ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมธิน ผดุงกิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รายได้มหาวิทยาลัย 2
2 วนิดา ไทรชมภู 2
3 รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 2
4 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
5 ทองใบ บุษกร 1
6 สมชาย แก้ววังชัย 1
7 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
8 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
9 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
10 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
11 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
12 วรรณา กาญจนมยูร 1
13 ปิยมาศ นานอก 1
14 ชาติไทย แก้วทอง 1
15 สงครามชัย ลีทองดี 1
16 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
17 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
18 วรากร สีโย 1
19 ชวลิต บุญปก 1
20 ธิดารัตน์ สมดี 1
21 สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 1
22 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
23 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
24 สุนันท์ สายกระสุน 1
25 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
26 ปวิตรา พูลบุตร 1
27 บรรลือ สังข์ทอง 1
28 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
29 จันทิมา พลพินิจ 1
30 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
31 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
32 พรทิพย์ อติชาติ 1
33 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
34 ดรุณี บุญชารี 1
35 อนุชิตา มุ่งงาม 1
36 ถวิล ชนะบุญ 1
37 วราวุธ สุธีธร 1
38 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
39 รักฤดี สารธิมา 1
40 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
41 ศรัณยู คำเมือง 1
42 เรือน สมณะ 1
43 รพีพร ช่ำชอง 1
44 สุกัญญา ลีทองดี 1
45 ศุภชัย สมัปปิโต 1
46 วัลยา สุทธิขำ 1
47 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
48 ปรีชา ประเทพา 1
49 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
50 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
51 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
52 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
53 สุริทอง ศรีสะอาด 1
54 บรรจบ วันโน 1
55 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
56 บังอร กองอิ้ม 1
57 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
58 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
59 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
60 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
61 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
62 นริศ สินศิริ 1
63 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
64 ธวัชชัย ชมศิริ 1
65 นเรศ มีโส 1
66 นงนิตย์ มรกต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 5
3 2553 4
4 2552 1
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 1
8 2547 1
9 2542 2
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2555
3 Antioxidant and Antimutagenic Activities of Extracts and the Major Constituent, Syringic Acid, of Ardisia Elliptica Fruits
4 -
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
9 Effect of Wolffia Meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) As a dieary protein replacement on performance and carcass characteristics in Broilers
10 -
11 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2552
12 Phytochemical Screening, Antioxidant, and Antimutagenic Activities of Polygonum odoratum Extracts
ปี พ.ศ. 2550
13 Phytochemical screening, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activities of Knema angustifolia extracts
ปี พ.ศ. 2549
14 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
15 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb.
16 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
17 -
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาตำรับครีมหม่อน
ปี พ.ศ. 2547
19 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb
ปี พ.ศ. 2542
20 ผลของบัวบก (Centella asiatica (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง
21 ผลของบัวบก (~iCentella asiatica~i (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง