ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ วันโน 2
2 ศุภชัย สมัปปิโต 2
3 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
7 กฤษกร ปาสาใน 1
8 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
9 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
10 ขนิษฐา สมตระกูล 1
11 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
12 ยศฐา ศรีเทพ 1
13 วัชรา กาญจนรัช 1
14 ปารณีย์ บุญไชย 1
15 ปิยะพร แสนสุข 1
16 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
17 ราตรี แมนไธสง 1
18 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
19 ชฎาพร เสนาคุณ 1
20 ธีรวัฒน์ สินศิริ 1
21 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 1
22 อุทัย สาขี 1
23 ไพโรจน์ ประมวล 1
24 ทรงคุณ จันทจร 1
25 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
26 ไพบูลย์ บุญไชย 1
27 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
28 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
29 สุนันท์ สายกระสุน 1
30 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
31 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
32 ศรัณยู คำเมือง 1
33 รักฤดี สารธิมา 1
34 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
35 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
36 ธวัชชัย ชมศิริ 1
37 นเรศ มีโส 1
38 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
39 นริศ สินศิริ 1
40 ถวิล ชนะบุญ 1
41 วราวุธ สุธีธร 1
42 วัลยา สุทธิขำ 1
43 สุกัญญา ลีทองดี 1
44 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
45 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
46 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
47 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
48 เรือน สมณะ 1
49 รพีพร ช่ำชอง 1
50 ปรีชา ประเทพา 1
51 นิชธิมา แพ่งนคร 1
52 ทวิช พูลเงิน 1
53 สงครามชัย ลีทองดี 1
54 เมธิน ผดุงกิจ 1
55 ชาติไทย แก้วทอง 1
56 วรรณา กาญจนมยูร 1
57 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
58 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
59 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
60 ทองใบ บุษกร 1
61 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
62 วรากร สีโย 1
63 ปิยมาศ นานอก 1
64 จันทิมา พลพินิจ 1
65 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
66 สุริทอง ศรีสะอาด 1
67 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
68 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
69 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
70 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
71 นงนิตย์ มรกต 1
72 บังอร กองอิ้ม 1
73 อนุชิตา มุ่งงาม 1
74 สมชาย แก้ววังชัย 1
75 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
76 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
77 พรเกษม จงประดิษฐ์ 1
78 พีรยา โชติถนอม 1
79 อลงกรณ์ ละม่อม 1
80 สมโพธิ อยู่ไว 1
81 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
82 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
83 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
84 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
85 ชูชัย สุจิวรกุล 1
86 กริสน์ ชัยมูล 1
87 ไพบูลย์ บุญชัย 1
88 ชวลิต บุญปก 1
89 ดรุณี บุญชารี 1
90 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
91 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
92 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
93 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
94 บุญชัย ไพบูลย์ 1
95 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
96 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
97 เสนีย์ เครือเนตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Chloride penetration resistance of concrete containing ground fly ash, bottom ash and rice husk ash
3 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
4 -
ปี พ.ศ. 2556
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 แบบจำลองการทำนายผลความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
7 เซลลูล่าคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
8 ผลกระทบของการเลือกใช้วัสดุต่อราคาต่ำสุดสำหรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีฮิลไคลมิงอัลกอริทึม
9 Influence of osmotic solutions on mass transfer, antioxidant properties and color of longan (Dimocarpus longan)
10 -
ปี พ.ศ. 2554
11 Prediction of chloride permeability of concretes containing ground pozzolans by artificial neural networks
ปี พ.ศ. 2553
12 Study on nanostructure of chitosan/poly(ethylene glycol) blend films.
13 -
14 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
ปี พ.ศ. 2551
15 Development Model for Diabetic Patients Using Isarn Local Wisdom Food Eating Habit
16 -
ปี พ.ศ. 2550
17 การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2549
18 Microfiller effect of inert material on compressive strength in mortar
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 ผลกระทบของขนาดอนุภาคเถ้าก้นเตาต่อกำลังอัดเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานและการอัดตัวของอนุภาค
22 -
ปี พ.ศ. 2547
23 Packing effect and pozzolanic reaction of fly ash in mortar
24 -
ปี พ.ศ. 2546
25 A study of disposed fly ash from landfill to replace Portland cement