ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรือน สมณะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลยา สุทธิขำ 4
2 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
3 รพีพร ช่ำชอง 2
4 ศุภชัย สมัปปิโต 2
5 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
6 สุริทอง ศรีสะอาด 2
7 บังอร กองอิ้ม 2
8 วรากร สีโย 2
9 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
10 มนตรี ทองมูล 1
11 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
12 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
13 กชพร สิงหะหล้า 1
14 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
15 Reon Somana 1
16 สมเสาวนุช จมูศรี 1
17 ชฎาพร เสนาคุณ 1
18 ชูศรี ตลับมุข 1
19 พัฒนพล มีนา 1
20 สุนันท์ สายกระสุน 1
21 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
22 นวลอนงค์ นาคคง 1
23 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
24 วราวุธ สุธีธร 1
25 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
26 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
27 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
28 นริศ สินศิริ 1
29 นเรศ มีโส 1
30 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
31 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
32 ศรัณยู คำเมือง 1
33 ปรีชา ประเทพา 1
34 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
35 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
36 ถวิล ชนะบุญ 1
37 รักฤดี สารธิมา 1
38 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
39 สุกัญญา ลีทองดี 1
40 ชวลิต บุญปก 1
41 จันทิมา พลพินิจ 1
42 นงนิตย์ มรกต 1
43 ปิยมาศ นานอก 1
44 วรรณา กาญจนมยูร 1
45 เมธิน ผดุงกิจ 1
46 ชาติไทย แก้วทอง 1
47 อนุชิตา มุ่งงาม 1
48 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
49 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
50 ธวัชชัย ชมศิริ 1
51 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
52 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
53 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
54 บรรจบ วันโน 1
55 สงครามชัย ลีทองดี 1
56 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
57 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
58 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
59 ดรุณี บุญชารี 1
60 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
61 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
62 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
63 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
64 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
65 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
66 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
67 ทองใบ บุษกร 1
68 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
69 สมชาย แก้ววังชัย 1
70 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2553 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 3
7 2548 2
8 2546 2
9 2544 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
3 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. 2553
4 Numerical experiment of air pollutant concentration in the street tunnel.
5 -
ปี พ.ศ. 2551
6 -
ปี พ.ศ. 2550
7 Sericin and Fibroin Changes in Silk Fibers of Nang-lai, Kinshu x Showa and Eri Silkworm at Various Intervals of Silk Spinning
8 -
9 การเตรียมแผ่นไหมจากหนอนพันธุ์ไทยพื้นเมือง [นางลาย] เพื่อใช้เป็นวัสดุค้ำจุน สำหรับการวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2549
10 Microvascularization of Thalamus and Metathalamus in Common Tree Srew (Tupaia glis)
11 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
12 -
ปี พ.ศ. 2548
13 Types of vascular wall as related to vasa vasorum in common tree shrew (Tupaia glis)
14 -
ปี พ.ศ. 2546
15 Microscopic anatomy of the orbital Harderian gland in the common tree shrew (Tupaia glis)
16 -
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท