ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 6
2 ฤดี สุราฤทธิ์ 6
3 จันทรวรรณ ตันเจริญ 3
4 สุพจน์ พัฒนะศรี 3
5 พิบูลย์ เกิดโภคทรัพย์ 3
6 พิชญ รัชฎาวงศ์ 3
7 ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์ 3
8 ศรึสุดา ถิ่นพังงา 1
9 กุลยา รัตนปรีดากุล 1
10 วรรณดารา อินทรปัญญา 1
11 ชนินทร์ เตชะประเสริฐวิทยา 1
12 ฐิติ กวักเพฑูรย์ 1
13 เบญจวรรณ เลิศปันณะพงษ์ 1
14 ขวัญชนก รัตนอุบล 1
15 สุภมาส แก้วกระแสสินธ์ 1
16 ไพฑูรย์ สังวรินทะ 1
17 เกษรา ปัทมพันธุ์ 1
18 นวลฉวี หงษ์ประสงค์ 1
19 วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ 1
20 จันทรกานต์ พิภพมงคล 1
21 รุจิรา เผื่อนอัยกา 1
22 ศุวบูรณ์ บุรณเวช 1
23 จินตกร คูวัฒนสุชาติ 1
24 จิตรา ลิมทรง 1
25 ชมพูนุช มณีเนตร 1
26 ธนิส เหมินทร์ 1
27 จรีวรรณ พลชัย 1
28 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2549 1
3 2547 1
4 2546 2
5 2545 1
6 2544 2
7 2543 1
8 2542 3
9 2541 1
10 2538 1
11 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ผลของแลคติกแอซิดแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโต ของเชื้อสเตรปโตคอคไค : การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2549
2 การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งภายในบริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
3 ปริมาณฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟันภายหลังการใช้น้ำยาบ้วนปาก ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชนิดที่จำหน่ายในท้องตลาด : การศึกษาในมนุษย์
ปี พ.ศ. 2546
4 การปลดปล่อยนิสเตตินจากวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อและผลต่อแคนดิดา อัลบิแคนส์
5 การแสดงออกของเฮพพาแรนเนสในเนื้อเยื่อมะเร็งช่องปาก
ปี พ.ศ. 2545
6 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในเล็บหลังการได้รับยาเม็ดฟลูออไรด์
ปี พ.ศ. 2544
7 ความเข้มข้นของยาเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์ในน้ำเหลืองเหงือกหลังการฉีดล้างยาในพ็อกเก็ต
8 โครงสร้างและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากเมล็ดพะยูง
ปี พ.ศ. 2543
9 ผลการยับยั้งของสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิดต่อการยึดเกาะของเชื้อสเตร็พโตคอคคัส มิวแทนส์
ปี พ.ศ. 2542
10 การเปรียบเทียบปริมาณฟลูออไรด์ในผิวเคลือบฟันและน้ำลาย ภายหลังการเคลือบฟันโดยทันตแพทย์ด้วยฟลูออไรด์เฉพาะที่ 4 ชนิด
11 เบต้า กลูคูโรนิเดสในน้ำเหลืองเหงือกของผู้ป่วยปริทันต์อักเสบ ที่เป็นโรคเบาหวาน
12 การเปรียบเทียบผลของยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ความเข้มข้น 500 และ 1,000 ส่วนในล้านส่วนต่อความแข็งผิวฟันน้ำนม ในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2541
13 ผลของไฮโดรเจนเฟอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2538
14 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไกลคอซิเดสจากพืชในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรท : รายงานวิจัย