ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายฯ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 2
3 2552 3
4 2551 5
5 2550 4
6 2549 4
7 2548 4
8 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสมุนไพรไทยต่อการยืดอายุน้ำมันทอด
2 โครงการวิจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2553
3 การใช้ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการวิเคราะห์วางผังพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนเมืองอุตรดิตถ์
4 การพัฒนาชุดทำความเย็นแบบระเหยจากแผ่นทำความเย็นกระดาษสาโดยใช้เทคนิคอากาศหมุนวน
ปี พ.ศ. 2552
5 การผลิตกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องคุณภาพดีเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพิษณุโลกด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดการธาตุอาหารในดิน
6 การใช้แหนแดงและกากจากการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเสริมธัญพืช
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
9 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2
10 การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาปลาส้มด้วยไมโครเวฟ
11 การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ใน จังหวัดพิษณุโลก
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยและการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติPr
ปี พ.ศ. 2550
13 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
14 การพัฒนาเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวเพื่อชะลอการเปลี่ยนสีผิวเปลือกและคุณภาพของผลมะนาว
15 การจัดการและประเมินความเสี่ยงของอุทกภัยและโคลนถล่ม กรณีศึกษาจากอุกภัยใน จ.อุตรดิตถ์
16 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งหลังงานในระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาและเผยแพร่ระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตรสำหรับชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา : กรณีกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
19 การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำการความเย็นแบบระเหย
20 ศักยภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ต่อการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่เหมาะสมในเขตภาคเหนือตอนล่างกรณีศึกษา : การผลิตกล้วยตากในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
21 โครงการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าไฮบริด
22 การพัฒนาและยกระดับบ้านพลังแสงอาทิตย์ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร
23 โครงการวิจัยปัจจัยเกื้อหนุนศักยภาพการเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตน้ำผึ้งคุณภาพดี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งกลุ่มเลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนล่าง
24 การผลิตน้ำตาลผงจากน้ำตาลสดธรรมชาติในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547
25 การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการพริกดอง
26 การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มข้อมูลค่าพริกเครื่องเทศ