ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 19
2 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 18
3 ถวิล ชนะบุญ 4
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 ชาติไทย แก้วทอง 1
6 เมธิน ผดุงกิจ 1
7 วรรณา กาญจนมยูร 1
8 ปิยมาศ นานอก 1
9 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
11 สงครามชัย ลีทองดี 1
12 บังอร กองอิ้ม 1
13 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
14 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
15 อนุชิตา มุ่งงาม 1
16 วรากร สีโย 1
17 นงนิตย์ มรกต 1
18 จันทิมา พลพินิจ 1
19 ทองใบ บุษกร 1
20 ชวลิต บุญปก 1
21 ดรุณี บุญชารี 1
22 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
23 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
24 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
25 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
26 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
27 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
28 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
29 บรรจบ วันโน 1
30 สมชาย แก้ววังชัย 1
31 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
32 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
33 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
34 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
35 ศุภชัย สมัปปิโต 1
36 สุนันท์ สายกระสุน 1
37 สุกัญญา ลีทองดี 1
38 วัลยา สุทธิขำ 1
39 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
40 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
41 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
42 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
43 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
44 คมกริช วงศ์ภาคำ 1
45 ทุน วช. 1
46 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
47 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
48 ปรีชา ประเทพา 1
49 รพีพร ช่ำชอง 1
50 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
51 นริศ สินศิริ 1
52 นเรศ มีโส 1
53 ธวัชชัย ชมศิริ 1
54 สุริทอง ศรีสะอาด 1
55 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
56 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
57 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
58 วราวุธ สุธีธร 1
59 เรือน สมณะ 1
60 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
61 รักฤดี สารธิมา 1
62 ศรัณยู คำเมือง 1
63 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 4
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 6
10 2548 2
11 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 การชะลอการสูญเสียคุณภาพมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อเพิ่มมูลค่าภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2555
3 การผลิตช่อดอกปทุมมานอกฤดูต้นทุนต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
4 Influence of 1-MCP Fumigation on Flowering Weight Loss, Water Uptake, Longevity, Anthocyanin Content and Colour of Patumma (Curcuma alismatifolia) cv. Chiang Mai Pink.
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด สิทธิบัตร และสนับสนุนขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออกอย่างยั่งยืน
9 Breeding of Black Spot Resistance in Rose
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2552
12 Ornamental Curcuma: Plants
13 โครงการศึกษาการกระจายตัวด้วยข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธ์ปทุมมาและกระเจียวท้องถิ่นในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ GPS และแผนที่ยีน
14 -
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาผลการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ต่อการแสดงลักษณะและปริมาณแอนโธซัยยานินในอัญชัน
16 การศึกษาการกระจายตัวด้วยข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์เชื้อพันธ์ปทุมมาและกระเจียวท้องถิ่นในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ GPS และแผนที่ยีน
ปี พ.ศ. 2550
17 บูรณาการผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้จากการปฏิบัติงจริงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนนิสิตกลุ่มใหญ่ :วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนวิชาเทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้นสู่เครือข่ายชุมชนนักจัดดอกไม้
ปี พ.ศ. 2549
18 โครงการการจัดการความรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชา 0008 003
19 โครงการรวบรวมพันธุ์ปทุมมาเพื่องานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์
20 Effect of chemical paclobutrazol on fruit development, quality and fruit yield of Kaew mango (Mangifera indica L.) in Northeast Thailand
21 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
22 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการพัฒนาของผล คุณภาพ และผลผลิตมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
23 การปรับปรุงพันธุ์กุหลาบเพื่อต้านทานโรคใบจุดสีดำ
ปี พ.ศ. 2548
24 ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบเพื่อต้านทานโรคใบจุดสีดำ
25 โครงการศึกษาผลของการกระจายตัวทางพันธุกรรมต่อปริมาณแอนโธชัยยานินในดอกอัญชัน