ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุ่นใจ เครือสถิตย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ในการประเมินผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
2 สภาพปัญหาความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการสอนการประเมินสภาพผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ปี พ.ศ. 2557
3 การคาดการณ์ความต้องการและการวางแผนกำลังคนสำหรับระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2554
4 ความจำเป็น ความต้องการ และความคิดเห็นต่อสมรรถนะเวชกรฉุกเฉินระดับสูงของผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2542
5 ประสิทธิผลของการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 ความถูกต้องของการสั่งการออกปฏิบัติการและความสามารถของทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น