ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
2 ชวลิต บุญปก 3
3 วรรณา กาญจนมยูร 2
4 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
5 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
6 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
7 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
8 จันทิมา พลพินิจ 2
9 เอกจิตรา ศรีสารคาม 2
10 วราวุธ สุธีธร 2
11 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
12 สุนันทา เลาวัณย์ศิริ 2
13 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
14 ปรีชา ประเทพา 2
15 บรรจบ วันโน 1
16 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
17 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
18 ปิยมาศ นานอก 1
19 นงนิตย์ มรกต 1
20 บังอร กองอิ้ม 1
21 อนุชิตา มุ่งงาม 1
22 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
23 นริศ สินศิริ 1
24 ชาติไทย แก้วทอง 1
25 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
26 นเรศ มีโส 1
27 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
28 ธวัชชัย ชมศิริ 1
29 สุริทอง ศรีสะอาด 1
30 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
31 ดรุณี บุญชารี 1
32 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
33 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
34 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
35 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
36 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
37 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
38 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
39 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
40 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
41 สงครามชัย ลีทองดี 1
42 วรากร สีโย 1
43 ทองใบ บุษกร 1
44 สมชาย แก้ววังชัย 1
45 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
46 เมธิน ผดุงกิจ 1
47 รพีพร ช่ำชอง 1
48 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 1
49 มนตรี ทองมูล 1
50 เงินแผ่นดิน 1
51 ทุน วช. 1
52 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
53 ทุนภายนอก 1
54 ทรงคุณ จันทจร 1
55 นิติศักดิ์ ปาสาจะ 1
56 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
57 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
58 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
59 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
60 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
61 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
62 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
63 งบประมาณรายได้ ประจำปี 2551. 1
64 ถวิล ชนะบุญ 1
65 เรือน สมณะ 1
66 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
67 รักฤดี สารธิมา 1
68 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
69 ศรัณยู คำเมือง 1
70 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
71 วัลยา สุทธิขำ 1
72 งบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2544. 1
73 งบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
74 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
75 สุนันท์ สายกระสุน 1
76 สุกัญญา ลีทองดี 1
77 ศุภชัย สมัปปิโต 1
78 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 6
6 2549 8
7 2548 6
8 2547 6
9 2544 1
10 2537 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตเอมไซม์ไฟเตสในภาวะการหมักแบบแห้งด้วยเชื้อรา Aspergillus sp. โดยใช้การถั่วเหลืองแลพกากมะพร้าวเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2553
2 หัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็มเพื่อใช้สำหรับโรงกำจัดขยะชุมชนแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสม
4 Organic agro-ecosystem management from prototyped organic farmer learning processes
5 -
ปี พ.ศ. 2552
6 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตามสูตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการปลูกข้าวสายพันธุ์ชัยนาท 1
7 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SCAR Markers เพื่อใช้ระบุสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
8 รูปแบบความสัมพันธ์ของการจัดการระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์จากกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2551
9 การนำเนื้อมะพร้าวสดที่เหลือจากการคั้นเอากะทิออกแล้วมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม
10 ผลของปุ๋ยหมักจากหญ้าแห้งที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของผักคะน้า
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนากระบวนการเรียน การสอนรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน เชิงวิทยาศาสตร์แบบนิสิตมีส่วนร่วม
12 การนำต้นธูปฤาษีมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม
13 Using cattails (Typha latifolia) as a substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation
14 -
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 การเพาะเห็ดนางรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่แช่ในน้ำผสมด่างแทนการนึ่งฆ่าเชื้อ = Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation from soaked agriculture wastes with alkaline water
18 การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปาเป็นวัสดุทดแทนดินร่วมกับปุ๋ยคอกในการปลูกผักกาดหอม
19 Effects of biological and chemical fertilizers on growth and yield of shallot (Allium cepa var. ascolonicum) production
20 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
21 -
22 -
23 -
24 -
ปี พ.ศ. 2548
25 ปริมาณโลหะหนักตกค้างในดินและโลหะหนักที่สะสมในพืช : กรณีศึกษาข้าวโพดและถั่วลิสง
26 ความสามารถในการกำจัดตะกั่วในดินปนเปื้อนโดยใช้ไม้ประดับ
27 การผลิตและประดิษฐ์งานหัตถกรรมจากกระดาษวัชพืช
28 Effects of biological and chemical fertilizers on growth and yield of shallot (Allium cepa var. ascolonicum) production
29 Liginocellulosic materials as a possible substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) Kummer cultivation
30 Using cattails (Typha latifolia) as a substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation
ปี พ.ศ. 2547
31 Effects of biological and chemical fertiliser on growth and yield of glutinous corn production
32 Perennial plants in the phytoremediation of lead-contaminated soils
33 Bagasse as a possible substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation for the local mushroom farms in the northeast of Thailand
34 The potential for using wastewater from household scale fermented Thai rice noodle factories for cultivating Spirulina platensis
35 -
36 -
ปี พ.ศ. 2544
37 รายงานการวิจัยเรื่องการใช้กากน้ำตาลและมูลไก่เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
ปี พ.ศ. 2537
38 การศึกษาหาจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายคราบน้ำมันที่ปนเปื้อน อยู่ตามพื้นดินและแหล่งน้ำ