ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ สายธนู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 13
2 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 11
3 สันติ ถุงสุวรรณ 10
4 โสมทัต วงศ์สว่าง 9
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
6 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 7
7 ทวีศักดิ์ อุตตมะธนากร 4
8 สุดใจ ผลอำไผสถิตย์ 4
9 นิคม ชัยศิริ 4
10 วิมล เหมะจันทร 3
11 ศศิธร คณะรัตน์ 3
12 สารี วิรุฬหผล 3
13 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 3
14 เล็ก อัศวพลังชัย 3
15 เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ 3
16 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
17 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
18 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
19 สุเทพ เรืองวิเศษ 2
20 นวรัตน์ จารุจินดา 2
21 สุมา เมืองใย 2
22 สงคราม เหลืองทองคำ 2
23 อารีรัตน์ ลออปักษา 2
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 วรรณี ศิลปอาชา 1
26 กำพล เจริญสุขโสภณ 1
27 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
28 นิทัสน์ เพราแก้ว 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
33 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
35 Somying Tumwasorn 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
38 อุทัย บุญประเสริฐ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
42 วิไล ชินธเนศ 1
43 คัคนางค์ มณีศรี 1
44 สุธนา วิเศษสังข์ 1
45 สายฝน ควรผดุง 1
46 สิริพร สิวราวุฒิ 1
47 สมพร พรมดี 1
48 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
49 วาสนา เสียงดัง 1
50 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
51 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
52 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
53 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
54 สุวิชา ทองสิมา 1
55 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 1
56 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
57 ธวัชชัย สันติสุข 1
58 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
59 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
60 วัลลภ แย้มเหมือน 1
61 พัชรี อังกุระ 1
62 สำเริง แย้มโสภี 1
63 ภัทธิรา สวัสดิวร 1
64 ศิริชัย ศิริกายะ 1
65 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
66 Sumphan Wongseripipatana 1
67 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
68 Garnpimol C. Ritthidej 1
69 Kittisak Likhitwitayawuid 1
70 Supa Chantharasakul 1
71 วัฒนชัย สมิทธากร 1
72 Panee Boonthavi 1
73 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
74 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
75 Vimolmas Lipipun 1
76 Sompol Sanguanrungsirikul 1
77 Puttipongse Varavudhi 1
78 Kitpramuk Tantayaporn 1
79 Naiyana Chaiyabutr 1
80 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
81 บรรจง คณะวรรณ 1
82 มยุรี ตันติสิระ 1
83 Ampa Luiengpirom 1
84 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
85 Wilai Anomasiri 1
86 Srilert Chotpantarat 1
87 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
88 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
90 Chalermpol Leevailoj 1
91 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
92 Boonchai Sangpetngam 1
93 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
94 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
95 Vanida Chantarateptawan 1
96 Jaitip Paiboon 1
97 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
98 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
99 กาญจนา แก้วเทพ 1
100 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
101 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
102 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
103 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
104 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
105 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
106 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
107 พรรณี กาญจนพลู 1
108 Chakkaphan Sutthirat 1
109 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
110 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
111 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
112 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
113 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
114 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
115 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
116 ประคอง ชอบเสียง 1
117 Yeshey Penjor 1
118 กำจัด มงคลกุล 1
119 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
120 สุมิตรา พูลทอง 1
121 รุ่งราวี ทองกันยา 1
122 ชอุ่ม มลิลา 1
123 ๋Janes, Gavin W. 1
124 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
125 ละอองทิพย์ เหมะ 1
126 สมศักดิ์ เหรียญทอง 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 Acom Sornsute 1
132 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
133 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
134 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 เอกชัย อดุลยธรรม 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 Pornpimol Muanjai 1
140 Thada Jirajaras 1
141 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
142 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
143 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
144 กมลชนก ยวดยง 1
145 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
146 นภสร โกวรรธนะกุล 1
147 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
148 Suchin Arunsawatwong 1
149 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
150 กฤติกา ชินพันธ์ 1
151 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
152 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
153 สมชัย วัฒนการุณ 1
154 กระมล ทองธรรมชาติ 1
155 อรพิน ยิ่งยง 1
156 อวย เกตุสิงห์ 1
157 Varunee Padmasankh 1
158 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
159 ไววิทย์ พุทธารี 1
160 Walaisiri Muangsiri 1
161 Rajalida Lipikorn 1
162 สรชัย พิศาลบุตร 1
163 ประธาน ดาบเพชร 1
164 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
165 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
166 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
167 Chonticha Srisawang 1
168 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
169 Jittima Chatchawansaisin 1
170 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
171 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
172 Phanphen Wattanaarsakit 1
173 วินัย งามแสง 1
174 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
175 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
176 Chayaporn Supachartwong 1
177 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
178 Chariya Uiyyasathian 1
179 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
180 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
181 Waraporn Siriterm 1
182 สิทธิพร แอกทอง 1
183 Anawatch Mitpratan 1
184 Kasidit Nootong 1
185 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2544 1
3 2543 2
4 2541 1
5 2540 2
6 2539 2
7 2537 1
8 2535 1
9 2534 1
10 2532 1
11 2531 2
12 2530 1
13 2529 1
14 2528 3
15 2525 2
16 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
2 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2543
3 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติ ลัยโซซัยม์และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9" : รายงานผลการวิจัย
4 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2541
5 คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
6 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม โดยวิธีทางจุลชีววิทยา
7 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
8 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัย
9 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู-อาจารย์เกี่ยวกับ การบริหารงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
10 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่า ในไก่กระทงด้วยวิธี Competitive Exclusion : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
11 อนุกรมวิธานของเชื้อ ซูโดโมแนส ซูโคมัลลิไอ
ปี พ.ศ. 2534
12 รูปแบบการดื้อยาและความสามารถในการถ่ายทอดพลาสมิดที่ควบคุมการดื้อยา ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากคน ไก่ และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2532
13 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2531
14 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
15 การเกิดโรคดิดเชื้อ อี. โคลัย ในไก่ : การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูกและถุงลม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
16 อนุกรมวิธานแบบนิวเมริคัลของเชื้อจุลินทรีย์ในสกุลวิบริโอ จากอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2529
17 การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาของกลุ่มแบคทีเรียทางเดินอาหารในนากุ้ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2528
18 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ ในประเทศไทย
19 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
20 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2525
21 การทำลายเชื้อของกลูตาราลดีไฮด์, เฮ็กซาคลอโรฟีน และเบนซาลโคเนี่ยม คลอไรด์ที่มีต่อเชื้อสแตฟฟิลโลค็อคคัส ออเรียส และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
22 คุณสมบัติของวัคซีนซึ่งเตรียมจากเชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซ่า และอิมมิวโนโกลบูลินที่ได้จาการกระตุ้นกระต่าย