ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมป้อนไฟ และมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
ปี พ.ศ. 2556
2 การประเมินศักยภาพลมและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
3 การสร้างแบบจำลองสภาวะน้ำและไอน้ำในหม้อน้ำแบบสภาวะเปลี่ยนแปลง
4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานน้ำตาลทรายด้านต้นกำลังหม้อน้ำ
5 โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ)
ปี พ.ศ. 2554
6 ดัชนีชี้วัดและเกณฑ์การใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดกรวยกรองน้ำยางข้น