ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒิสาร ตันไชย 9
2 อรทัย ก๊กผล 9
3 อภิวรรณ ซักเซ็ค 9
4 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
5 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
6 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
7 เอกวีร์ มีสุข 9
8 จันทนา จันทโร 4
9 พงษ์ธร จรัญญากรณ์ 4
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
11 มนทิรา จันเทรมะ 2
12 วรงค์ ปวราจารย์ 2
13 ประโมทย์ อุณห์ไวทยะ 2
14 มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล 2
15 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
16 ศรชัย บัวแก้ว 1
17 Jaiban,P. 1
18 คมสันติ์ ดาโรจน์ 1
19 วิชชากร เฮงศรีธวัช 1
20 Watcharapasorn,A. 1
21 Namsar,O. 1
22 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
23 จิราพร อัตตะสาระ 1
24 Dararutana,P. 1
25 นพดล ศรีพุทธา 1
26 สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 1
27 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 1
28 งบประมาณแผ่นดิน 1
29 Meevasana,W. 1
30 Thongleurm,C. 1
31 Won-In,K. 1
32 แสงเพชร โล่ห์อร่ามทวีทอง 1
33 ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ 1
34 Somboonporn,W. 1
35 Vutyavanich,T. 1
36 ชาญสิทธิ์ จิตติพันธ์พรณี 1
37 Tharinya Supasa 1
38 ปริญญา ตันสกุล 1
39 พีรยุทธ แสงศิลป์ 1
40 Kamwanna,T. 1
41 Tippawan,U. 1
42 ศุภมาส ศิริกุล 1
43 Intarasiri,S. 1
44 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 1
45 Chatchai Tayapiwatana 1
46 Marie Valerio-Lepiniec 1
47 Zhao, Yanli 1
48 ประกรณ์ เมฆจำเริญ 1
49 Agathe Urvoas 1
50 Wilhelm Furnon 1
51 นพดล ปิ่นสุภา 1
52 Philippe Minard 1
53 Liu, Yu 1
54 Yang, Ying Wei 1
55 Carton, H. 1
56 Ranjna Jindal 1
57 Chen, Yong 1
58 Pierre Boulanger 1
59 พัชรมาศ นุ่มดี 1
60 Koollawat Chupradit 1
61 Jiunn Chi Wu 1
62 บุญญารัตน์ แสงปิยะ 1
63 ชุติมา เกียรติเสวี 1
64 Wongkot Wongsapai 1
65 Shih Mo Lin 1
66 นิติ วันทอง 1
67 สาริณี อุ่ยตระกูล 1
68 เบญจวรรณ นิรมิตวสุ 1
69 Sudarat Hadpech 1
70 มานพ รุจิภากร 1
71 Kanda Fanhchaksai 1
72 วินัย นาทะศรี 1
73 Sawitree Nangola 1
74 สุกรีนา หะยีดือราแม 1
75 ทวีชัย สกุลกิจไพบูลย์, 2522- 1
76 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
77 Malhotra, Soniya 1
78 Saxena, S. S. 1
79 Katsufuji, T. 1
80 Spalek, L. 1
81 Shimuta, M. 1
82 Akhtar, M S 1
83 Gupta, P K 1
84 Singh, Sarika 1
85 Khatik, Renuka 1
86 Raju, K S R 1
87 Taneja, Isha 1
88 Wahajuddin 1
89 Ito, T. 1
90 Kato, Y. 1
91 Jomaa, R. 1
92 King, G. C. P. 1
93 Sursock, A. 1
94 Elias, A. 1
95 Briais, A. 1
96 Tapponnier, Paul 1
97 Daëron, M. 1
98 Jacques, E. 1
99 Petrovic, A. P. 1
100 Batista, Cristian D. 1
101 Sengupta, Pinaki 1
102 Panagopoulos, Christos 1
103 Barrier, Laurie 1
104 Dwivedi, Pankaj 1
105 Dwivedi, A K 1
106 University of Edinburgh 1
107 เรวัต สุวรรณไพรัตน์, 2521- 1
108 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 1
109 Thompson, John S 1
110 Srivastava, K K 1
111 อริยะ เมธเศรษฐ์ 1
112 Laurenson, David 1
113 Chung, Pei-Jung 1
114 Grant, Peter M 1
115 สุวิชญาน์ อินนัดดา 1
116 ณัฐวุฒิ เมืองศิริ, 2522- 1
117 China Scholarship Council 1
118 วรรณรัตน์ วิวัฒนะ, 2521- 1
119 พฤทธิ์ ประเสริฐธรรม, 2522- 1
120 Tripathi, D K 1
121 Shukla, Prashant 1
122 Tripathi, Priyanka 1
123 Dwivedi, Hemlata 1
124 Khandelwal, Kiran 1
125 Chaturvedi, Priyanka 1
126 Tripathi, Renu 1
127 Paliwal, S K 1
128 Tiwari, Sameer 1
129 Kumari, Ruma 1
130 Singh, D K 1
131 Singh, P K 1
132 Mishra, P R 1
133 Srisurapanont,M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2558 5
4 2557 3
5 2556 1
6 2555 1
7 2554 2
8 2553 3
9 2552 5
10 2551 4
11 2550 1
12 2548 3
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 2
17 2543 4
18 2541 5
19 2540 2
20 2538 2
21 2537 1
22 2536 1
23 2535 2
24 2532 4
25 2525 1
26 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Household energy consumption behaviour for different demographic regions in Thailand from 2000 to 2010
2 Alpha-helicoidal HEAT-like Repeat Proteins (αRep) Selected as Interactors of HIV-1 Nucleocapsid Negatively Interfere with Viral Genome Packaging and Virus Maturation
ปี พ.ศ. 2559
3 Study of dissolved oxygen dynamics in the Cha-Am municipality wastewater treatment ponds system using mathematical modelling and GIS
ปี พ.ศ. 2558
4 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
5 Arteether nanoemulsion for enhanced efficacy against Plasmodium yoelii nigeriensis malaria: An approach by enhanced bioavailability
6 Simultaneous tuning of the dielectric property and photo-induced conductivity in ferroelectric Ba0.7Ca0.3TiO3 via la doping
7 ประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตยางรถยนต์: กรณีศึกษา
8 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
9 Characterization of hyaluronic acid specific hyaluronate lyase (HylP) from Streptococcus pyogenes
10 Phosphorylation of Pyruvate Kinase A by Protein Kinase J leads to the altered growth and differential rate of intracellular survival of mycobacteria
11 Relaxation for perimenopausal and postmenopausal symptoms
ปี พ.ศ. 2556
12 Electric field modulation of the tetragonal domain orientation revealed in the magnetic ground state of quantum paraelectric EuTiO3
ปี พ.ศ. 2555
13 PIXE study on Thai amulet: Phra Somdej Wat Rakhang
ปี พ.ศ. 2554
14 การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน
15 Performance analysis and algorithm design for distributed transmit beamforming
ปี พ.ศ. 2553
16 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม
17 การพัฒนาระบบตรวจติดตามผลการอนุรักษ์พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม
18 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด
20 การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์
21 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประเมินฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง
22 การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด
23 Seismic evidence for Neogene and active shortening offshore of Lebanon (Shalimar cruise)
ปี พ.ศ. 2551
24 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกันที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะในระบบไฟฟ้ากำลัง
25 การวิเคราะห์ทางเลือกในการกรองกระแสฮาร์มอนิก
26 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า
27 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกัน ที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะ ในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2550
28 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะเพื่อการประมาณตำแหน่ง และแรงดันผิดพร่องบนสายส่ง
ปี พ.ศ. 2548
29 การออกแบบชุดตัวเก็บประจุในระบบไฟฟ้าแรงสูง
30 การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
31 The construction of a supramolecular polymeric rotaxane from bipyridine-ruthenium and cyclodextrin
ปี พ.ศ. 2547
32 การตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง
33 การคำนวณค่าความสว่างไฟถนนบริเวณทางแยกหลายระดับ
ปี พ.ศ. 2546
34 ระบบการนำเสนอข้อมูลทางแสงของโคมไฟถนน
35 การวิเคราะห์ค่าความสว่างและความส่องสว่างบนถนนภายในอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2545
36 การวิเคราะห์การไหลของฮาร์มอนิกในโรงงานอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความถูกต้องของแบบจำลองฮาร์มอนิก
ปี พ.ศ. 2544
37 การประมาณค่าตัวแปรสเตทฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
38 การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรเพื่อใช้ปรับตั้ง และเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน
ปี พ.ศ. 2543
39 การประเมินคุณภาพไฟถนน
40 การประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคาร
41 การประมาณค่ากระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไม่เป็นเชิงเส้นในผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัย
42 การวิเคราะห์โหลดโพลว์และการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในนระบบ 3 เฟสภายใต้สภาวะไม่สมดุล
ปี พ.ศ. 2541
43 การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
44 การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่าย
45 ผลกระทบของกระแสฮาร์มอนิกที่มีต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงกำลัง
46 การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย
47 The Attitude of Farmen at Surrounding Villages of Huai Hong Khrai Royal Development Study Center towards Conservation and Development of Natural Resources
ปี พ.ศ. 2540
48 การพัฒนาระบบจำลองการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
49 การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมแต่ละประเภทแต่ละขนาด
ปี พ.ศ. 2538
50 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการจำลองความส่องสว่างภายในอาคาร
51 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
52 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2536
53 การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมแต่ละประเภทแต่ละขนาด
ปี พ.ศ. 2535
54 A Comparison of Cooperation and Competition Groups Learning Style on Physics Achievement of Mathayomsuksa 5 Students Using Computer Assisted Instruction
55 ความสัมพันธ์ของรูปพรรณสัณฐานและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
56 การออกแบบไฟถนนด้วยวิธี ซีไออี โดยใช้คอมพิวเตอร์
57 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและวิเคราะห์การส่องสว่างภายในอาคาร
58 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
59 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2525
60 สัมประสิทธิการใช้แสงของโคมไฟที่ใช้ภายในอาคาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
61 Image encryption scheme based on chaotic maps