ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจษฎา วรรณสินธุ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 22
2 นภิสพร มีมงคล 17
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 11
4 ธวัชชัย ปลูกผล 10
5 สุธรรม นิยมวาส 9
6 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 6
7 วิริยะ ทองเรือง 5
8 โครงการวิจัย NRU 5
9 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 4
10 โครงการวิจัย Matching Fund 4
11 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
12 งบประมาณแผ่นดิน 3
13 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 3
14 Somjai Janudome 2
15 Rungsince Canyook 2
16 วิษณุ ราชเพ็ชร 2
17 Tannate Rattanochaikul 2
18 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 2
19 สุธาดา ชาญณรงค์ 2
20 จิรวัฒน์ อุปถัมภ์ 2
21 กรรณิการ์ เดชรักษา 2
22 รัญชนา สินธวาลัย 1
23 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
24 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
25 อดิศร รัตนพันธ์ 1
26 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
27 Sawieng Thuanboon 1
28 Wanida Pongsaksawad 1
29 เสวียง เถื่อนบุญ 1
30 Jessada Wannasin 1
31 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
32 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 4
6 2553 8
7 2552 9
8 2551 9
9 2550 3
10 2548 2
11 543 62
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิเคราะห์สมบัติทางกลและต้นทุนของโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด 7075 ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2558
2 การเชื่อมในสถานะกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมผสมซึ่งได้จากการหล่อกึ่งของแข็ง
ปี พ.ศ. 2556
3 กระบวนการปรับปรุงสมบัติของโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่ขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อกึ่งของแข็งแบบ GISS ด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2555
4 การเกิดโครงสร้างเกรนก้อนกลมในระยะเริ่มต้นในกระบวนการผลิตโลหะกึ่งของแข็งแบบรีโอแคสติง
ปี พ.ศ. 2554
5 การเชื่อมในสถานะกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมผสมซึ่งได้จากการหล่อกึ่งของแข็ง
6 การผลิตอะลูมิเนียมกันกร่อนโดยกระบวนการโลหะกึ่งของแข็ง
7 อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อแบบฉีดอัดกึ่งของแข็ง A356
8 อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติทางกล และโครงสร้างจุลภาคของ อลูมิเนียมหล่อแบบอัดกึ่งของแข็ง A356
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนากระเบื้องเซรามิกผสมหินฮอร์นเฟลส์กับหินเพอร์ไลต์
10 การขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งโดยใช้แรงดันต่ำของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
11 เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะด้วยกระบวนการโลหะกึ่งของแข็งโดยวิธี GISS
12 การขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งโดยใช้แรงดันสูงของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
13 Development of a Prototype Universal Jig System.
14 อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาค ของ อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 7075
15 การสังเคราะห์เส้นใยไทเทเนียมคาร์ไบด์ และการผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยเส้นใยไทเทเนียมคาร์ไบด์ที่ผลิตจากเส้นใยฝ้าย
16 การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนขาเทียมโลหะด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกึ่งของแข็ง :
ปี พ.ศ. 2552
17 การพัฒนาขาเทียมใต้เข่าคุณภาพสูงและราคาถูก
18 การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนขาเทียมโลหะด้วยเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็ง
19 Production of Field Prototype Tin-Antimony LappingPlates by a Semi-Solid Casting Process.
20 Production of Zinc car Parts using the GISS DieCasting Process.
21 Analysis of Zinc Quality and Defects in the Melting and Die Casting Processes.
22 การผลิตอะลูมิเนียมกันกร่อนโดยกระบวนการโลหะกึ่งของแข็ง
23 การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมโดยกระบวนการแทรกซึมแบบใหม่
24 กลไกการเกิดโครงสร้างโลหะกึ่งของแข็งในกระบวนการหล่อแบบรีโอแคสติง
25 กระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมเกรด A380
ปี พ.ศ. 2551
26 วิวัฒนาการการเกิดสัดส่วนของแข็งในสเลอร์รีกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมผสมที่เจือด้วยซิลิกอนและทองแดง
27 การหล่อแบบกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมเกรดที่ใช้ในการหล่อไดคาสติง
28 การวิเคราะห์สมบัติทางวิศวกรรมของโลหะ lap-plate
29 การพัฒนากระบวนการหล่อฉีดโลหะกึ่งของแข็งที่ผลิตโดยการพ่นฟองแก๊ส
30 Production of Tin-Antimony Lapping Plates by a Semi-Solid Casting Process.
31 Development of a Zinc Composite Feeding System.
32 วิวัฒนาการ การเกิดสัดส่วนของแข็งในสเลอร์รีกึ่งของแข็ง ของอะลูมิเนียมผสมที่เจือด้วยซิลิกอนและทองแดง
33 การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วย ซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนที่สังเคราะห์จากไม้ยางพารา โดยวิธีอินพิลเทรชันด้วยความดัน
34 สมบัติทางกลและทางร้อนของซิลิคอนคาร์ไบด์พรุนและวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยซิลิคอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์จากยางไม้พารา
ปี พ.ศ. 2550
35 A Feasibility Study of Adding Filler Material in Molten Zine.
36 Production of Die-Cast Cars with Zine Composites.
37 การสังเคราะห์ และศึกษาลักษณะถ่านพรุน และซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนจากไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2548
38 การพัฒนาเครื่องอินฟิวเทรชันกำลังเหวี่ยงความดันสูงเพื่อใช้ผลิตผสมเนื้ออะลูมิเนียม
39 Development of a Novel Semi-Solid Motal Processing in Dic Casting.