ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทพา ผุดผ่อง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 18
2 ยุทธนา บรรจง 14
3 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 11
4 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 11
5 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 7
6 นิคม แหลมสัก 4
7 วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ 3
8 อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ 3
9 วีระภาส คุณรัตนสิริ 3
10 ชมพู่ บุญรอดกลับ 3
11 สคาร ทีจันทึก 3
12 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 3
13 สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 3
14 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
15 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 2
16 ลดาวัลย์ พวงจิตร 2
17 นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง 1
18 รุ่งเรือง พูลศิริ 1
19 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
20 นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ 1
21 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
22 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
23 วารุณี ธนะแพสย์ 1
24 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
25 นายบรรดิษฐ์ หงส์ทอง 1
26 นายดุริยะ สถาพร 1
27 ปฐมา จาตกานนท์ 1
28 สาริมา สุนทรารชุน 1
29 วุฒินันท์ คงทัด 1
30 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 1
31 สุธีรา วิทยากาญจน์ 1
32 ชัยพร สามพุ่มพวง 1
33 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
34 สายัณห์ ทัดศรี 1
35 นิพนธ์ ทวีชัย 1
36 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2550 3
6 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว
ปี พ.ศ. 2556
2 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาการปลูกฝักข้าว Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng. ในเชิงพาณิชย์
5 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553
ปี พ.ศ. 2550
6 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม
7 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม