ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 19
2 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 18
3 ถวิล ชนะบุญ 4
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
7 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
8 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
9 สุกัญญา ลีทองดี 1
10 ศุภชัย สมัปปิโต 1
11 สุนันท์ สายกระสุน 1
12 คมกริช วงศ์ภาคำ 1
13 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
14 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
15 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
16 วัลยา สุทธิขำ 1
17 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
18 ทุน วช. 1
19 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
20 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
21 ศรัณยู คำเมือง 1
22 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
23 นริศ สินศิริ 1
24 นเรศ มีโส 1
25 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
26 รักฤดี สารธิมา 1
27 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
28 ปรีชา ประเทพา 1
29 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
30 รพีพร ช่ำชอง 1
31 เรือน สมณะ 1
32 วราวุธ สุธีธร 1
33 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
34 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
35 อนุชิตา มุ่งงาม 1
36 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
37 บังอร กองอิ้ม 1
38 นงนิตย์ มรกต 1
39 ปิยมาศ นานอก 1
40 จันทิมา พลพินิจ 1
41 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
42 บรรจบ วันโน 1
43 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
44 ธวัชชัย ชมศิริ 1
45 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
46 สุริทอง ศรีสะอาด 1
47 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
48 วรรณา กาญจนมยูร 1
49 ชาติไทย แก้วทอง 1
50 สมชาย แก้ววังชัย 1
51 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
52 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
53 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
54 ดรุณี บุญชารี 1
55 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
56 ทองใบ บุษกร 1
57 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
58 สงครามชัย ลีทองดี 1
59 เมธิน ผดุงกิจ 1
60 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
61 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
62 วรากร สีโย 1
63 ชวลิต บุญปก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 4
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 6
10 2548 2
11 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 การชะลอการสูญเสียคุณภาพมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อเพิ่มมูลค่าภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2555
3 การผลิตช่อดอกปทุมมานอกฤดูต้นทุนต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
4 Influence of 1-MCP Fumigation on Flowering Weight Loss, Water Uptake, Longevity, Anthocyanin Content and Colour of Patumma (Curcuma alismatifolia) cv. Chiang Mai Pink.
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด สิทธิบัตร และสนับสนุนขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออกอย่างยั่งยืน
9 Breeding of Black Spot Resistance in Rose
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2552
12 Ornamental Curcuma: Plants
13 โครงการศึกษาการกระจายตัวด้วยข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธ์ปทุมมาและกระเจียวท้องถิ่นในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ GPS และแผนที่ยีน
14 -
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาผลการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ต่อการแสดงลักษณะและปริมาณแอนโธซัยยานินในอัญชัน
16 การศึกษาการกระจายตัวด้วยข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธ์ปทุมมาและกระเจียวท้องถิ่นในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ GPS และแผนที่ยีน
ปี พ.ศ. 2550
17 บูรณาการผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้จากการปฏิบัติงจริงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนนิสิตกลุ่มใหญ่ :วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนวิชาเทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้นสู่เครือข่ายชุมชนนักจัดดอกไม้
ปี พ.ศ. 2549
18 โครงการการจัดการความรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชา 0008 003
19 โครงการรวบรวมพันธุ์ปทุมมาเพื่องานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์
20 Effect of chemical paclobutrazol on fruit development, quality and fruit yield of Kaew mango (Mangifera indica L.) in Northeast Thailand
21 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
22 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการพัฒนาของผล คุณภาพ และผลผลิตมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
23 การปรับปรุงพันธุ์กุหลาบเพื่อต้านทานโรคใบจุดสีดำ
ปี พ.ศ. 2548
24 ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบเพื่อต้านทานโรคใบจุดสีดำ
25 โครงการศึกษาผลของการกระจายตัวทางพันธุกรรมต่อปริมาณแอนโธชัยยานินในดอกอัญชัน