ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุทธนา บรรจง 23
2 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 23
3 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 23
4 ประภัสสร รักถาวร 16
5 เทพา ผุดผ่อง 11
6 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 5
7 นายวัฒนา อาจวิชัย 3
8 นายชัยมงคล ตะนะสอน 3
9 วิเชียร กีรตินิจกาล 3
10 โสภิดา ชิดชื่นเชย 3
11 สุพนิดา วินิจฉัย 3
12 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 2
13 น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล 2
14 นษภร ลีบุญญานนท์ 2
15 วารุณี ธนะแพสย์ 2
16 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 2
17 ศศิธร มั่นเจริญ 2
18 นวลปรางค์ ไชยตะขบ 2
19 สรัญญา วัชโรทัย 2
20 ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 2
21 วิชมณี ยืนยงพุทธกาล 2
22 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 1
23 จันทิมา หอมกลบ 1
24 ปฐมา จาตกานนท์ 1
25 เมทินี กลัดมุข 1
26 นางสมนึก ชัยดรุณ 1
27 Dr. Seiichiro Isobe 1
28 นายอิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร 1
29 ดร.ทรงพล สมศรี 1
30 ดร.กุลฤดี แสงสีทอง 1
31 อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล 1
32 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
33 อภิญญา จุฑางกูร 1
34 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
35 Dr. Makiko Takenaka 1
36 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
37 งามจิตร โล่วิทูร 1
38 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
39 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
40 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
41 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
42 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
43 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
44 วินัศ ภูมินาถ 1
45 นคร เหลืองประเสริฐ 1
46 วิสิฐ กิจสมพร 1
47 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
48 วรพล เพ็งพินิจ 1
49 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
50 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
51 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
52 วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล 1
53 วีระศรี เมฆตรง (หวังการ) 1
54 รังสินี โสธรวิทย์ 1
55 ประกิต สุขใย 1
56 ณัฐดนัย หาญการสุจริต 1
57 ลลิตา คชารัตน์ 1
58 เกสรี กลิ่นสุคนธ์ 1
59 พรพรรณ สิระมนต์ 1
60 สุธีรา วิทยากาญจน์ 1
61 ชัยพร สามพุ่มพวง 1
62 ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 4
3 2556 2
4 2554 4
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 4
8 2548 1
9 2544 1
10 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีน ร่วมกับนาโนเซลลูโลสสาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2557
2 Evaluation of change in functional ingredients of Thai tropical fruits during processing and its application in food product
3 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
4 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย
5 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ
7 การพัฒนาแผ่นปิดแผลด้านเชื้อจุลินทรีย์จากไฮโดรเจลของแป้งมันสำปะหลังผสมสารสกัดจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2554
8 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ทำความสะอาดร่างกายและเส้นผม น้ำมันนวด การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
11 การพัฒนาคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสมุนไพรบางชนิด
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบฉลากเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
13 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมจากธรรมชาติสำหรับโครงการภูฟ้าพัฒนา
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
15 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด
17 โครงการย่อยที่ 2 อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง
18 การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2548
19 การพัฒนากระดาษฟางขาวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน)
ปี พ.ศ. 2544
20 การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบน้ำมันพลูเพื่อยืดอายุการเก็บทุเรียนกวน