ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชิดชม ฮิรางะ 11
2 รัศมี ศุภศรี 10
3 กาญจนารัตน์ ทวีสุข 9
4 ชุมสาย สีลวานิช 8
5 พิศมัย ศรีชาเยช 8
6 สมยศ จรรยาวิลาส 8
7 สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ 6
8 น้อย สาริกะภูติ 6
9 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 5
10 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 5
11 เพ็ญศรี จูงศิริวัฒน์ 4
12 ชิดชม วิทวัทวงศ์ 4
13 มาลัย บุญรัตนกรกิจ 4
14 อุไร เผ่าสังข์ทอง 4
15 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 4
16 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 3
17 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 3
18 สมจิต อ่อนเหม 3
19 กรุณา วงษ์กระจ่าง 3
20 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 3
21 อรอนงค์ นัยวิกุล 3
22 วรรณี จิรภาคย์กุล 2
23 วินัศ ภูมินาถ 2
24 อุษา ภูคัสมาส 2
25 เพลินใจ ตังคณะกุล 2
26 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 2
27 ธนวรรณ บุญปั้น 2
28 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
29 เย็นใจ ฐิตะฐาน 2
30 อุดมเกียรติ์ พรรธนประเทศ 2
31 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 2
32 งามจิตร โล่วิทูร 2
33 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 2
34 บุหลัน พิทักษ์ผล 2
35 อรพิน ชัยประสพ 2
36 พิชาญ เลิศปันณะพงษ์ 2
37 รัชนี สวางคพัฒน์ 2
38 เชาว์ อินทรประสิทธิ์ 1
39 โรจน์รวี ภิรมย์ 1
40 เบ็ญจารัชด ทองยืน 1
41 อภิญญา จุฑางกูร 1
42 ศศิธร ตรงจิตภักดี 1
43 วารุณี วารัญญานนท์ 1
44 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
45 มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ 1
46 นายสุพจน์ ชุติพันธ์ 1
47 สายพิณ มณีพันธ์ 1
48 เยาวดี คุปตะพันธ์ 1
49 นางกมลแก้ว ศรีเพ็ญ 1
50 นางสังวาล รัตนตระกูล 1
51 วุฒินันท์ คงทัด 1
52 นางนงนุช คำคง 1
53 ธีระ ทองเผือก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 3
5 2549 3
6 2548 1
7 2547 4
8 2546 2
9 2545 2
10 2544 1
11 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2553
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา
3 เครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเสริมสารทางเภสัชโภชนาจากน้ำข้าวกล้องเริ่มงอกสีนิล
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเม็ดจากน้ำตาลสดของจาก
5 การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดนำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผักและสมุนไพรสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-15 ปี ภายใต้ แผนงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและไชโป๊ว
7 การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลเกษตรให้ได้มาตรฐาน
8 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ
ปี พ.ศ. 2549
9 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้เพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค
10 โครงการย่อย 1 การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้าน
11 โครงการย่อยที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำยอบ้าน
ปี พ.ศ. 2548
12 การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน
14 การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง (โครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค)
15 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 7 ; การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง
16 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การควบคุมคุณภาพการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์มะม่วงดอง""
ปี พ.ศ. 2546
17 การควบคุมคุณภาพการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์มะม่วงดอง
18 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ
ปี พ.ศ. 2545
19 นำผลไม้และน้ำผักชนิดผงดื่มทันที
20 โครงการสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงดองและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2544
21 การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน