ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chonticha Srisawang
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Phanphen Wattanaarsakit 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
5 สุวดี ยาป่าคาย 1
6 Suchin Arunsawatwong 1
7 Thanathon Sesuk 1
8 กระมล ทองธรรมชาติ 1
9 ศุกันยา ห้วยผัด 1
10 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
11 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
12 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
13 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
14 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
15 ประธาน ดาบเพชร 1
16 Thada Jirajaras 1
17 อวย เกตุสิงห์ 1
18 กมลชนก ยวดยง 1
19 สมชัย วัฒนการุณ 1
20 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
21 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
22 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
23 Waraporn Siriterm 1
24 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
25 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
26 Kasidit Nootong 1
27 Anawatch Mitpratan 1
28 Chayaporn Supachartwong 1
29 สิทธิพร แอกทอง 1
30 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
31 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
32 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
33 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
34 Rajalida Lipikorn 1
35 Acom Sornsute 1
36 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
37 Chariya Uiyyasathian 1
38 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
39 Pantharee Boonsatorn 1
40 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
43 คัคนางค์ มณีศรี 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
46 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
47 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
48 ธวัชชัย สันติสุข 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
50 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
51 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
52 Somying Tumwasorn 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
54 อุทัย บุญประเสริฐ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
57 วิไล ชินธเนศ 1
58 สำเริง แย้มโสภี 1
59 วัลลภ แย้มเหมือน 1
60 ไววิทย์ พุทธารี 1
61 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
62 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
63 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
64 Pornpimol Muanjai 1
65 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
66 Varunee Padmasankh 1
67 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
68 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
69 สิริพร สิวราวุฒิ 1
70 สมพร พรมดี 1
71 สุวิชา ทองสิมา 1
72 สายฝน ควรผดุง 1
73 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
74 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
75 วาสนา เสียงดัง 1
76 เอกชัย อดุลยธรรม 1
77 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
78 Jaitip Paiboon 1
79 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
80 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
81 วัฒนชัย สมิทธากร 1
82 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
83 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
84 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
85 Wilai Anomasiri 1
86 Kittisak Likhitwitayawuid 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 Vimolmas Lipipun 1
89 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
90 มยุรี ตันติสิระ 1
91 Supa Chantharasakul 1
92 Garnpimol C. Ritthidej 1
93 Sumphan Wongseripipatana 1
94 Panee Boonthavi 1
95 Vanida Chantarateptawan 1
96 กาญจนา แก้วเทพ 1
97 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
101 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
102 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
104 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
105 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
106 Srilert Chotpantarat 1
107 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
108 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
109 ศิริชัย ศิริกายะ 1
110 Chalermpol Leevailoj 1
111 Boonchai Sangpetngam 1
112 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
113 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
114 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
115 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
116 ๋Janes, Gavin W. 1
117 สุมิตรา พูลทอง 1
118 ประคอง ชอบเสียง 1
119 ชอุ่ม มลิลา 1
120 พรรณี กาญจนพลู 1
121 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
122 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
123 รุ่งราวี ทองกันยา 1
124 กำจัด มงคลกุล 1
125 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
126 วินัย งามแสง 1
127 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
128 นภสร โกวรรธนะกุล 1
129 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
130 Yeshey Penjor 1
131 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
132 Chakkaphan Sutthirat 1
133 สุมา เมืองใย 1
134 Ampa Luiengpirom 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 Naiyana Chaiyabutr 1
137 Sompol Sanguanrungsirikul 1
138 บรรจง คณะวรรณ 1
139 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
140 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
141 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
142 Puttipongse Varavudhi 1
143 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
144 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
145 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
146 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
147 วิมล เหมะจันทร 1
148 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
149 ละอองทิพย์ เหมะ 1
150 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย