ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรือน สมณะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลยา สุทธิขำ 4
2 สุริทอง ศรีสะอาด 2
3 บังอร กองอิ้ม 2
4 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
5 วรากร สีโย 2
6 ศุภชัย สมัปปิโต 2
7 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
8 รพีพร ช่ำชอง 2
9 ดรุณี บุญชารี 1
10 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
11 ชวลิต บุญปก 1
12 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
13 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
14 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
15 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
16 สมชาย แก้ววังชัย 1
17 ทองใบ บุษกร 1
18 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
19 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
20 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
21 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
22 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
23 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
24 สมเสาวนุช จมูศรี 1
25 มนตรี ทองมูล 1
26 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
27 Reon Somana 1
28 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
29 สุนันท์ สายกระสุน 1
30 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
31 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
32 กชพร สิงหะหล้า 1
33 พัฒนพล มีนา 1
34 ชฎาพร เสนาคุณ 1
35 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
36 นวลอนงค์ นาคคง 1
37 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
38 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
39 ชูศรี ตลับมุข 1
40 วรรณา กาญจนมยูร 1
41 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
42 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
43 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
44 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
45 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
46 นริศ สินศิริ 1
47 ศรัณยู คำเมือง 1
48 รักฤดี สารธิมา 1
49 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
50 สุกัญญา ลีทองดี 1
51 ปรีชา ประเทพา 1
52 วราวุธ สุธีธร 1
53 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
54 ถวิล ชนะบุญ 1
55 นเรศ มีโส 1
56 ธวัชชัย ชมศิริ 1
57 จันทิมา พลพินิจ 1
58 นงนิตย์ มรกต 1
59 ปิยมาศ นานอก 1
60 ชาติไทย แก้วทอง 1
61 สงครามชัย ลีทองดี 1
62 เมธิน ผดุงกิจ 1
63 อนุชิตา มุ่งงาม 1
64 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
65 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
66 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
67 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
68 บรรจบ วันโน 1
69 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
70 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2553 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 3
7 2548 2
8 2546 2
9 2544 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
3 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. 2553
4 Numerical experiment of air pollutant concentration in the street tunnel.
5 -
ปี พ.ศ. 2551
6 -
ปี พ.ศ. 2550
7 Sericin and Fibroin Changes in Silk Fibers of Nang-lai, Kinshu x Showa and Eri Silkworm at Various Intervals of Silk Spinning
8 -
9 การเตรียมแผ่นไหมจากหนอนพันธุ์ไทยพื้นเมือง [นางลาย] เพื่อใช้เป็นวัสดุค้ำจุน สำหรับการวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2549
10 Microvascularization of Thalamus and Metathalamus in Common Tree Srew (Tupaia glis)
11 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
12 -
ปี พ.ศ. 2548
13 Types of vascular wall as related to vasa vasorum in common tree shrew (Tupaia glis)
14 -
ปี พ.ศ. 2546
15 Microscopic anatomy of the orbital Harderian gland in the common tree shrew (Tupaia glis)
16 -
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท