ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชวลิต บุญปก 3
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
3 เอกจิตรา ศรีสารคาม 2
4 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
5 สุนันทา เลาวัณย์ศิริ 2
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
7 วรรณา กาญจนมยูร 2
8 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
9 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
10 จันทิมา พลพินิจ 2
11 วราวุธ สุธีธร 2
12 ปรีชา ประเทพา 2
13 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
14 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
15 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
16 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
17 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
18 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
19 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
20 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
21 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
22 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
23 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
24 นิติศักดิ์ ปาสาจะ 1
25 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
26 ดรุณี บุญชารี 1
27 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
28 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
29 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
30 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
31 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
32 งบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. 2544. 1
33 งบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
34 สุนันท์ สายกระสุน 1
35 ศุภชัย สมัปปิโต 1
36 วัลยา สุทธิขำ 1
37 สุกัญญา ลีทองดี 1
38 งบประมาณรายได้ ประจำปี 2551. 1
39 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
40 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 1
41 มนตรี ทองมูล 1
42 เงินแผ่นดิน 1
43 ทุน วช. 1
44 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
45 ทุนภายนอก 1
46 ทรงคุณ จันทจร 1
47 ชาติไทย แก้วทอง 1
48 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
49 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
50 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
51 นริศ สินศิริ 1
52 นเรศ มีโส 1
53 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
54 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
55 ศรัณยู คำเมือง 1
56 รพีพร ช่ำชอง 1
57 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
58 เรือน สมณะ 1
59 ถวิล ชนะบุญ 1
60 รักฤดี สารธิมา 1
61 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
62 ธวัชชัย ชมศิริ 1
63 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
64 สงครามชัย ลีทองดี 1
65 เมธิน ผดุงกิจ 1
66 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
67 วรากร สีโย 1
68 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
69 ทองใบ บุษกร 1
70 ปิยมาศ นานอก 1
71 นงนิตย์ มรกต 1
72 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
73 สุริทอง ศรีสะอาด 1
74 บรรจบ วันโน 1
75 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
76 บังอร กองอิ้ม 1
77 อนุชิตา มุ่งงาม 1
78 สมชาย แก้ววังชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 6
6 2549 8
7 2548 6
8 2547 6
9 2544 1
10 2537 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตเอมไซม์ไฟเตสในภาวะการหมักแบบแห้งด้วยเชื้อรา Aspergillus sp. โดยใช้การถั่วเหลืองแลพกากมะพร้าวเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2553
2 หัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็มเพื่อใช้สำหรับโรงกำจัดขยะชุมชนแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสม
4 Organic agro-ecosystem management from prototyped organic farmer learning processes
5 -
ปี พ.ศ. 2552
6 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตามสูตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการปลูกข้าวสายพันธุ์ชัยนาท 1
7 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SCAR Markers เพื่อใช้ระบุสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
8 รูปแบบความสัมพันธ์ของการจัดการระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์จากกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2551
9 การนำเนื้อมะพร้าวสดที่เหลือจากการคั้นเอากะทิออกแล้วมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม
10 ผลของปุ๋ยหมักจากหญ้าแห้งที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของผักคะน้า
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนากระบวนการเรียน การสอนรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน เชิงวิทยาศาสตร์แบบนิสิตมีส่วนร่วม
12 การนำต้นธูปฤาษีมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม
13 Using cattails (Typha latifolia) as a substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation
14 -
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 การเพาะเห็ดนางรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่แช่ในน้ำผสมด่างแทนการนึ่งฆ่าเชื้อ = Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation from soaked agriculture wastes with alkaline water
18 การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปาเป็นวัสดุทดแทนดินร่วมกับปุ๋ยคอกในการปลูกผักกาดหอม
19 Effects of biological and chemical fertilizers on growth and yield of shallot (Allium cepa var. ascolonicum) production
20 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
21 -
22 -
23 -
24 -
ปี พ.ศ. 2548
25 ปริมาณโลหะหนักตกค้างในดินและโลหะหนักที่สะสมในพืช : กรณีศึกษาข้าวโพดและถั่วลิสง
26 ความสามารถในการกำจัดตะกั่วในดินปนเปื้อนโดยใช้ไม้ประดับ
27 การผลิตและประดิษฐ์งานหัตถกรรมจากกระดาษวัชพืช
28 Effects of biological and chemical fertilizers on growth and yield of shallot (Allium cepa var. ascolonicum) production
29 Liginocellulosic materials as a possible substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) Kummer cultivation
30 Using cattails (Typha latifolia) as a substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation
ปี พ.ศ. 2547
31 Effects of biological and chemical fertiliser on growth and yield of glutinous corn production
32 Perennial plants in the phytoremediation of lead-contaminated soils
33 Bagasse as a possible substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) kummer cultivation for the local mushroom farms in the northeast of Thailand
34 The potential for using wastewater from household scale fermented Thai rice noodle factories for cultivating Spirulina platensis
35 -
36 -
ปี พ.ศ. 2544
37 รายงานการวิจัยเรื่องการใช้กากน้ำตาลและมูลไก่เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
ปี พ.ศ. 2537
38 การศึกษาหาจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายคราบน้ำมันที่ปนเปื้อน อยู่ตามพื้นดินและแหล่งน้ำ