ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมธิน ผดุงกิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วนิดา ไทรชมภู 2
2 รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 2
3 รายได้มหาวิทยาลัย 2
4 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
5 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
6 วรากร สีโย 1
7 ทองใบ บุษกร 1
8 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
9 สงครามชัย ลีทองดี 1
10 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
11 ปิยมาศ นานอก 1
12 บังอร กองอิ้ม 1
13 อนุชิตา มุ่งงาม 1
14 นงนิตย์ มรกต 1
15 จันทิมา พลพินิจ 1
16 วรรณา กาญจนมยูร 1
17 สมชาย แก้ววังชัย 1
18 ชาติไทย แก้วทอง 1
19 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
20 พรทิพย์ อติชาติ 1
21 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
22 บรรลือ สังข์ทอง 1
23 ปวิตรา พูลบุตร 1
24 ธิดารัตน์ สมดี 1
25 สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 1
26 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
27 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
28 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
29 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
30 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
31 ดรุณี บุญชารี 1
32 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
33 ชวลิต บุญปก 1
34 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
35 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
36 ปรีชา ประเทพา 1
37 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
38 รพีพร ช่ำชอง 1
39 เรือน สมณะ 1
40 ถวิล ชนะบุญ 1
41 วราวุธ สุธีธร 1
42 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
43 วัลยา สุทธิขำ 1
44 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
45 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
46 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
47 สุนันท์ สายกระสุน 1
48 สุกัญญา ลีทองดี 1
49 ศุภชัย สมัปปิโต 1
50 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
51 รักฤดี สารธิมา 1
52 ธวัชชัย ชมศิริ 1
53 นเรศ มีโส 1
54 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
55 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
56 บรรจบ วันโน 1
57 สุริทอง ศรีสะอาด 1
58 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
59 นริศ สินศิริ 1
60 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
61 ศรัณยู คำเมือง 1
62 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
63 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
64 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
65 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
66 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 5
3 2553 4
4 2552 1
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 1
8 2547 1
9 2542 2
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2555
3 Antioxidant and Antimutagenic Activities of Extracts and the Major Constituent, Syringic Acid, of Ardisia Elliptica Fruits
4 -
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
9 Effect of Wolffia Meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) As a dieary protein replacement on performance and carcass characteristics in Broilers
10 -
11 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2552
12 Phytochemical Screening, Antioxidant, and Antimutagenic Activities of Polygonum odoratum Extracts
ปี พ.ศ. 2550
13 Phytochemical screening, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activities of Knema angustifolia extracts
ปี พ.ศ. 2549
14 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
15 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb.
16 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
17 -
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาตำรับครีมหม่อน
ปี พ.ศ. 2547
19 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb
ปี พ.ศ. 2542
20 ผลของบัวบก (Centella asiatica (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง
21 ผลของบัวบก (~iCentella asiatica~i (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง