ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัสมา ทรรศนะมีลาภ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2556 1
3 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีผ่านมุมมองของอาจารย์ นักศึกษาและผู้ประกอบการ
2 โครงการนำร่องการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นสามภาษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการสื่อสารนานาวัฒนธรรมของมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน
3 ประสิทธิผลของการใช้สถานการณ์จำลองแบบมีบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2556
4 โรงเรียน ชุมชน และความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคใต้