ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรือน สมณะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลยา สุทธิขำ 4
2 บังอร กองอิ้ม 2
3 วรากร สีโย 2
4 สุริทอง ศรีสะอาด 2
5 ศุภชัย สมัปปิโต 2
6 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
7 รพีพร ช่ำชอง 2
8 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
9 ชวลิต บุญปก 1
10 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
11 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
12 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
13 ดรุณี บุญชารี 1
14 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
15 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
16 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
17 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
18 ทองใบ บุษกร 1
19 สมชาย แก้ววังชัย 1
20 ชูศรี ตลับมุข 1
21 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
22 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
23 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
24 นวลอนงค์ นาคคง 1
25 Reon Somana 1
26 มนตรี ทองมูล 1
27 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
28 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
29 สุกัญญา ลีทองดี 1
30 สุนันท์ สายกระสุน 1
31 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
32 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
33 สมเสาวนุช จมูศรี 1
34 พัฒนพล มีนา 1
35 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
36 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
37 กชพร สิงหะหล้า 1
38 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
39 ชฎาพร เสนาคุณ 1
40 ชาติไทย แก้วทอง 1
41 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
42 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
43 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
44 นริศ สินศิริ 1
45 นเรศ มีโส 1
46 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
47 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
48 ศรัณยู คำเมือง 1
49 ปรีชา ประเทพา 1
50 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
51 วราวุธ สุธีธร 1
52 ถวิล ชนะบุญ 1
53 รักฤดี สารธิมา 1
54 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
55 ธวัชชัย ชมศิริ 1
56 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
57 ปิยมาศ นานอก 1
58 จันทิมา พลพินิจ 1
59 วรรณา กาญจนมยูร 1
60 เมธิน ผดุงกิจ 1
61 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
62 สงครามชัย ลีทองดี 1
63 นงนิตย์ มรกต 1
64 อนุชิตา มุ่งงาม 1
65 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
66 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
67 บรรจบ วันโน 1
68 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
69 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
70 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2553 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 3
7 2548 2
8 2546 2
9 2544 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
3 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. 2553
4 Numerical experiment of air pollutant concentration in the street tunnel.
5 -
ปี พ.ศ. 2551
6 -
ปี พ.ศ. 2550
7 Sericin and Fibroin Changes in Silk Fibers of Nang-lai, Kinshu x Showa and Eri Silkworm at Various Intervals of Silk Spinning
8 -
9 การเตรียมแผ่นไหมจากหนอนพันธุ์ไทยพื้นเมือง [นางลาย] เพื่อใช้เป็นวัสดุค้ำจุน สำหรับการวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2549
10 Microvascularization of Thalamus and Metathalamus in Common Tree Srew (Tupaia glis)
11 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
12 -
ปี พ.ศ. 2548
13 Types of vascular wall as related to vasa vasorum in common tree shrew (Tupaia glis)
14 -
ปี พ.ศ. 2546
15 Microscopic anatomy of the orbital Harderian gland in the common tree shrew (Tupaia glis)
16 -
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท