ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 21
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 17
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 15
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 10
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 9
7 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 9
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
10 ทัศนีย์ ญาณะ 7
11 เขมิกา ยามะรัต 7
12 วิทยากร เชียงกูล 7
13 นิกร ดุสิตสิน 6
14 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
15 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
16 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6
17 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 6
18 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
19 กฤษณา สำเร็จ 5
20 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
21 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
22 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 5
23 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
24 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
25 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 5
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5
27 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 5
28 รัตนา สินธุภัค 5
29 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
30 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
31 อรชา ตุลานันท์ 4
32 ชนาธิป พรกุล 4
33 สุภางค์ จันทวานิช 4
34 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
35 ทิศนา แขมมณี 4
36 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
37 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
38 ไพลิน ศรีสุขโข 4
39 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
40 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
41 เอื้อมพร คชการ 4
42 นรานินทร์ มารคแมน 4
43 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
44 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
45 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
46 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
47 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
48 พฤกษา บุกบุญ 4
49 วัชริน สินธวานนท์ 4
50 เสน่ห์ จามริก 4
51 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
52 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
53 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
54 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
55 สมพนธ์ ทัศนิยม 4
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
57 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
58 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
59 เดช พุ่มคชา 4
60 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
61 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
62 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
63 วิชัย เอกพลากร 3
64 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
65 อิสระ 3
66 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
67 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
68 วิจารณ์ พานิช 3
69 ทัศนีย์ บัวคำ 3
70 ภูษิต ประคองสาย 3
71 นักวิชาการอิสระ 3
72 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
73 อรณัชชา เซ็นโส 3
74 สิทธิกร รองสำลี 3
75 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
76 ภูรี อนันตโชติ 3
77 ขนิษฐา นันทบุตร 3
78 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
79 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
80 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
81 บรรลุ ศิริพานิช 3
82 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
83 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 3
84 อรจิรา ทองสุกมาก 3
85 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
86 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
87 ดวงฤดี ลาศุขะ 3
88 ทศพร คำผลศิริ 3
89 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 3
90 นฤมนัส คอวนิช 3
91 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
92 กิตติ อินทรานนท์ 3
93 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
94 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
95 เหงียน, คัก เวียน 3
96 เกษียร เตชะพีระ 3
97 กนิษฐา ไทยกล้า 3
98 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
99 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
100 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
101 อรอุมา ซองรัมย์ 3
102 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
103 ปัญญา จารุศิริ 3
104 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
105 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
106 วรโชค ไชยวงศ์ 3
107 สายศิริ ด่านวัฒนะ 3
108 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
109 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
110 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
111 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
112 ยูซูฟ นิมะ 3
113 สุรัตนา อำนวยผล 3
114 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
115 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
116 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
117 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3
118 โรงพยาบาลจะนะ 3
119 จันทนา พัฒนเภสัช 3
120 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 3
121 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
122 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
123 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
124 ศิริรัตน์ บุญจรัส 2
125 นุชจรินทร์ อภินันท์ 2
126 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 2
127 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 2
128 ปาริชาต บุตรดีมี 2
129 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 2
130 อัญชลี เข็มครุฑ 2
131 พนม เกตุมาน 2
132 วินัดดา ปิยะศิลป์ 2
133 นันทวัช สิทธิรักษ์ 2
134 ชยภรณ์ ดีเอม 2
135 พรจิรา ปริวัชรากุล 2
136 แสวง วัชระธนกิจ 2
137 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 2
138 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
139 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
140 อาชัญญา รัตนอุบล 2
141 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 2
142 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 2
143 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 2
144 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
145 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
146 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
147 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
148 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2
149 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 2
150 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2
151 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
152 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
153 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 2
154 พัชนี ธรรมวันนา 2
155 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 2
156 พรประภา แกล้วกล้า 2
157 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
158 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
159 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
160 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
161 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
162 สุขยืน เทพทอง 2
163 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
164 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
165 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
166 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
167 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
168 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
169 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
170 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
172 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
173 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
174 กัลยา ซาพวง 2
175 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
176 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
177 ศักดา พรึงลำภู 2
178 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
179 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
180 ปิยนาถ บุนนาค 2
181 สุวรรณี วังกานต์ 2
182 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
183 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
184 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 2
185 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
186 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
187 สุชาดา รัชชุกูล 2
188 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
189 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
190 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
191 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
192 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
193 ประนอม รอดคำดี 2
194 จุติพร ผลเกิด 2
195 อรพินท์ ครุฑจับนาค 2
196 สมัคร สมแวง 2
197 สุชีพ เณรานนท์ 2
198 ปราโมทย์ สุกใส 2
199 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
200 ธนพรรณ สุนทระ 2
201 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
202 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
203 วิทยา ยงเจริญ 2
204 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
205 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
206 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
207 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
208 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
209 พิชนี โพธารามิก 2
210 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
211 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
212 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
213 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
214 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
215 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 2
216 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 2
217 ทวิตรี ภูมินำ 2
218 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
219 ชลดา สีพั้วฮาม 2
220 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
221 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
222 โกวิทย์ พวงงาม 2
223 นิภา อังศุภากร 2
224 เบญจมาศ พระธานี 2
225 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
226 พัฒนา ราชวงศ์ 2
227 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
228 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 2
229 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 2
230 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
231 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
232 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
233 สิริรักษ์ อารทรากร 2
234 สุภาวัลย์ จำปาหอม 2
235 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 2
236 มัลลิกา มัติโก 2
237 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 2
238 ภราดร สามสูงเนิน 2
239 นงพงา มหามิตร 2
240 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 2
241 กมล ไชยสิทธิ์ 2
242 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
243 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
244 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
245 รวิพร สายแสนทอง 2
246 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 2
247 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
248 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
249 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
250 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
251 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
252 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
253 ชูชัย ศรชำนิ 2
254 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
255 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
256 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
257 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
258 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
259 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
260 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
261 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
262 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
263 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
264 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
265 สายรัตน์ นกน้อย 2
266 Ernst Tenambergen 2
267 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
268 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
269 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
270 สตางค์ ศุภผล 2
271 รัชนี สรรเสริญ 2
272 ชมรมแพทย์ชนบท 2
273 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
274 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
275 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
276 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
277 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
278 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
279 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
280 สุภา กลมกลึง 2
281 สมบัติ อินทร์คง 2
282 คมกริช เอี่ยมละออ 2
283 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
284 รุจิรา บุญหลง 2
285 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
286 เอนก โสภณ 2
287 สมภพ รุ่งสุภา 2
288 ไพลิน ศรีสุโข 2
289 ณภากุล โรจนสุภัค 2
290 เอกพันธ์ ฤทธา 2
291 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
292 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
293 สมศักดิ์ ปัญหา 2
294 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
295 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
296 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
297 อดุลย์ โมฮารา 2
298 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
299 อาคม ชนางกูร 2
300 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
301 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
302 อินทิรา ยมาภัย 2
303 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
304 เพชร ธำมะรงค์ 2
305 สุวินัย ภรณวลัย 2
306 อุดม คำพลี 2
307 กำพล ศรีถนอม 2
308 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
309 วิพุธ พูลเจริญ 2
310 นันทพร ลีลายนกุล 2
311 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
312 พสุภา ชินวรโสภาค 2
313 กฤติกา พนาธนสาร 2
314 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
315 สมนึก อภิวันทนกุล 2
316 ศิริพร เหลืองอุดม 2
317 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
318 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
319 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
320 ปริญญา สันติชาติงาม 2
321 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
322 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
323 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
324 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
325 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2
326 สหัส ตอสูงเนิน 2
327 โรงพยาบาลเทพา 2
328 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
329 นภาพร วาณิชย์กุล 2
330 ประพจน์ เภตรากาศ 2
331 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
332 วรรณี นิธิยานันท์ 2
333 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
334 ยา สารี 2
335 พลัง เอกตาแสง 2
336 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 2
337 อีระฟาน หะยีอีแต 2
338 กรกฏ จุฑาสมิต 2
339 อนันตชัย ไทยประทาน 2
340 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
341 สมชาย ลี่ทองอิน 2
342 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
343 อรทัย วลีวงศ์ 2
344 กานต์ สุวรรณสาครกุล 2
345 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 2
346 สุวรรณา มูเก็ม 2
347 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
348 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
349 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
350 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
351 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
352 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
353 ทักษพล ธรรมรังสี 2
354 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
355 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
356 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
357 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
358 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
359 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
360 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
361 สมหญิง อุ้มบุญ 2
362 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
363 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
364 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
365 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
366 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
367 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
368 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
369 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
370 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
371 กนกพรรณ อยู่ชา 1
372 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
373 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
374 บงกช หงษ์คำมี 1
375 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
376 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
377 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
378 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
379 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
380 สุภาณี จุลชู 1
381 กรองแก้ว กรรณสูต 1
382 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
383 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
384 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
385 ริสเสอร์, แกรี 1
386 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
387 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
388 กันยา บุญธรรม 1
389 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
390 มยุรี เข็มทอง 1
391 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
392 เสติร์น, แอรอน 1
393 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
394 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
395 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
396 อมตา เวชพฤติ 1
397 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
398 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
399 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
400 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
401 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
402 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
403 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
404 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
405 กิตติชัย บุญศรี 1
406 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
407 จลีพร โกลากุล 1
408 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
409 ธีระ วรธนารัตน์ 1
410 กฤษณา คำมูล 1
411 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
412 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
413 ดุสิต เครืองาม 1
414 ประยุทธ คลังสิน 1
415 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
416 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
417 นุชนัดดา แสงสินศร 1
418 อลิศรา ชูชาติ 1
419 บุญศรี เขียวเขิน 1
420 อรสา กนกวงศ์ 1
421 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
422 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
423 สุทธนู ศรีไสย์ 1
424 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
425 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
426 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
427 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
428 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
429 ประวิต เอราวรรณ์ 1
430 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
431 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
432 พัทยา เรือนแก้ว 1
433 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
434 สุธีรา นิตยานันทะ 1
435 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
436 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
437 สิรินาฏ นิภาพร 1
438 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
439 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
440 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
441 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
442 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
443 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
444 โกเมศ วิชชาวุธ 1
445 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
446 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
447 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
448 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
449 ปราณี ชาญณรงค์ 1
450 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
451 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
452 เมตตา กูนิง 1
453 ชนก ลิมปิพิชัย 1
454 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
455 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
456 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
457 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
458 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
459 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
460 จงอร พีรานนท์ 1
461 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
462 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
463 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
464 ผกา สัตยธรรม 1
465 สุพรรณี ไชยอำพร 1
466 กระทรวงสาธารณสุข 1
467 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
468 พงษ์เดช สารการ 1
469 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
470 พจน์ กุลวานิช 1
471 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
472 มณฑา เก่งการพานิช 1
473 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
474 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
475 นันทวัน ยันตะดิลก 1
476 วิรุฬห์ สายคณิต 1
477 สมเกียรติ มีธรรม 1
478 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
479 ธำรง เมธาศิริ 1
480 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
481 ดำริห์ ดวงนภา 1
482 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
483 วิชิต ศรีตระกูล 1
484 ขจรยศ อยู่ดี 1
485 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
486 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
487 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
488 สุจารี จันทรสุข 1
489 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
490 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
491 รัญชนา สินธวาลัย 1
492 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
493 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
494 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
495 วารี นิยมธรรม 1
496 ชนิษฎา ชูสุข 1
497 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
498 นภิสพร มีมงคล 1
499 นิฐิ คงถาวร 1
500 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
501 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
502 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
503 ประไพ เกสรา 1
504 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
505 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
506 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
507 จินตนา เพชรานนท์ 1
508 มงคล เตชะกำพุ 1
509 ครรชิต สุขนาค 1
510 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
511 ปรียา มิตรานนท์ 1
512 ผลิดา ภูธรใจ 1
513 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
514 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
515 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
516 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
517 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
518 กิตติ ลิ่มสกุล 1
519 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
520 ฉวีวรรณ สายบัว 1
521 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
522 พล สาเกทอง 1
523 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
524 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
525 ขัตติยา รัตนดิลก 1
526 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
527 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
528 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
529 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
530 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
531 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
532 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
533 เลอสรวง เมฆสุต 1
534 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
535 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
536 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
537 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
538 เฉวตสรร นามวาท 1
539 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
540 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
541 ปัญญา ยังประภากร 1
542 นคร เปรมศรี 1
543 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
544 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
545 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
546 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
547 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
548 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
549 สุพินดา สาทรกิจ 1
550 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
551 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
552 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
554 พิบูล กมลเพชร 1
555 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
556 รณิดา วงศ์พานิช 1
557 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
558 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
559 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
560 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
561 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
562 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
563 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
564 โสภี อุณรุท 1
565 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
567 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
568 ไพรัช เดชสัจจา 1
569 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
570 ปณิธาน บุญจำรัส 1
571 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
572 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
573 นันทนา ชูฉัตร 1
574 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
575 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
576 สุนทร ศุภพงษ์ 1
577 ประทีป เมฆประสาน 1
578 จรัส สุวรรณมาลา 1
579 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
580 อมร เปรมกมล 1
581 สมพร จันทระ 1
582 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
583 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
584 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
585 ศุทธินี ดนตรี 1
586 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
587 วีณา เคยพุดซา 1
588 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
589 อมรา พงศาพิชญ์ 1
590 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
591 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
592 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
593 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
594 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
595 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
596 วันชัย ขมวัฒนา 1
597 ศักดา ธนิตกุล 1
598 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
599 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
600 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
601 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
602 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
603 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
604 จินตนา วิทยุ 1
605 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
606 วิชยา โกมินทร์ 1
607 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
608 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
609 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
610 วรรณี พฤฒิถาวร 1
611 สุชาดา สุขหร่อง 1
612 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
613 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
614 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
615 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
616 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
617 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
618 นรามินทร์ มารคแมน 1
619 บังอร ฉางทรัพย์ 1
620 วิไล ชินธเนศ 1
621 แสงนวล ทองเพียร 1
622 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
623 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
624 พจน์ ศรีบุญลือ 1
625 สุธี สุนทรธรรม 1
626 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
627 อัมพร ตันประเสริฐ 1
628 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
629 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
630 ฐิตาภา เขียวขจี 1
631 สุวิมล กีรติพิบูล 1
632 เกรียง ตั้งสง่า 1
633 เครือวัลย์ พลจันทร 1
634 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
635 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
636 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
637 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
638 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
639 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
640 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
641 ปริมลาภ วสุวัต 1
642 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
643 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
644 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
645 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
646 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
647 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
648 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
649 ยุพิน เนียมแสง 1
650 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
651 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
652 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
653 ธนิต จินดาวณิค 1
654 ปรารถนา หมี้แสน 1
655 กำธร พฤกษานานนท์ 1
656 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
657 บุบผา พวงมาลี 1
658 นัยนา เตโชฬาร 1
659 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
660 สดศรี ไทยทอง 1
661 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
662 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
663 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
664 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
665 ประดับ แก้วแดง 1
666 นารีรัตน์ รูปงาม 1
667 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
668 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
669 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
670 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
671 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
672 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
673 สุมน บุณยะชัย 1
674 กนิช บุญยัษฐิติ 1
675 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
676 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
677 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
678 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
679 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
680 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
681 บุญชาล ทองประยูร 1
682 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
683 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
684 สุธาสินี สุภา 1
685 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
686 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
687 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
688 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
689 กำจร นาคชื่น 1
690 มาลี พูลคลองตัน 1
691 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
692 เชิดชู รักตบุตร์ 1
693 ยุวดี ศิริ 1
694 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
695 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
696 สุรพล ไตรเวทย์ 1
697 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
698 ปิ่น ศรีเมือง 1
699 ออมสิน อภิจิต 1
700 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
701 มนัส สถิรจินดา 1
702 วัฒนา ธรรมมงคล 1
703 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
704 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
705 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
706 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
707 จันทรา ทองคำเภา 1
708 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
709 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
710 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
711 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
712 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
713 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
714 อนันต์ วีระณรงค์ 1
715 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
716 พัชนี เชยจรรยา 1
717 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
718 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
719 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
720 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
721 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
722 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
723 กิตติ กันภัย 1
724 สุธี พลพงษ์ 1
725 นลิน นิลอุบล 1
726 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
727 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
728 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
729 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
730 เสถียร รุจิระวณิช 1
731 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
732 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
733 ปวริส มินา 1
734 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
735 ภาสภร อินทุมาร 1
736 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
737 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
738 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
739 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
740 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
741 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
742 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
743 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
744 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
745 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
746 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
747 กรุณา แดงสุวรรณ 1
748 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
749 Crabtree, Katherine 1
750 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
751 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
752 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
753 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
754 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
755 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
756 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
757 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
758 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
759 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
760 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
761 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
762 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
763 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
764 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
765 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
766 วัลลา ตันตโยทัย 1
767 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
768 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
769 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
770 สายฝน น้อยหีด 1
771 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
772 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
773 กัญจนา ติษยาธิคม 1
774 ดวงสมร บุญผดุง 1
775 เฉลิมพร บุญสิริ 1
776 กุสุมา ศรียากูล 1
777 อารีวรรณ ทับทอง 1
778 น้ำค้าง จุลนพ 1
779 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
780 นเรศ ดำรงชัย 1
781 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
782 วิโรจน์ กันทาสุข 1
783 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
784 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
785 อารยา ทองผิว 1
786 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
787 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
788 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
789 ตรีนุช พลางกูร 1
790 จตุพร ไชยทองศรี 1
791 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
792 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
793 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
794 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
795 มนตรา พงษ์นิล 1
796 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
797 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
798 ดวงตา ผลากรกุล 1
799 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
800 วินัย วงศ์อาสา 1
801 มานะ นาคำ 1
802 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
803 ปัญญา เลิศไกร 1
804 เนตรนภา คู่พันธวี 1
805 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
806 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
807 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
808 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
809 วินัย สมบูรณ์ 1
810 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
811 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
812 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
813 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
814 ขวัญเรือน ภูมี 1
815 ประณีต ส่งวัฒนา 1
816 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
817 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
818 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
819 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
820 ทรงพล ตุละทา 1
821 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
822 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
823 สายบัว ชี้เจริญ 1
824 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
825 พัฒนาวิไล อินใหม 1
826 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
827 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
828 สุรพล เวียงนนท์ 1
829 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
830 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
831 ระชา ภุชชงค์ 1
832 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
833 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
834 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
835 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
836 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
837 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
838 ฬุฬีญา โอชารส 1
839 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
840 อรอุมา ช่วยเรือง 1
841 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
842 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
843 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
844 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
845 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
846 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
847 ประไพร อุตมา 1
848 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
849 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
850 ดาริน จตุรภัทรพร 1
851 พรรณี บัวเล็ก 1
852 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
853 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
854 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
855 สุกัญญา หาญตระกูล 1
856 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
857 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
858 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
859 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
860 ธีรยุทธ บุญมี 1
861 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
862 พรพิมล ตรีโชติ 1
863 เปเยอร์, เชริล 1
864 สงบ ส่งเมือง 1
865 เตอรไก, เฟอเรน 1
866 สมเกียรติ วันทะนะ 1
867 บุญปลูก นฤมล 1
868 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
869 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
870 โหราธิบดี, พระ 1
871 เหงียน, คักเวียน 1
872 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
873 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
874 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
875 อุษา ตันติเวชกุล 1
876 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
877 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
878 อรุณ แสงศรี 1
879 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
880 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
881 ปิโยรส ทองเกิด 1
882 มานิดา ฉายเพชรากร 1
883 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
884 จิรศักดิ์ สุจริต 1
885 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
886 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
887 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
888 นิพาดา เรือนแก้ว 1
889 จริยา เล็กประยูร 1
890 องุ่น ลิ่ววานิช 1
891 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
892 นพดล กิตนะ 1
893 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
894 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
895 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
896 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
897 รัตนา พุ่มไพศาล 1
898 วรรณา อัศวสุโชติ 1
899 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
900 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
901 สุรพล ธรรมร่มดี 1
902 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
903 สรายุทธ ตันบู๋ 1
904 ปารุส สังขมณี 1
905 อวยพร เรืองตระกูล 1
906 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
907 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
908 อรอุมา เจริญสุข 1
909 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
910 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
911 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
912 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
913 เกษียร เดชะพีระ 1
914 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
915 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
916 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
917 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
918 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
919 เองเกลส์, เฟรดริค 1
920 ชาญชัย อาชวเมธี 1
921 บัญชา อึ๋งสกุล 1
922 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
923 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
924 สาลิกา เมธนาวิน 1
925 ไภรพ รุจิโรภาส 1
926 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
927 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
928 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
929 จุลจราพร สินศิริ 1
930 เพเยอร์, เชริล 1
931 ศิริ ถีอาสนา 1
932 เสรี พงศ์พิศ 1
933 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
934 มโนภาษ เนาวรังสี 1
935 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
936 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
937 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
938 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
939 มาร์กซ์, คาร์ล 1
940 ธีระ อาชวเมธี 1
941 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
942 นุจรี โลหะกุล 1
943 สุรพล สุดารา 1
944 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
945 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
946 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
947 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
948 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
949 ดารณี พุทธรักษา 1
950 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
951 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
952 นูมอฟฟ์, แซม 1
953 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
954 ฮอบสบอม, อีริค 1
955 อัมพร มีศุข 1
956 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
957 กระทรวงศึกษาธิการ 1
958 ไตรรงค์ เจนการ 1
959 ศรีภราดร 1
960 เบเคอร์, คริส 1
961 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
962 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
963 จิตรลดา แสงปัญญา 1
964 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
965 บรุกเกอร์, บิล 1
966 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
967 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
968 เดลแมน, เจอร์เกน 1
969 จริยา จารุรักษ์ 1
970 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
971 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
972 วีระ นิยมวัน 1
973 จัง, เอี้ยน ชิว 1
974 ปราจีน วีรกุล 1
975 สาโรช งามขำ 1
976 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
977 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
978 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
979 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
980 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
981 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
982 ปัญญา เต็มเจริญ 1
983 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
984 ต้วน, ลี่เซิง 1
985 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
986 หลิน, ฟง 1
987 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
988 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
989 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
990 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
991 สุบิน ไชยยะ 1
992 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
993 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
994 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
995 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
996 สวี่, เส้าหลิน 1
997 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
998 หลอ, เสี่ยวจิง 1
999 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
1000 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
1001 สุมิตรา พูลทอง 1
1002 วาทิต เบญจพลกุล 1
1003 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
1004 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
1005 จินดา สิงห์ลอ 1
1006 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
1007 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
1008 อิชฌิกา พรหมทอง 1
1009 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
1010 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
1011 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
1012 ชลธยา ทรงรูป 1
1013 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
1014 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
1015 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
1016 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
1017 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
1018 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
1019 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
1020 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
1021 วนิดา กมลฉ่ำ 1
1022 กิตติพงศ์ พลเสน 1
1023 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
1024 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
1025 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
1026 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
1027 จิตตินี จันทรจนา 1
1028 ปรียาพร มหาเทพ 1
1029 อดิศร รัตนมานิต 1
1030 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
1031 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
1032 ศิวะศรียานนท์ 1
1033 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
1034 อนรรฆพล เวียงพล 1
1035 ธัญ โสภณดิษย์ 1
1036 บุญยงค์ เกตุคง 1
1037 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
1038 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
1039 ชนิยา สมบุญ 1
1040 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
1041 ชาญ ศานติตานนท์ 1
1042 นำรวี สุเสวี 1
1043 พูลวลิต สินธุเสก 1
1044 สงัด ภูเขาทอง 1
1045 สนธิ บุณยะชัย 1
1046 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
1047 พูน เกษจำรัส 1
1048 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
1049 วีณา เมฆวิชัย 1
1050 กำจัด มงคลกุล 1
1051 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
1052 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
1053 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
1054 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
1055 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
1056 กำธร ธีรคุปต์ 1
1057 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
1058 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
1059 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
1060 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
1061 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
1062 โรงพยาบาลแม่สอด 1
1063 โรงพยาบาลแม่สาย 1
1064 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
1065 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
1066 ปารเมศ ชุติมา 1
1067 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
1068 สงัด พันธุ์โอภาส 1
1069 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
1070 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
1071 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
1072 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
1073 สมยศ ลี้ตระกูล 1
1074 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
1075 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
1076 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
1077 Sinclair, Gavin 1
1078 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
1079 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
1080 นุริยา กาเจ 1
1081 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
1082 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
1083 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
1084 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
1085 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
1086 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
1087 ภัทระ คาน 1
1088 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
1089 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
1090 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
1091 นคร รัตนพฤกษ์ 1
1092 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
1093 จิตสิริ ธนภัทร 1
1094 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
1095 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
1096 ปราณี จริตเอก 1
1097 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
1098 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1099 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
1100 พอตา บุญยตีรณะ 1
1101 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
1102 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
1103 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
1104 Chanvit Tharathep 1
1105 Nateerat Thamroj 1
1106 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
1107 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
1108 พีรยา สมสะอาด 1
1109 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
1110 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
1111 พินิต ชินสร้อย 1
1112 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
1113 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
1114 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
1115 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
1116 โรงพยาบาลระยอง 1
1117 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
1118 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
1119 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
1120 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1121 วันดี กริชอนันต์ 1
1122 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
1123 เชิดชาย ดวงภมร 1
1124 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
1125 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
1126 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
1127 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
1128 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
1129 สำลี ใจดี 1
1130 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
1131 นิธิภา อุดมสาลี 1
1132 ศุภฑิต สนธินุช 1
1133 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
1134 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
1135 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
1136 นฤพงศ์ ภักดี 1
1137 พะเยาว์ นาคำ 1
1138 รศรินทร์ เกรย์ 1
1139 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
1140 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
1141 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
1142 จเร วิชาไทย 1
1143 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
1144 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
1145 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
1146 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
1147 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
1148 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
1149 ทนง ประสานพานิช 1
1150 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
1151 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
1152 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
1153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
1154 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
1155 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
1156 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
1157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
1158 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
1159 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
1160 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
1161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1162 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
1163 คมคาย บุญเสริมสุข 1
1164 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
1165 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
1166 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
1167 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
1168 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
1169 อมร รอดคล้าย 1
1170 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
1171 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
1172 บรรเจิด พละการ 1
1173 กาญจนา ปานุราช 1
1174 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
1175 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
1176 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
1177 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
1178 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
1179 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
1180 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
1181 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
1182 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
1183 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
1184 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
1185 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
1186 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
1187 พรรณี ลัดเล็ง 1
1188 สุทธี สงวนถิ่น 1
1189 นิรมล แสงศรี 1
1190 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
1191 ผจญ โกจารย์ศรี 1
1192 สุรศักดิ์ สุนทร 1
1193 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
1194 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
1195 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
1196 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
1197 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
1198 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
1199 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
1200 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
1201 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
1202 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
1203 อุบล หลิมสกุล 1
1204 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
1205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
1206 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
1207 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
1208 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
1209 รัชนี จันทร์เกษ 1
1210 ฐิติมา นวชินกุล 1
1211 กาญจนา แก้วเทพ 1
1212 รุ่งนภา คำผาง 1
1213 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
1214 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
1215 สุรจิต สุนทรธรรม 1
1216 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
1217 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
1218 ลิขิต อุดมภักดี 1
1219 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
1220 ชินทัศน์ 1
1221 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
1222 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
1223 รักมณี บุตรชน 1
1224 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
1225 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
1226 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
1227 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
1228 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
1229 วรลักษณ์ ศรีใย 1
1230 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
1231 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
1232 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
1233 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
1234 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
1235 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
1236 ปัทมา ศิริเวช 1
1237 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
1238 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
1239 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
1240 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
1241 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
1242 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
1243 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
1244 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
1245 สุชาย ตรีรัตน์ 1
1246 นักวิจัยอิสระ 1
1247 อภิชัย พันธเสน 1
1248 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
1249 สวีซี่, พอล 1
1250 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
1251 สุวินัย รันดาเว 1
1252 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
1253 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
1254 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
1255 ศิตาพร ยังคง 1
1256 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
1257 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
1258 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
1259 อาร์.เอส. ศรมะ 1
1260 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
1261 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
1262 กาญจนาถ อุดมสุข 1
1263 ลาคูบอน, เคน 1
1264 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
1265 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
1266 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
1267 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
1268 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
1269 ปกรณ์ ทองวิไล 1
1270 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
1271 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
1272 พยอม ดีน้อย 1
1273 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
1274 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
1275 กฤตภาส ไพเราะ 1
1276 กิตติยา คิดบา 1
1277 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
1278 บุญสม อัคธรรมกุล 1
1279 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
1280 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
1281 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
1282 ประคองศิริ บุญคง 1
1283 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
1284 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
1285 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
1286 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
1287 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
1288 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
1289 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
1290 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
1291 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
1292 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
1293 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
1294 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
1295 มะหามะ เมาะมูลา 1
1296 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
1297 ภาสกร อัครเสวี 1
1298 รำไพ แก้ววิเชียร 1
1299 ธวัชชัย เทียนงาม 1
1300 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
1301 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
1302 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
1303 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
1304 ประเวศ วะสี 1
1305 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
1306 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
1307 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
1308 คอยรูซามัน มะ 1
1309 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
1310 ประชาธิป กะทา 1
1311 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
1312 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
1313 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
1314 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
1315 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
1316 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
1317 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
1318 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
1319 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
1320 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
1321 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
1322 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
1323 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
1324 เดชรัต สุขกำเนิด 1
1325 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1326 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
1327 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
1328 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 7
3 2554 7
4 2553 8
5 2552 8
6 2551 11
7 2550 18
8 2549 10
9 2548 2
10 2547 4
11 2546 12
12 2545 5
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
39 543 199
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
7 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
8 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
9 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
13 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
14 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
15 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
16 การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2553
17 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
19 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
20 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
21 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
22 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
23 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
24 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
25 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
26 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
27 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
28 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
29 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
30 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
31 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
32 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
ปี พ.ศ. 2551
33 การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัย
34 การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัย
35 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัย
36 ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู : รายงานการวิจัย
37 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
38 การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์
39 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
40 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
41 การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
42 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
43 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล นักเรียนทุนอบต.
ปี พ.ศ. 2550
44 การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัย
45 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
46 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
47 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทย
48 การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
49 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
50 หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทย
51 ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช : ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมพราหมณ์ในสมัยอยุธยา
52 ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม
53 วันวาร 3 สมัย ณ มัสยิดต้นสน
54 พ่อค้ามุสลิมกับการค้าผ้าอินเดียในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
55 ปกิณกะในการอ่านวรรณคดี
56 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
57 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
58 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
59 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
60 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
61 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
62 การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
64 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
65 การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร
66 การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัย
67 ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
68 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบและกลไกการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความเห็นที่สองและข้อมูลด้านสาธารณสุข
69 เกียรติคุณประกาศ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 คนแรกในสาขาการศึกษา
70 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ในนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
71 การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
72 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
73 การศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2547
74 การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
75 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
76 วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
77 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2546
78 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
79 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ
81 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
82 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
83 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
84 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
85 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
86 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
87 การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
88 การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
89 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล
ปี พ.ศ. 2545
90 วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในช่วงวิกฤติและช่วงปัจจุบัน
91 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อ
92 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
93 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
94 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
95 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
96 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเลือดออกทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
97 การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reaction
98 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อย
99 ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
100 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย
101 แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
102 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
103 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
104 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
105 การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัย
106 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
107 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
108 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
109 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
110 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
111 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัย
112 อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์
113 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
114 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
115 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
116 การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
117 ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงาน
118 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
119 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
120 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทย
121 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2542
122 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
123 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
124 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
125 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
126 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
127 การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัย
128 การศึกษาโฟโตไอโซเมอไรเซชันของเอโซเบนซีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนเพื่อการสกัดไอออนของโลหะแแอลคาไลแบบเลือกจับ : รายงานฉบับสมบูรณ์
129 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัย
130 การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนี
131 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
132 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
133 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
134 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
135 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2541
136 สุขภาพท