ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจริญพร เลิศสถิตธนกร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 10
2 ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 6
3 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 5
4 สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ 5
5 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 4
6 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 4
7 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 4
8 บรรจบ วันโน 3
9 บพิธ บุปผโชติ 3
10 ปรีชา ประเทพา 3
11 ณัฐพล ภูมิสะอาด 3
12 ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ 2
13 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
14 วารุณี เตีย 2
15 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 2
16 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
17 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 2
18 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 2
19 อดิศักดิ์ นาถกรณกุล 2
20 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 2
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
22 จันทิมา พลพินิจ 2
23 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
24 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
25 วราวุธ สุธีธร 2
26 วรรณา กาญจนมยูร 2
27 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
28 สมเกียรติ ปรัชญาวรากร 2
29 ธนิต สวัสดิ์เสวี 2
30 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
31 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
32 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
33 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
34 ลือชัย บุตคุป 1
35 วรรณี สมัปปิโต 1
36 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
37 เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2545-2546. 1
38 เสนีย์ เครือเนตร 1
39 นวลอนงค์ นาคคง 1
40 เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล 1
41 นงนภัส เที่ยงกมล 1
42 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
43 ทุนภายนอก 1
44 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
45 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
46 อุทัย สาขี 1
47 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
48 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
49 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
50 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
51 งบประมาณรายได้ ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
52 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
53 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
54 ยศฐา ศรีเทพ 1
55 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
56 กัญญมน วิทยาภูมิ 1
57 ราตรี แมนไธสง 1
58 กฤษกร ปาสาใน 1
59 ปารณีย์ บุญไชย 1
60 วัชรา กาญจนรัช 1
61 ศุภชัย สมัปปิโต 1
62 สุนันท์ สายกระสุน 1
63 นิชธิมา แพ่งนคร 1
64 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
65 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
66 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
67 ทรงคุณ จันทจร 1
68 ไพโรจน์ ประมวล 1
69 ชฎาพร เสนาคุณ 1
70 ชัยชาญ โชติถนอม 1
71 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
72 ไพบูลย์ บุญไชย 1
73 ขนิษฐา สมตระกูล 1
74 ปิยะพร แสนสุข 1
75 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
76 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
77 ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 1
78 ชาติไทย แก้วทอง 1
79 นเรศ มีโส 1
80 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
81 นริศ สินศิริ 1
82 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
83 ธวัชชัย ชมศิริ 1
84 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
85 อนุชิตา มุ่งงาม 1
86 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
87 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
88 สุริทอง ศรีสะอาด 1
89 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
90 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
91 รพีพร ช่ำชอง 1
92 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
93 วัลยา สุทธิขำ 1
94 สุกัญญา ลีทองดี 1
95 เรือน สมณะ 1
96 ถวิล ชนะบุญ 1
97 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
98 ศรัณยู คำเมือง 1
99 รักฤดี สารธิมา 1
100 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
101 บังอร กองอิ้ม 1
102 สมชาย แก้ววังชัย 1
103 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
104 ทองใบ บุษกร 1
105 วรากร สีโย 1
106 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
107 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
108 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
109 ชวลิต บุญปก 1
110 ดรุณี บุญชารี 1
111 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
112 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
113 สงครามชัย ลีทองดี 1
114 Wattana Srisuwan 1
115 Charoenporn Lertsatitthanakorn 1
116 นงนิตย์ มรกต 1
117 Chanchana Thanachayanont 1
118 ปิยมาศ นานอก 1
119 A. Vorasingha 1
120 เมธิน ผดุงกิจ 1
121 วัฒนา ศรีสุวรรณ 1
122 S. Maneewan 1
123 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 7
3 2556 6
4 2555 5
5 2554 8
6 2553 12
7 2552 9
8 2551 9
9 2550 9
10 2549 9
11 2548 4
12 2547 5
13 2546 1
14 2545 1
15 2544 1
16 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2557
3 Hybrid producer gas using biomass combined thermoelectric
4 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
ปี พ.ศ. 2556
10 Energy and exergy analysis of a double-pass thermoelectric solar air collector
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
ปี พ.ศ. 2555
16 การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับตัวรวมรังสีพาราโบลา
17 Design and Development GIS Web Services for Epidemiology Data Distribution: The Pilot Project for Dengue Fever in Maha Sarakham Province Thailand
18 -
19 -
20 -
ปี พ.ศ. 2554
21 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules
22 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
23 The Development of the Model for Utilization of External Quality Evaluation Results for Quality Improvement of Small-Sized Schools in northeastern Thailand: An Application of Organization Development Research .
24 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
25 -
26 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
27 -
28 -
ปี พ.ศ. 2553
29 การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริกรวมกับตัวรวมรังสีพาราโบลา
30 Performance analyses and economic evaluation of a hybrid thermoelectric solar water heater
31 การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริก
32 Improvement of cooling performance of a compact thermoelectric air conditioner using a direct evaporative cooling system
33 Performance study of a double-pass thermoelectric solar air collector with flat-plate reflectors
34 THE RELATIONSHIPS BETWEEN INTERNAL AUDIT AND QUALITY AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THAI-LISTED FIRMS.
35 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
36 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
37 -
38 -
39 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
40 -
ปี พ.ศ. 2552
41 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules
42 การประเมินความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะ
43 Morphology, Secondary Structure and Thermal Properties of Silk Fibroin/Gelatin Blend Film.
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 การศึกษาสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริก
ปี พ.ศ. 2551
50 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อนร่วมกับชุดดูดความชื้นสำหรับการอบแห้งดักแด้ไหม
51 Thin layer solar drying characteristics of silkworm pupae
52 A Sun-Tracking System for a Double-Pass Thermoelectric Solar Air Collector
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
ปี พ.ศ. 2550
59 Techno-economical evaluation of a rice husk ash (RHA) based sand-cement block for reducing solar conduction heat gain to a building
60 Evaluation of the thermal comfort of a thermoelectric ceiling cooling panel (TE-CCP) system
61 Experimental performance of a thermoelectric ceiling cooling panel
62 Thermal comfort study of a compact thermoelectric air conditioner
63 Electical performance analusis and economic evaluation of combined biomass cool stove thermoelectric (BITE) generator
64 -
65 -
66 -
67 -
ปี พ.ศ. 2549
68 การทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเลี้ยงหนอนไหม
69 การศึกษาสมรรถนะการทำความเย็นของฝ้าเพดานทำความเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กตริก
70 การลดภาระความเย็นของผนังอิฐบล๊อกมวลเบาที่ทำจากเถ้าแกลบบดกับอาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศ
71 Performance analysis of a double-pass thermoelectric solar air collector
72 Small fan assisted air conditioner for thermal comfort and energy saving in Thailand
73 Experimental performance of a solar tunnel dryer for drying silkworm pupae
74 Field Experiments and Economic Evaluation of an Evaporative Cooling System in a Silkworm Rearing House
75 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
76 -
ปี พ.ศ. 2548
77 Field experiments and economic evaluation of an evaporative cooling system in a silkworm rearing house
78 Electrical performance analysis and economic evaluation of combined biomass cook stove thermoelectric (BITE) generator
79 Changes in the Conscious Mind in Applying Tecnology for Growing Rice at the Chee River Basin in Northeastern of Thailand
80 การทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเรือนเลี้ยงหนอนไหม
ปี พ.ศ. 2547
81 ผลกระทบของอุณหภูมิอากาศแวดล้อมและการตั้งค่าของ เทอร์โมสตัดที่มีต่อการสิ้นเปลืองพลังงานของตู้ทำน้ำเย็น
82 Techno-economical evaluation of a rice husk ash (RHA) based sand–cement block for reducing solar conduction heat gain to a building
83 Study on the Electrical Performance of Combining Biomass-Fried Cookstove Thermoelecteic (BITE) Generator
84 -
85 -
ปี พ.ศ. 2546
86 รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งของตะเกียงโดยใช้เทอร์โมอิเลคตริก
ปี พ.ศ. 2545
87 Field Experiments and Economic Evaluation of an Evaporative Cooling System in a Silkworm Rearing House
ปี พ.ศ. 2544
88 แบบจำลองเชิงตัวเลข 3 มิติของการพาความร้อนแบบอิสระในเครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อนแบบครีบประยุกต์ ใช้กับการออกแบบเครื่องปรับอากาศด้วยเทอร์โมอิเลกตริก