ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
2 บรรจบ วันโน 2
3 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
4 ศุภชัย สมัปปิโต 2
5 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
7 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
8 ชวลิต บุญปก 1
9 ดรุณี บุญชารี 1
10 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
11 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
12 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
13 กริสน์ ชัยมูล 1
14 ไพบูลย์ บุญชัย 1
15 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
16 บุญชัย ไพบูลย์ 1
17 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
18 ทองใบ บุษกร 1
19 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
20 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
21 สงครามชัย ลีทองดี 1
22 เมธิน ผดุงกิจ 1
23 วรากร สีโย 1
24 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
25 สมชาย แก้ววังชัย 1
26 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
27 อลงกรณ์ ละม่อม 1
28 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
29 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
30 ชฎาพร เสนาคุณ 1
31 ธีรวัฒน์ สินศิริ 1
32 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 1
33 อุทัย สาขี 1
34 ไพโรจน์ ประมวล 1
35 ทรงคุณ จันทจร 1
36 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
37 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
38 ไพบูลย์ บุญไชย 1
39 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
40 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
41 เสนีย์ เครือเนตร 1
42 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
43 สมโพธิ อยู่ไว 1
44 ชาติไทย แก้วทอง 1
45 พรเกษม จงประดิษฐ์ 1
46 ชูชัย สุจิวรกุล 1
47 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
48 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
49 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
50 ทวิช พูลเงิน 1
51 พีรยา โชติถนอม 1
52 นงนิตย์ มรกต 1
53 สุนันท์ สายกระสุน 1
54 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
55 นิชธิมา แพ่งนคร 1
56 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
57 สุกัญญา ลีทองดี 1
58 วัลยา สุทธิขำ 1
59 รพีพร ช่ำชอง 1
60 ปรีชา ประเทพา 1
61 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
62 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
63 วัชรา กาญจนรัช 1
64 ปารณีย์ บุญไชย 1
65 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
66 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
67 ขนิษฐา สมตระกูล 1
68 ปิยะพร แสนสุข 1
69 กฤษกร ปาสาใน 1
70 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
71 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
72 ยศฐา ศรีเทพ 1
73 ราตรี แมนไธสง 1
74 เรือน สมณะ 1
75 วราวุธ สุธีธร 1
76 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
77 สุริทอง ศรีสะอาด 1
78 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
79 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
80 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
81 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
82 ปิยมาศ นานอก 1
83 จันทิมา พลพินิจ 1
84 บังอร กองอิ้ม 1
85 อนุชิตา มุ่งงาม 1
86 ธวัชชัย ชมศิริ 1
87 นเรศ มีโส 1
88 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
89 ศรัณยู คำเมือง 1
90 รักฤดี สารธิมา 1
91 ถวิล ชนะบุญ 1
92 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
93 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
94 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
95 นริศ สินศิริ 1
96 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
97 วรรณา กาญจนมยูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Chloride penetration resistance of concrete containing ground fly ash, bottom ash and rice husk ash
3 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
4 -
ปี พ.ศ. 2556
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 แบบจำลองการทำนายผลความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
7 เซลลูล่าคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
8 ผลกระทบของการเลือกใช้วัสดุต่อราคาต่ำสุดสำหรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีฮิลไคลมิงอัลกอริทึม
9 Influence of osmotic solutions on mass transfer, antioxidant properties and color of longan (Dimocarpus longan)
10 -
ปี พ.ศ. 2554
11 Prediction of chloride permeability of concretes containing ground pozzolans by artificial neural networks
ปี พ.ศ. 2553
12 Study on nanostructure of chitosan/poly(ethylene glycol) blend films.
13 -
14 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
ปี พ.ศ. 2551
15 Development Model for Diabetic Patients Using Isarn Local Wisdom Food Eating Habit
16 -
ปี พ.ศ. 2550
17 การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2549
18 Microfiller effect of inert material on compressive strength in mortar
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 ผลกระทบของขนาดอนุภาคเถ้าก้นเตาต่อกำลังอัดเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานและการอัดตัวของอนุภาค
22 -
ปี พ.ศ. 2547
23 Packing effect and pozzolanic reaction of fly ash in mortar
24 -
ปี พ.ศ. 2546
25 A study of disposed fly ash from landfill to replace Portland cement