ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โยธิน แสวงดี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Yuttana Sankat
- Yothin Sawangdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชลธิชา แก้วอนุชิต 11
2 พิมลพรรณ อิศรภักดี 6
3 ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ 3
4 ปิยวัฒน์ เกศวงศา 2
5 ศิทธิดา ชวนวัน 2
6 ชุติมา อยู่สมบูรณ์ 2
7 ณัฐชนันทพร มีสุวรรณ 2
8 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 2
9 Chulalongkorn University. Faculty of Education 2
10 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
11 Nantawan Intachat 2
12 Sawanya Siriphakhamongkhon 1
13 กาญจนา เทียนลาย 1
14 งามลมัย ผิวเหลือง 1
15 นิสาพร วัฒนศัพท์ 1
16 มาลี สันภูวรรณ์ 1
17 วรางคณา ผลประเสริฐ 1
18 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
19 มหาวิทยาลันนเรศวร. คณะสังคมศาสตร์ 1
20 วรชัย ทองไทย 1
21 คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ 1
22 จิราพร ขัติยศ 1
23 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 4
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 2
8 2544 2
9 2543 2
10 2542 2
11 2541 2
12 2535 2
13 2534 1
14 2530 1
15 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์เส้นทางของสุขภาพจิตในแรงงานไทยย้ายถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 Determinants of childhood overweight in Thailand and their effect on high blood pressure
ปี พ.ศ. 2554
3 นวัตกรรมของทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาเมืองและชนบทที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก
ปี พ.ศ. 2552
5 นวัตกรรมของทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาเมืองและชนบทที่ยั่งยืน
6 Areca nut consumption : a hazard of death for the Thai rural population
7 โครงสร้างและอิทธิพลของข่ายสังคมการศึกษาระดับมัธยมศึกษานอกหมู่บ้าน ต่อการย้ายถิ่นออกนอกหมู่บ้าน : การวิเคราะห์จากข้อมูลในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี
8 นวัตกรรมของทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาเมืองและชนบทที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
9 Longevity of the Thai population : reflecting the analytical methodology of causes of death elimination
ปี พ.ศ. 2547
10 การวิเคราะห์การรอดชีพ
11 อายุและเพศกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่ออาการปวดหลัง : กรณีวิเคราะห์ประรชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรโครงการกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
12 ผลกระทบของแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีต่อการย้ายถิ่นออกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
13 วิธีการและขั้นตอนรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2544
14 ผลกระทบของการมีข่ายสังคมในถิ่นปลายทางของผู้ย้ายถิ่นต่อการเลือกถิ่นปลายทาง
15 ลักษณะอาชีพของมารดากับภาวะการตายของเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
16 ปัญหาและทุกข์ของประชาชนเมื่อใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข
17 Selection of Local Leaders in a Rural Community
ปี พ.ศ. 2542
18 ปัญหาและทุกข์ของประชาชนเมื่อใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข
19 ปัญหาและทุกข์ของประชาชนเมื่อใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2541
20 แนวโน้มของการเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นออกจากชนบทสู่เมือง : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
21 ปัญหาและทุกข์ของประชาชนเมื่อใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2535
22 พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถสิบล้อ ต่อการรับและแพร่เชื้อโรคเอดส์
23 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการมีโครงการพัฒนา ที่มีต่อวิธีการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
24 พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถสิบล้อ ต่อการรับและแพร่เชื้อโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2530
25 การสนทนากลุ่ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการมีโครงการพัฒนาที่มีต่อวิธีการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย