ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชวลิต บุญปก 3
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
3 วรรณา กาญจนมยูร 2
4 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
5 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
6 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
7 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
8 จันทิมา พลพินิจ 2
9 เอกจิตรา ศรีสารคาม 2
10 วราวุธ สุธีธร 2
11 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
12 สุนันทา เลาวัณย์ศิริ 2
13 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
14 ปรีชา ประเทพา 2
15 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
16 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
17 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
18 ธวัชชัย ชมศิริ 1
19 นเรศ มีโส 1
20 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
21 นริศ สินศิริ 1
22 รพีพร ช่ำชอง 1
23 เรือน สมณะ 1
24 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
25 ถวิล ชนะบุญ 1
26 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
27 ศรัณยู คำเมือง 1
28 รักฤดี สารธิมา 1
29 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
30 ปิยมาศ นานอก 1
31 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
32 สงครามชัย ลีทองดี 1
33 เมธิน ผดุงกิจ 1
34 วรากร สีโย 1
35 ทองใบ บุษกร 1
36 สมชาย แก้ววังชัย 1
37 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
38 ชาติไทย แก้วทอง 1
39 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
40 บรรจบ วันโน 1
41 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
42 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
43 อนุชิตา มุ่งงาม 1
44 นงนิตย์ มรกต 1
45 บังอร กองอิ้ม 1
46 สุริทอง ศรีสะอาด 1
47 งบประมาณรายได้ ประจำปี 2551. 1
48 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
49 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
50 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
51 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
52 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
53 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
54 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
55 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
56 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
57 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
58 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
59 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
60 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
61 ดรุณี บุญชารี 1
62 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
63 นิติศักดิ์ ปาสาจะ 1
64 งบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2544. 1
65 งบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
66 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
67 สุนันท์ สายกระสุน 1
68 สุกัญญา ลีทองดี 1
69 ศุภชัย สมัปปิโต 1
70 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
71 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
72 มนตรี ทองมูล 1
73 ทรงคุณ จันทจร 1
74 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 1
75 เงินแผ่นดิน 1
76 ทุนภายนอก 1
77 ทุน วช. 1
78 วัลยา สุทธิขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 6
6 2549 8
7 2548 6
8 2547 6
9 2544 1
10 2537 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตเอมไซม์ไฟเตสในภาวะการหมักแบบแห้งด้วยเชื้อรา Aspergillus sp. โดยใช้การถั่วเหลืองแลพกากมะพร้าวเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2553
2 หัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็มเพื่อใช้สำหรับโรงกำจัดขยะชุมชนแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสม
4 Organic agro-ecosystem management from prototyped organic farmer learning processes
5 -
ปี พ.ศ. 2552
6 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตามสูตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการปลูกข้าวสายพันธุ์ชัยนาท 1
7 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SCAR Markers เพื่อใช้ระบุสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
8 รูปแบบความสัมพันธ์ของการจัดการระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์จากกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2551
9 การนำเนื้อมะพร้าวสดที่เหลือจากการคั้นเอากะทิออกแล้วมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม
10 ผลของปุ๋ยหมักจากหญ้าแห้งที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของผักคะน้า
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนากระบวนการเรียน การสอนรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน เชิงวิทยาศาสตร์แบบนิสิตมีส่วนร่วม
12 การนำต้นธูปฤาษีมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม
13 Using cattails (Typha latifolia) as a substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation
14 -
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 การเพาะเห็ดนางรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่แช่ในน้ำผสมด่างแทนการนึ่งฆ่าเชื้อ = Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation from soaked agriculture wastes with alkaline water
18 การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปาเป็นวัสดุทดแทนดินร่วมกับปุ๋ยคอกในการปลูกผักกาดหอม
19 Effects of biological and chemical fertilizers on growth and yield of shallot (Allium cepa var. ascolonicum) production
20 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
21 -
22 -
23 -
24 -
ปี พ.ศ. 2548
25 ปริมาณโลหะหนักตกค้างในดินและโลหะหนักที่สะสมในพืช : กรณีศึกษาข้าวโพดและถั่วลิสง
26 ความสามารถในการกำจัดตะกั่วในดินปนเปื้อนโดยใช้ไม้ประดับ
27 การผลิตและประดิษฐ์งานหัตถกรรมจากกระดาษวัชพืช
28 Effects of biological and chemical fertilizers on growth and yield of shallot (Allium cepa var. ascolonicum) production
29 Liginocellulosic materials as a possible substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) Kummer cultivation
30 Using cattails (Typha latifolia) as a substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation
ปี พ.ศ. 2547
31 Effects of biological and chemical fertiliser on growth and yield of glutinous corn production
32 Perennial plants in the phytoremediation of lead-contaminated soils
33 Bagasse as a possible substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation for the local mushroom farms in the northeast of Thailand
34 The potential for using wastewater from household scale fermented Thai rice noodle factories for cultivating Spirulina platensis
35 -
36 -
ปี พ.ศ. 2544
37 รายงานการวิจัยเรื่องการใช้กากน้ำตาลและมูลไก่เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
ปี พ.ศ. 2537
38 การศึกษาหาจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายคราบน้ำมันที่ปนเปื้อน อยู่ตามพื้นดินและแหล่งน้ำ