ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การศึกษาวัยรุ่นทำแท้งที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม
2 การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 การออกแบบและวัดประสิทธิภาพกลไกการจัดสรรแบนด์วิดท์อย่างยุติธรรมสำหรับการสื่อสารแบบกลุ่ม
4 การจัดกลุ่มภาพด้วยดัชนีสีแบบสถิติการบอกค่าความถี่ของสีบนพื้นที่ภาพ
5 โปรแกรมช่วยอ่านข้อความภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2549
6 เปรียบเทียบ Trypsin Inhibtor ในใบหม่อน ที่เกิดจากบาดแผลลักษณะต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2548
7 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเพื่อการปลูกแบบอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย