ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังกาบ บุญสูง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 3
7 2551 3
8 2550 1
9 2549 1
10 2548 1
11 2545 1
12 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยประยุกต์ลวดลายจากเครื่องปั้นดินเผา บ้านห้วยบง จังหวัดอุตรดิตถ์
2 การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2556
3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปหัตถกรรมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
5 ความเชื่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิถึชึวิตของชาวบ้านน้ำพี้
6 การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายกล่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
7 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
8 การส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์
9 การส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดสมุนไพร จังหวัดอุตรดิตถ์
10 ออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลพิการทางการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
11 ออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับจากแร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
12 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเศษผ้าทอมือ อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์
13 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าหม้อฮ่อมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จ.แพร่
ปี พ.ศ. 2551
14 ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากฟางข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
15 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์
16 การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าทอมือ จังหวัดอุตรดิตถ์ วิจัยจบ ป.โท
ปี พ.ศ. 2550
17 การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือสำหรับกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองสำหรับกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้ำริด อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2548
19 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2545
20 ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกกลีบกระเทียมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิจัยจบ ป.ตรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การออกแบผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือสำหรับกลุ่มเกตรกรบ้านน้ำใสใต้ อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์
22 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือสำหรับกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์
23 ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกกลีบกระเทียมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
24 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองสำหรับกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดุตรดิตถ์
25 การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตกรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
26 การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าทอมือ จังหวัดอุตรดิตถ์
27 การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลพิการทางการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
28 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปหัตถกรรมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์
29 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเศษผ้าทอพื้นเมือง อำเภอลับแล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
30 การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากฟางข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
31 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์
32 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าหม้อฮ่อม จ.แพร่
33 การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับจากแร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
34 การทำแบบจำลองชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้ในการศึกษา