ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฑา สุนิตย์สกุล 36
2 อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช 33
3 ยงยุทธ แต้ศิริ 31
4 มนตรี เดชาสกุลสม 27
5 นวพล พรหมจารีย์ 20
6 สมโพธิ อยู่ไว 14
7 อภิวัฒน์ ตรีเล็ก 14
8 พรเกษม จงประดิษฐ์ 14
9 ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ 13
10 กีรติกานต์ พิริยะกุล 13
11 สยาม ยิ้มศิริ 13
12 พรพจน์ ตันเส็ง 13
13 อนุชา วงษ์เลิศ 8
14 เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ 7
15 จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ 7
16 กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ 6
17 บารเมศ วรรธนะภูติ 6
18 เกษม เพชรเกตุ 6
19 สาคร ชูแก้ว 5
20 ธนกฤต เผือกทอง 5
21 อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง 5
22 ภัทรพล สีดอกบวบ 5
23 สมยงค์ อันทมา 4
24 ปกรณ์ มิลินทะเลข 4
25 สุจินต์ มั่งนิมิตร 4
26 อภิชัย อิสริยานุกูล 4
27 สุรยุทธ ช่วงโอภาส 4
28 ชยธันว์ พรหมศร 4
29 อรุณ ปราบมาก 4
30 สรศักดิ์ เซียวศิริกุล 4
31 กิตติศักดิ์ ทองมาก 2
32 ธัญรดี ก่อตั้งสัมพันธ์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2557 3
4 2556 2
5 2555 1
6 2554 6
7 2553 9
8 543 59
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวง
ปี พ.ศ. 2560
2 โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวง
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการประเมินคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบใช้ความร้อนต่ำโดยใช้วัสดุผิวทางเก่าเป็นส่วนผสมในมวลรวม
4 รายงานฉบับที่ วพ.304 การใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่องล้อ
5 รายงานฉบับที่ วพ.307 การศึกษาประเมินรูปแบบโครงสร้างถนนลาดยางสำหรับรถบรรทุกหนักและปริมาณการจราจรสูง
ปี พ.ศ. 2556
6 การทดสอบสมรรถนะผิวทางแบบเร่งสภาวะขนาดเท่าจริงในประเทศไทย
7 แผนงานพัฒนาคุณภาพทางหลวงเพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมและรถบรรทุกหนัก การออกแบบก่อสร้างโครงสร้างถนนและผิวทางที่เหมาะสมสำหรับถนนที่รองรับน้ำหนักบรรทุกและปริมาณการจราจรสูงของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
8 การประเมินคุณภาพของวัสดุผสมแอสฟัลต์คอนกรีตในงานก่อสร้างถนนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
9 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มในงานก่อสร้างของกรมทางหลวง
10 การศึกษาการนำ LRFD ในงานฐานรากและเทคนิคธรณีสำหรับงานวิศวกรรมงานทาง
11 โครงการวิจัยการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มค่าความมั่นคงของคันทางและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่
12 รายงานฉบับที่ วพ.297 ปัญหาและแนวทางแก้ไขรอยแตกตามยาวและทรุดตัวบริเวณไหล่ทางหลวงในพื้นที่ภาคกลาง
13 รายงานฉบับที่ วพ.298 วิธีการออกแบบลาดคันทางเสริมแรงโดยใช้แผนภูมิ กรณีศึกษา: คันทางทดสอบ ทางหลวงหมายเลข 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ กม.12 ด้านขวาทาง
14 รายงานฉบับที่ วพ.296 โครงการวิจัยผิวทางต้านร่องล้อ
ปี พ.ศ. 2553
15 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
16 รายงานฉบับที่ วพ.287 ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง
17 รายงานฉบับที่ วพ.288 รายงานทางวิศวกรรมประกอบ ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง
18 รายงานฉบับที่ วพ.280 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Soil Nail
19 รายงานฉบับที่ วพ.279 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Rock Bolt
20 รายงานฉบับที่ วพ.278 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งานขุด
21 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
22 รายงานฉบับที่ วพ.275 คุณสมบัติของดินและหินเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมงานทาง
23 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Rock Bolt