindal 1
88 Chen, Yong 1
89 Wilhelm Furnon 1
90 พัชรมาศ นุ่มดี 1
91 บุญญารัตน์ แสงปิยะ 1
92 Chatchai Tayapiwatana 1
93 Jiunn Chi Wu 1
94 ชุติมา เกียรติเสวี 1
95 นิติ วันทอง 1
96 Wongkot Wongsapai 1
97 เบญจวรรณ นิรมิตวสุ 1
98 Sawitree Nangola 1
99 มานพ รุจิภากร 1
100 Koollawat Chupradit 1
101 Sudarat Hadpech 1
102 Kanda Fanhchaksai 1
103 วินัย นาทะศรี 1
104 Tapponnier, Paul 1
105 Elias, A. 1
106 Akhtar, M S 1
107 Gupta, P K 1
108 Malhotra, Soniya 1
109 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
110 Katsufuji, T. 1
111 Saxena, S. S. 1
112 Wahajuddin 1
113 Raju, K S R 1
114 Dwivedi, A K 1
115 Chaturvedi, Priyanka 1
116 Dwivedi, Pankaj 1
117 Khatik, Renuka 1
118 Singh, Sarika 1
119 Shimuta, M. 1
120 Spalek, L. 1
121 Daëron, M. 1
122 Jacques, E. 1
123 King, G. C. P. 1
124 Jomaa, R. 1
125 Sursock, A. 1
126 Barrier, Laurie 1
127 Panagopoulos, Christos 1
128 Kato, Y. 1
129 Ito, T. 1
130 Batista, Cristian D. 1
131 Petrovic, A. P. 1
132 Sengupta, Pinaki 1
133 Khandelwal, Kiran 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2558 5
4 2557 3
5 2556 1
6 2555 1
7 2554 2
8 2553 3
9 2552 2
10 2551 4
11 2550 1
12 2548 3
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 2
17 2543 4
18 2541 5
19 2540 1
20 2538 2
21 2537 1
22 2535 2
23 2532 4
24 2525 1
25 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Household energy consumption behaviour for different demographic regions in Thailand from 2000 to 2010
2 Alpha-helicoidal HEAT-like Repeat Proteins (αRep) Selected as Interactors of HIV-1 Nucleocapsid Negatively Interfere with Viral Genome Packaging and Virus Maturation
ปี พ.ศ. 2559
3 Study of dissolved oxygen dynamics in the Cha-Am municipality wastewater treatment ponds system using mathematical modelling and GIS
ปี พ.ศ. 2558
4 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
5 Arteether nanoemulsion for enhanced efficacy against Plasmodium yoelii nigeriensis malaria: An approach by enhanced bioavailability
6 Simultaneous tuning of the dielectric property and photo-induced conductivity in ferroelectric Ba0.7Ca0.3TiO3 via la doping
7 ประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตยางรถยนต์: กรณีศึกษา
8 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
9 Characterization of hyaluronic acid specific hyaluronate lyase (HylP) from Streptococcus pyogenes
10 Phosphorylation of Pyruvate Kinase A by Protein Kinase J leads to the altered growth and differential rate of intracellular survival of mycobacteria
11 Relaxation for perimenopausal and postmenopausal symptoms
ปี พ.ศ. 2556
12 Electric field modulation of the tetragonal domain orientation revealed in the magnetic ground state of quantum paraelectric EuTiO3
ปี พ.ศ. 2555
13 PIXE study on Thai amulet: Phra Somdej Wat Rakhang
ปี พ.ศ. 2554
14 การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน
15 Performance analysis and algorithm design for distributed transmit beamforming
ปี พ.ศ. 2553
16 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม
17 การพัฒนาระบบตรวจติดตามผลการอนุรักษ์พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม
18 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35
ปี พ.ศ. 2552
19 การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์
20 Seismic evidence for Neogene and active shortening offshore of Lebanon (Shalimar cruise)
ปี พ.ศ. 2551
21 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกันที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะในระบบไฟฟ้ากำลัง
22 การวิเคราะห์ทางเลือกในการกรองกระแสฮาร์มอนิก
23 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า
24 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกัน ที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะ ในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2550
25 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะเพื่อการประมาณตำแหน่ง และแรงดันผิดพร่องบนสายส่ง
ปี พ.ศ. 2548
26 การออกแบบชุดตัวเก็บประจุในระบบไฟฟ้าแรงสูง
27 การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
28 The construction of a supramolecular polymeric rotaxane from bipyridine-ruthenium and cyclodextrin
ปี พ.ศ. 2547
29 การตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง
30 การคำนวณค่าความสว่างไฟถนนบริเวณทางแยกหลายระดับ
ปี พ.ศ. 2546
31 ระบบการนำเสนอข้อมูลทางแสงของโคมไฟถนน
32 การวิเคราะห์ค่าความสว่างและความส่องสว่างบนถนนภายในอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2545
33 การวิเคราะห์การไหลของฮาร์มอนิกในโรงงานอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความถูกต้องของแบบจำลองฮาร์มอนิก
ปี พ.ศ. 2544
34 การประมาณค่าตัวแปรสเตทฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
35 การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรเพื่อใช้ปรับตั้ง และเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน
ปี พ.ศ. 2543
36 การประเมินคุณภาพไฟถนน
37 การประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคาร
38 การประมาณค่ากระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไม่เป็นเชิงเส้นในผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัย
39 การวิเคราะห์โหลดโพลว์และการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในนระบบ 3 เฟสภายใต้สภาวะไม่สมดุล
ปี พ.ศ. 2541
40 การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
41 การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่าย
42 ผลกระทบของกระแสฮาร์มอนิกที่มีต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงกำลัง
43 การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย
44 The Attitude of Farmen at Surrounding Villages of Huai Hong Khrai Royal Development Study Center towards Conservation and Development of Natural Resources
ปี พ.ศ. 2540
45 การพัฒนาระบบจำลองการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2538
46 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการจำลองความส่องสว่างภายในอาคาร
47 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
48 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2535
49 A Comparison of Cooperation and Competition Groups Learning Style on Physics Achievement of Mathayomsuksa 5 Students Using Computer Assisted Instruction
50 ความสัมพันธ์ของรูปพรรณสัณฐานและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
51 การออกแบบไฟถนนด้วยวิธี ซีไออี โดยใช้คอมพิวเตอร์
52 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและวิเคราะห์การส่องสว่างภายในอาคาร
53 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
54 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2525
55 สัมประสิทธิการใช้แสงของโคมไฟที่ใช้ภายในอาคาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
56 Image encryption scheme based on chaotic maps