ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โอฬาริก สุรินต๊ะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรเกล้า เจริญผล 3
2 รพีพร ช่ำชอง 2
3 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
4 ดรุณี บุญชารี 1
5 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
6 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
7 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
8 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
9 ชวลิต บุญปก 1
10 สมชาย แก้ววังชัย 1
11 วรากร สีโย 1
12 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
13 ทองใบ บุษกร 1
14 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
15 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
16 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
17 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
18 วัลยา สุทธิขำ 1
19 สุกัญญา ลีทองดี 1
20 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
21 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
22 เรือน สมณะ 1
23 ปรีชา ประเทพา 1
24 ศุภชัย สมัปปิโต 1
25 สุนันท์ สายกระสุน 1
26 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
27 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
28 ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
29 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
30 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
31 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
32 เมธิน ผดุงกิจ 1
33 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
34 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
35 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
36 นริศ สินศิริ 1
37 นเรศ มีโส 1
38 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
39 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
40 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
41 ถวิล ชนะบุญ 1
42 วราวุธ สุธีธร 1
43 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
44 รักฤดี สารธิมา 1
45 ศรัณยู คำเมือง 1
46 ธวัชชัย ชมศิริ 1
47 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
48 นงนิตย์ มรกต 1
49 บังอร กองอิ้ม 1
50 จันทิมา พลพินิจ 1
51 ปิยมาศ นานอก 1
52 ชาติไทย แก้วทอง 1
53 วรรณา กาญจนมยูร 1
54 อนุชิตา มุ่งงาม 1
55 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
56 สุริทอง ศรีสะอาด 1
57 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
58 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
59 บรรจบ วันโน 1
60 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
61 สงครามชัย ลีทองดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 3
3 2550 1
4 2549 4
5 2548 1
6 2547 1
7 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 Optimization of line segmentation techniques for Thai handwritten documents
ปี พ.ศ. 2551
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้การตัดเล็มโครงข่ายประสาทเทียม
3 Image segmentation of historical handwriting from palm leaf manuscripts
4 -
ปี พ.ศ. 2550
5 การจำแนกข้อความออกจากคัมภีร์ใบลาน
ปี พ.ศ. 2549
6 การใช้อัลกอริทึมฟัซซีสำหรับการวิเคราะห์ และแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติจากรูปภาพที่เกิดสัญญาณรบกวน
7 Comparison of image analysis for Thai handwritten character recognition
8 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
9 -
ปี พ.ศ. 2548
10 การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2547
11 Comparison of image analysis for thai handwritten character recognition
ปี พ.ศ. 2546
12 การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทย โดยใช้ตัวบรรยายลักษณะฟูริเยร์และแบบจำลองแบบซ่อนของมาร์คอฟ