ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรือน สมณะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลยา สุทธิขำ 4
2 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
3 รพีพร ช่ำชอง 2
4 ศุภชัย สมัปปิโต 2
5 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
6 สุริทอง ศรีสะอาด 2
7 บังอร กองอิ้ม 2
8 วรากร สีโย 2
9 นวลอนงค์ นาคคง 1
10 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
11 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
12 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
13 สมเสาวนุช จมูศรี 1
14 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
15 กชพร สิงหะหล้า 1
16 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
17 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
18 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
19 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
20 มนตรี ทองมูล 1
21 ชฎาพร เสนาคุณ 1
22 ชูศรี ตลับมุข 1
23 พัฒนพล มีนา 1
24 สุนันท์ สายกระสุน 1
25 รักฤดี สารธิมา 1
26 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
27 ศรัณยู คำเมือง 1
28 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
29 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
30 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
31 ถวิล ชนะบุญ 1
32 วราวุธ สุธีธร 1
33 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
34 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
35 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
36 สุกัญญา ลีทองดี 1
37 ปรีชา ประเทพา 1
38 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
39 Reon Somana 1
40 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
41 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
42 บรรจบ วันโน 1
43 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
44 อนุชิตา มุ่งงาม 1
45 จันทิมา พลพินิจ 1
46 นงนิตย์ มรกต 1
47 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
48 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
49 นริศ สินศิริ 1
50 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
51 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
52 นเรศ มีโส 1
53 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
54 ธวัชชัย ชมศิริ 1
55 ปิยมาศ นานอก 1
56 วรรณา กาญจนมยูร 1
57 สมชาย แก้ววังชัย 1
58 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
59 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
60 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
61 ดรุณี บุญชารี 1
62 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
63 ทองใบ บุษกร 1
64 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
65 เมธิน ผดุงกิจ 1
66 ชาติไทย แก้วทอง 1
67 สงครามชัย ลีทองดี 1
68 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
69 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
70 ชวลิต บุญปก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2553 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 3
7 2548 2
8 2546 2
9 2544 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
3 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. 2553
4 Numerical experiment of air pollutant concentration in the street tunnel.
5 -
ปี พ.ศ. 2551
6 -
ปี พ.ศ. 2550
7 Sericin and Fibroin Changes in Silk Fibers of Nang-lai, Kinshu x Showa and Eri Silkworm at Various Intervals of Silk Spinning
8 -
9 การเตรียมแผ่นไหมจากหนอนพันธุ์ไทยพื้นเมือง [นางลาย] เพื่อใช้เป็นวัสดุค้ำจุน สำหรับการวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2549
10 Microvascularization of Thalamus and Metathalamus in Common Tree Srew (Tupaia glis)
11 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
12 -
ปี พ.ศ. 2548
13 Types of vascular wall as related to vasa vasorum in common tree shrew (Tupaia glis)
14 -
ปี พ.ศ. 2546
15 Microscopic anatomy of the orbital Harderian gland in the common tree shrew (Tupaia glis)
16 -
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท