ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำนาจ ชิดไธสง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อำนาจ ชิตไธสง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดการป่าชายเลน เพื่อรองรับสภาวะโลกร้อน: การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
2 การเพิ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนในนาข้าว
3 การศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินการเกษตรและประเมินศักยภาพในการเพิ่มการสะสมคาร์บอนในดิน
4 พลวัตของคาร์บอนในป่าเขตร้อนชื้นและการผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
5 การศึกษาอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในป่าเขตร้อนโดยวิธี Eddy Covariance และความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในป่าเขตร้อนโดยวิธี Eddy Covariance และความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม [50]
7 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อประเทศไทย (ระยะที่ 2) [50]
8 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินศักยภาพของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยในการออกซิไดซ์ก๊าสมีเทน
10 การประเมินวงจรชีวิตเชิงปริมาณของคาร์บอนและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงงานไม้อัดไทยโดยใช้พลังงานชีวมวลแทนพลังงานฟอสซิล
ปี พ.ศ. 2547
11 การประเมินศักยภาพของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยในการออกซิไดซ์ก๊าซมีเทน