ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมธิน ผดุงกิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รายได้มหาวิทยาลัย 2
2 วนิดา ไทรชมภู 2
3 รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 2
4 สมชาย แก้ววังชัย 1
5 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
6 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
7 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
8 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
9 ทองใบ บุษกร 1
10 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
11 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
12 ชาติไทย แก้วทอง 1
13 วรรณา กาญจนมยูร 1
14 สงครามชัย ลีทองดี 1
15 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
16 วรากร สีโย 1
17 ดรุณี บุญชารี 1
18 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
19 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
20 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
21 ธิดารัตน์ สมดี 1
22 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
23 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
24 ศุภชัย สมัปปิโต 1
25 สุนันท์ สายกระสุน 1
26 สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 1
27 ปวิตรา พูลบุตร 1
28 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
29 ปิยมาศ นานอก 1
30 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
31 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
32 บรรลือ สังข์ทอง 1
33 พรทิพย์ อติชาติ 1
34 ชวลิต บุญปก 1
35 บังอร กองอิ้ม 1
36 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
37 ถวิล ชนะบุญ 1
38 รักฤดี สารธิมา 1
39 ศรัณยู คำเมือง 1
40 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
41 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
42 วราวุธ สุธีธร 1
43 เรือน สมณะ 1
44 วัลยา สุทธิขำ 1
45 สุกัญญา ลีทองดี 1
46 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
47 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
48 รพีพร ช่ำชอง 1
49 ปรีชา ประเทพา 1
50 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
51 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
52 บรรจบ วันโน 1
53 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
54 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
55 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
56 นงนิตย์ มรกต 1
57 อนุชิตา มุ่งงาม 1
58 สุริทอง ศรีสะอาด 1
59 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
60 นริศ สินศิริ 1
61 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
62 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
63 นเรศ มีโส 1
64 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
65 ธวัชชัย ชมศิริ 1
66 จันทิมา พลพินิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 5
3 2553 4
4 2552 1
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 1
8 2547 1
9 2542 2
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2555
3 Antioxidant and Antimutagenic Activities of Extracts and the Major Constituent, Syringic Acid, of Ardisia Elliptica Fruits
4 -
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
9 Effect of Wolffia Meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) As a dieary protein replacement on performance and carcass characteristics in Broilers
10 -
11 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2552
12 Phytochemical Screening, Antioxidant, and Antimutagenic Activities of Polygonum odoratum Extracts
ปี พ.ศ. 2550
13 Phytochemical screening, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activities of Knema angustifolia extracts
ปี พ.ศ. 2549
14 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
15 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb.
16 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
17 -
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาตำรับครีมหม่อน
ปี พ.ศ. 2547
19 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb
ปี พ.ศ. 2542
20 ผลของบัวบก (Centella asiatica (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง
21 ผลของบัวบก (~iCentella asiatica~i (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง