ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ วันโน 2
2 ศุภชัย สมัปปิโต 2
3 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
7 วัลยา สุทธิขำ 1
8 สุกัญญา ลีทองดี 1
9 สุนันท์ สายกระสุน 1
10 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
11 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
12 ปรีชา ประเทพา 1
13 วราวุธ สุธีธร 1
14 เรือน สมณะ 1
15 นิชธิมา แพ่งนคร 1
16 รพีพร ช่ำชอง 1
17 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
18 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
19 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
20 กฤษกร ปาสาใน 1
21 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
22 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
23 ราตรี แมนไธสง 1
24 ยศฐา ศรีเทพ 1
25 วัชรา กาญจนรัช 1
26 ปารณีย์ บุญไชย 1
27 ถวิล ชนะบุญ 1
28 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
29 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
30 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
31 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
32 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
33 สุริทอง ศรีสะอาด 1
34 อนุชิตา มุ่งงาม 1
35 บังอร กองอิ้ม 1
36 วรรณา กาญจนมยูร 1
37 ปิยมาศ นานอก 1
38 จันทิมา พลพินิจ 1
39 นงนิตย์ มรกต 1
40 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
41 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
42 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
43 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
44 ขนิษฐา สมตระกูล 1
45 ศรัณยู คำเมือง 1
46 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
47 นริศ สินศิริ 1
48 ธวัชชัย ชมศิริ 1
49 นเรศ มีโส 1
50 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
51 รักฤดี สารธิมา 1
52 ไพบูลย์ บุญไชย 1
53 ชวลิต บุญปก 1
54 ดรุณี บุญชารี 1
55 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
56 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
57 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
58 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
59 ไพบูลย์ บุญชัย 1
60 บุญชัย ไพบูลย์ 1
61 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
62 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
63 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
64 สมชาย แก้ววังชัย 1
65 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
66 สงครามชัย ลีทองดี 1
67 เมธิน ผดุงกิจ 1
68 ชาติไทย แก้วทอง 1
69 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
70 วรากร สีโย 1
71 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
72 ทองใบ บุษกร 1
73 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
74 กริสน์ ชัยมูล 1
75 อลงกรณ์ ละม่อม 1
76 ธีรวัฒน์ สินศิริ 1
77 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 1
78 อุทัย สาขี 1
79 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
80 ชฎาพร เสนาคุณ 1
81 ไพโรจน์ ประมวล 1
82 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
83 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
84 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
85 ทรงคุณ จันทจร 1
86 เสนีย์ เครือเนตร 1
87 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
88 สมโพธิ อยู่ไว 1
89 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
90 พรเกษม จงประดิษฐ์ 1
91 พีรยา โชติถนอม 1
92 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
93 ชูชัย สุจิวรกุล 1
94 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
95 ทวิช พูลเงิน 1
96 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
97 ปิยะพร แสนสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Chloride penetration resistance of concrete containing ground fly ash, bottom ash and rice husk ash
3 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
4 -
ปี พ.ศ. 2556
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 แบบจำลองการทำนายผลความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
7 เซลลูล่าคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
8 ผลกระทบของการเลือกใช้วัสดุต่อราคาต่ำสุดสำหรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีฮิลไคลมิงอัลกอริทึม
9 Influence of osmotic solutions on mass transfer, antioxidant properties and color of longan (Dimocarpus longan)
10 -
ปี พ.ศ. 2554
11 Prediction of chloride permeability of concretes containing ground pozzolans by artificial neural networks
ปี พ.ศ. 2553
12 Study on nanostructure of chitosan/poly(ethylene glycol) blend films.
13 -
14 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
ปี พ.ศ. 2551
15 Development Model for Diabetic Patients Using Isarn Local Wisdom Food Eating Habit
16 -
ปี พ.ศ. 2550
17 การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2549
18 Microfiller effect of inert material on compressive strength in mortar
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 ผลกระทบของขนาดอนุภาคเถ้าก้นเตาต่อกำลังอัดเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานและการอัดตัวของอนุภาค
22 -
ปี พ.ศ. 2547
23 Packing effect and pozzolanic reaction of fly ash in mortar
24 -
ปี พ.ศ. 2546
25 A study of disposed fly ash from landfill to replace Portland cement