ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรือน สมณะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลยา สุทธิขำ 4
2 ศุภชัย สมัปปิโต 2
3 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
4 วรากร สีโย 2
5 รพีพร ช่ำชอง 2
6 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
7 สุริทอง ศรีสะอาด 2
8 บังอร กองอิ้ม 2
9 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
10 ชูศรี ตลับมุข 1
11 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
12 พัฒนพล มีนา 1
13 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
14 สมเสาวนุช จมูศรี 1
15 ชฎาพร เสนาคุณ 1
16 ดรุณี บุญชารี 1
17 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
18 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
19 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
20 นวลอนงค์ นาคคง 1
21 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
22 ชวลิต บุญปก 1
23 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
24 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
25 สุกัญญา ลีทองดี 1
26 สุนันท์ สายกระสุน 1
27 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
28 ปรีชา ประเทพา 1
29 ถวิล ชนะบุญ 1
30 วราวุธ สุธีธร 1
31 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
32 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
33 กชพร สิงหะหล้า 1
34 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
35 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
36 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
37 Reon Somana 1
38 มนตรี ทองมูล 1
39 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
40 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
41 นเรศ มีโส 1
42 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
43 ธวัชชัย ชมศิริ 1
44 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
45 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
46 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
47 นริศ สินศิริ 1
48 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
49 รักฤดี สารธิมา 1
50 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
51 ศรัณยู คำเมือง 1
52 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
53 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
54 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
55 บรรจบ วันโน 1
56 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
57 สงครามชัย ลีทองดี 1
58 เมธิน ผดุงกิจ 1
59 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
60 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
61 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
62 ทองใบ บุษกร 1
63 ชาติไทย แก้วทอง 1
64 วรรณา กาญจนมยูร 1
65 อนุชิตา มุ่งงาม 1
66 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
67 นงนิตย์ มรกต 1
68 จันทิมา พลพินิจ 1
69 ปิยมาศ นานอก 1
70 สมชาย แก้ววังชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2553 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 3
7 2548 2
8 2546 2
9 2544 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
3 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. 2553
4 Numerical experiment of air pollutant concentration in the street tunnel.
5 -
ปี พ.ศ. 2551
6 -
ปี พ.ศ. 2550
7 Sericin and Fibroin Changes in Silk Fibers of Nang-lai, Kinshu x Showa and Eri Silkworm at Various Intervals of Silk Spinning
8 -
9 การเตรียมแผ่นไหมจากหนอนพันธุ์ไทยพื้นเมือง [นางลาย] เพื่อใช้เป็นวัสดุค้ำจุน สำหรับการวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2549
10 Microvascularization of Thalamus and Metathalamus in Common Tree Srew (Tupaia glis)
11 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
12 -
ปี พ.ศ. 2548
13 Types of vascular wall as related to vasa vasorum in common tree shrew (Tupaia glis)
14 -
ปี พ.ศ. 2546
15 Microscopic anatomy of the orbital Harderian gland in the common tree shrew (Tupaia glis)
16 -
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท