ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โชคชัย วิริยะพงษ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชวลิต บุญปก 38
2 มนตรี ทองมูล 14
3 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 4
4 สุนันท์ สายกระสุน 2
5 ศุภชัย สมัปปิโต 2
6 วิชญา รัตนเมธาวี 2
7 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
8 มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ 2
9 รำไพ เกณฑ์สาคู 2
10 ธวัชชัย ชมศิริ 2
11 อนุชิตา มุ่งงาม 2
12 ประภาส ผิวอ่อน 2
13 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
14 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
15 ทวีชัย ดวงผุย 1
16 ดรุณี บุญชารี 1
17 ธวัดชัย ธานี 1
18 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
19 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
20 สมชาย แก้ววังชัย 1
21 สุนิษา บัวดง 1
22 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
23 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
24 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
25 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
26 วัลยา สุทธิขำ 1
27 รพีพร ช่ำชอง 1
28 ปรีชา ประเทพา 1
29 เรือน สมณะ 1
30 วราวุธ สุธีธร 1
31 ถวิล ชนะบุญ 1
32 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
33 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
34 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
35 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
36 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
37 สุกัญญา ลีทองดี 1
38 ทองใบ บุษกร 1
39 วิชัย โพธิ์ศรี 1
40 ชาติไทย แก้วทอง 1
41 นเรศ มีโส 1
42 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
43 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
44 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
45 สุริทอง ศรีสะอาด 1
46 นริศ สินศิริ 1
47 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
48 ศรัณยู คำเมือง 1
49 รักฤดี สารธิมา 1
50 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
51 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
52 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
53 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
54 บรรจบ วันโน 1
55 สงครามชัย ลีทองดี 1
56 เมธิน ผดุงกิจ 1
57 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
58 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
59 วรากร สีโย 1
60 วรรณา กาญจนมยูร 1
61 ปิยมาศ นานอก 1
62 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
63 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
64 บังอร กองอิ้ม 1
65 นงนิตย์ มรกต 1
66 จันทิมา พลพินิจ 1
67 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 8
5 2554 9
6 2553 1
7 2552 3
8 2551 2
9 2550 2
10 2549 4
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ฟังก์ชันหลายค่าก่อนต่อเนื่องบนปริภูมิเชิงไบทอพอโลยี
2 -
3 -
4 -
ปี พ.ศ. 2557
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2556
7 Faintly (m, ?)-continuous functions
8 -
9 -
ปี พ.ศ. 2555
10 Almost ?-M-precontinuous multifunctions
11 On upper and lower almost γ-M continuous multifunctions
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
ปี พ.ศ. 2554
18 Generalized m-Closed Sets in Biminimal Structure Space.
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
ปี พ.ศ. 2553
27 การพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี เรื่องวงกลมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2552
28 On separation axioms in biminimal structure spaces
29 Generalized m-closed sets in biminimal structure spaces
30 A note on product of closure spaces
ปี พ.ศ. 2551
31 A Web Porngraphic Patrol System Based-on Hierachical Image Filtering Techniques
32 -
ปี พ.ศ. 2550
33 Chemical Composition and Nutritional Evaluation of Energy Feeds for Ruminant Using In vitro Gas Production Technique.
34 -
ปี พ.ศ. 2549
35 The relationship between microstructure and mechanical properties of Al(2)O(3)MgO ceramics
36 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
37 -
38 -