ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมธิน ผดุงกิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รายได้มหาวิทยาลัย 2
2 วนิดา ไทรชมภู 2
3 รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 2
4 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
5 ถวิล ชนะบุญ 1
6 รักฤดี สารธิมา 1
7 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
8 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
9 วราวุธ สุธีธร 1
10 ศรัณยู คำเมือง 1
11 ปรีชา ประเทพา 1
12 วัลยา สุทธิขำ 1
13 สุกัญญา ลีทองดี 1
14 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
15 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
16 รพีพร ช่ำชอง 1
17 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
18 เรือน สมณะ 1
19 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
20 บรรจบ วันโน 1
21 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
22 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
23 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
24 บังอร กองอิ้ม 1
25 อนุชิตา มุ่งงาม 1
26 สุริทอง ศรีสะอาด 1
27 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
28 นริศ สินศิริ 1
29 ศุภชัย สมัปปิโต 1
30 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
31 นเรศ มีโส 1
32 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
33 ธวัชชัย ชมศิริ 1
34 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
35 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
36 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
37 วรากร สีโย 1
38 ทองใบ บุษกร 1
39 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
40 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
41 สมชาย แก้ววังชัย 1
42 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
43 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
44 จันทิมา พลพินิจ 1
45 นงนิตย์ มรกต 1
46 ปิยมาศ นานอก 1
47 วรรณา กาญจนมยูร 1
48 สงครามชัย ลีทองดี 1
49 ชาติไทย แก้วทอง 1
50 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
51 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
52 ปวิตรา พูลบุตร 1
53 บรรลือ สังข์ทอง 1
54 สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 1
55 ธิดารัตน์ สมดี 1
56 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
57 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
58 พรทิพย์ อติชาติ 1
59 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
60 ดรุณี บุญชารี 1
61 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
62 ชวลิต บุญปก 1
63 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
64 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
65 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
66 สุนันท์ สายกระสุน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 5
3 2553 4
4 2552 1
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 1
8 2547 1
9 2542 2
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2555
3 Antioxidant and Antimutagenic Activities of Extracts and the Major Constituent, Syringic Acid, of Ardisia Elliptica Fruits
4 -
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
9 Effect of Wolffia Meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) As a dieary protein replacement on performance and carcass characteristics in Broilers
10 -
11 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2552
12 Phytochemical Screening, Antioxidant, and Antimutagenic Activities of Polygonum odoratum Extracts
ปี พ.ศ. 2550
13 Phytochemical screening, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activities of Knema angustifolia extracts
ปี พ.ศ. 2549
14 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
15 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb.
16 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
17 -
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาตำรับครีมหม่อน
ปี พ.ศ. 2547
19 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb
ปี พ.ศ. 2542
20 ผลของบัวบก (Centella asiatica (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง
21 ผลของบัวบก (~iCentella asiatica~i (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง