ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวลักษณ์ แก้วยอด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2555 1
4 2549 1
5 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินกับการปรับตัวของเกษตรกร กรณีศึกษา เขตปฏิรูปที่ดินเอกชน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินกับการปรับตัวของเกษตรกร กรณีศึกษา เขตปฏิรูปที่ดินตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2557
3 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนมีส่วนร่วมในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่ ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
5 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดการฝายต้นน้ำ ในพื้นที่ของหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่