ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ วันโน 2
2 ศุภชัย สมัปปิโต 2
3 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
7 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
8 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
9 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
10 ศรัณยู คำเมือง 1
11 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
12 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
13 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
14 ธวัชชัย ชมศิริ 1
15 รักฤดี สารธิมา 1
16 นเรศ มีโส 1
17 นริศ สินศิริ 1
18 รพีพร ช่ำชอง 1
19 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
20 วัลยา สุทธิขำ 1
21 สุกัญญา ลีทองดี 1
22 สุนันท์ สายกระสุน 1
23 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
24 ปรีชา ประเทพา 1
25 วราวุธ สุธีธร 1
26 เรือน สมณะ 1
27 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
28 ถวิล ชนะบุญ 1
29 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
30 วรากร สีโย 1
31 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
32 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
33 สงครามชัย ลีทองดี 1
34 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
35 ทองใบ บุษกร 1
36 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
37 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
38 สมชาย แก้ววังชัย 1
39 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
40 เมธิน ผดุงกิจ 1
41 ชาติไทย แก้วทอง 1
42 อนุชิตา มุ่งงาม 1
43 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
44 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
45 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
46 บังอร กองอิ้ม 1
47 นงนิตย์ มรกต 1
48 วรรณา กาญจนมยูร 1
49 ปิยมาศ นานอก 1
50 จันทิมา พลพินิจ 1
51 สุริทอง ศรีสะอาด 1
52 ปารณีย์ บุญไชย 1
53 สมโพธิ อยู่ไว 1
54 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
55 พรเกษม จงประดิษฐ์ 1
56 พีรยา โชติถนอม 1
57 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
58 ชูชัย สุจิวรกุล 1
59 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
60 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
61 ทวิช พูลเงิน 1
62 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
63 อลงกรณ์ ละม่อม 1
64 กริสน์ ชัยมูล 1
65 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
66 ชวลิต บุญปก 1
67 ดรุณี บุญชารี 1
68 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
69 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
70 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
71 ไพบูลย์ บุญชัย 1
72 บุญชัย ไพบูลย์ 1
73 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
74 เสนีย์ เครือเนตร 1
75 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
76 กฤษกร ปาสาใน 1
77 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
78 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
79 ขนิษฐา สมตระกูล 1
80 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
81 ราตรี แมนไธสง 1
82 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
83 วัชรา กาญจนรัช 1
84 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
85 ยศฐา ศรีเทพ 1
86 ปิยะพร แสนสุข 1
87 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
88 ชฎาพร เสนาคุณ 1
89 ธีรวัฒน์ สินศิริ 1
90 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 1
91 อุทัย สาขี 1
92 ไพโรจน์ ประมวล 1
93 ทรงคุณ จันทจร 1
94 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
95 ไพบูลย์ บุญไชย 1
96 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
97 นิชธิมา แพ่งนคร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Chloride penetration resistance of concrete containing ground fly ash, bottom ash and rice husk ash
3 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
4 -
ปี พ.ศ. 2556
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 แบบจำลองการทำนายผลความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
7 เซลลูล่าคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
8 ผลกระทบของการเลือกใช้วัสดุต่อราคาต่ำสุดสำหรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีฮิลไคลมิงอัลกอริทึม
9 Influence of osmotic solutions on mass transfer, antioxidant properties and color of longan (Dimocarpus longan)
10 -
ปี พ.ศ. 2554
11 Prediction of chloride permeability of concretes containing ground pozzolans by artificial neural networks
ปี พ.ศ. 2553
12 Study on nanostructure of chitosan/poly(ethylene glycol) blend films.
13 -
14 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
ปี พ.ศ. 2551
15 Development Model for Diabetic Patients Using Isarn Local Wisdom Food Eating Habit
16 -
ปี พ.ศ. 2550
17 การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2549
18 Microfiller effect of inert material on compressive strength in mortar
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 ผลกระทบของขนาดอนุภาคเถ้าก้นเตาต่อกำลังอัดเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานและการอัดตัวของอนุภาค
22 -
ปี พ.ศ. 2547
23 Packing effect and pozzolanic reaction of fly ash in mortar
24 -
ปี พ.ศ. 2546
25 A study of disposed fly ash from landfill to replace Portland cement