ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำพร บุศรังษี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ผลกระทบจากอุทกภัย
2 การศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ผลกระทบจากอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4 การพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5 โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ รอบโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณ และจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ปี พ.ศ. 2554
7 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดเชียงราย
8 โครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2538
9 ความเป็นพิษของแคดเมียมและตะกั่วต่อแหน Spirodela polyrhiza L. และ Lemna perpusilla Torr