ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
2 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
3 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
4 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
5 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
6 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
7 - 47
8 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
9 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
10 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
11 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
12 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
13 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
14 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
15 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
16 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
17 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
18 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
19 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
20 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
21 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
22 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
23 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
24 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
25 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
26 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
27 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
28 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
29 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
30 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
31 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
32 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
33 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
34 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
35 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
36 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
37 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
38 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
39 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
40 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
41 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
42 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
43 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
44 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
45 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
46 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
47 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 8
48 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 7
49 ศรีโสภา เรืองหนู 6
50 Arunporn Itharat 6
51 สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 5
52 ปราณี รัตนสุวรรณ 5
53 อรุณศรี สุนทรพิธ 5
54 พินทุสร หาญสกุล 4
55 วนิดา จันทร์สม 4
56 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 4
57 ปราณี นันทศรี 4
58 ชิษณุชา สัตพนพันธ์ 4
59 รักษ์เกียรติ จิรันธร 4
60 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 4
61 เยาวพา จิระเกียรติกุล 4
62 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 4
63 อัญชลี ศิริโชติ 3
64 วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ 3
65 ผุสดี ตังวัชรินทร์ 3
66 กุสุมา ศรียากูล 3
67 ชวบูลย์ เดชสุขุม 3
68 กัลยา อัตวานิช-อารีย์ 3
69 ผกากรอง ทองดียิ่ง 3
70 พลรัตน์ ขวัญรอด 3
71 วันทนา เหรียญมงคล 3
72 สุริยา สุขยิ่ง 3
73 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 3
74 สุปรีดี สังฆรักษ์ 3
75 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 3
76 สุกัญญา เดชอดิศัย 3
77 Wantana Reanmongkol 3
78 Arunporn Ittharat 2
79 Health Systems Research Institute 2
80 ธิดา โสตถิโยธิน 2
81 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 2
82 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
83 Thida Sodtiyothin 2
84 จิตวิไล ประไมย์ 2
85 งบประมาณแผ่นดิน 2
86 Thipthida Tarnsiriroj 2
87 Pranee Rattanasuwan 2
88 Rugkeart Chirunthorn 2
89 ชนานินี ปัตตพงศ์ 2
90 Thitima Chuchom 2
91 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 2
92 Anusak Sirikatitham 2
93 นิทัศน์ สุขรุ่ง 2
94 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 2
95 ฐิติมา ชูโฉม 2
96 ปาริฉัตร ประจะเนย์ 2
97 วัลยา คุโรปกรณ์พงษ์ 2
98 นิมิตร วรกุล 2
99 วิลัสนา โพธิ์ศรี 2
100 Pisit Bouking 2
101 พิศิษฐ์ บัวกิ่ง 2
102 Chalerm Jansom 1
103 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
104 Sutatip Bhamarapravati 1
105 ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธุ์ 1
106 ปรีชา หนูทิม 1
107 กัมมาล กุมาร ปาวา 1
108 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
109 สุนิสา ประไพตระกูล 1
110 ธรรมรัตน์ ทุ่ยอ้น 1
111 สุธาทิพ ภมรประวัติ 1
112 เฉลิม จันทร์สม 1
113 อภิรมย์ พรหมจรรยา 1
114 ชุติมา ต่อเจริญ 1
115 นัฏฐา สุจวิพันธ์ 1
116 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
117 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
118 ศศิธร ทัศนีย์ทิพากร 1
119 รักษ์เกียรติ์ จิรันธร 1
120 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
121 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 1
122 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
123 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2558 3
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 12
7 2552 1
8 2551 1
9 2550 7
10 2548 1
11 2547 1
12 2542 1
13 2541 1
14 2539 1
15 2538 1
16 1086 47
17 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาสารสกัดตำรับประสะเปราะใหญ่เพื่อใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของสารกระตุ้นต่อปริมาณสารทุติยภูมิของยอดหัวข้าวเย็น (Dioscorea birmanica Prain & Burkill) ในสภาพปลอดเชื้อ
4 การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพ
5 การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
6 การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาแก้มะเร็ง (ฝีมะเร็งทรวง) ในผู้ป่วยมะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2553
8 Comparison of Pueraria mirifica 25 and 50
9 Cytotoxic activity of acetogenins and styryl lactones isolated from Goniothalamus undulatus Ridl. root extracts against a lung cancer cell line (COR-L23).
10 Cytotoxic activity of Thai medicinal plants against human cholangiocarcinoma laryngeal and hepatocarcinoma cells in vitro.
11 Cytotoxic effect and its mechanism of dioscorealide B from Dioscorea membranacea against breast cancer cells.
12 Determination of cytotoxic compounds of thai traditional medicine called Benjakul using HPLC.
13 Dioscorealide B from the traditional Thai medicine Hua-Khao-Yen induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells via modulation of Bax Bak and Bcl-2 protein expression.
14 Dioscorealide B suppresses LPS-induced nitric oxide production and inflammatory cytokine expression in RAW 264.7 macrophages: The inhibition of NF-kappaB and ERK1/2 activation.
15 Liposome-containing Hibiscus sabdariffa calyx extract formulations with increased antioxidant activity improved dermal penetration and reduced dermal toxicity.
16 Liposome-containing Hibiscus sabdariffa calyx extract formulations with increased antioxidant activity, improved dermal penetration and reduced dermal toxicity.
17 Dioscorealide B from the traditional Thai medicine Hua-Khao-Yen induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells via modulation of Bax, Bak and Bcl-2 protein expression.
18 Cytotoxic activity of Thai medicinal plants against human cholangiocarcinoma, laryngeal and hepatocarcinoma cells in vitro.
19 คุณสมบัติความคงตัวและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุด ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่แยกได้จากเนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2552
20 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ระดับอนูของสารสกัด และ Dioscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea
ปี พ.ศ. 2551
21 Major anthocyanin from ripe berries of Cleistocalyx nervosum var. paniala
ปี พ.ศ. 2550
22 Development of the chromatographic fingerprint analysis of dioscorealides and dioscoreanone from Dioscorea membranacea Pierre
23 Development of the chromatographic fingerprint analysis of dioscorealides and dioscoreanone from Dioscorea membranacea Pierre
24 Investigation of the anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of the extracts from the rhizome of Dioscorea membranacea Pierre in experimental animals
25 Evaluation of the anti-inflammatory, antinociceptive and antipyretic activities of the extracts from Smilax corbularia Kunth rhizomes in mice and rats (in vivo)
26 Antipyretic activity of the extracts of Hibiscus sabdariffa calyces L. in experimental animals
27 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
28 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2548
29 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
30 การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
ปี พ.ศ. 2541
32 ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บป่วย ผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
33 การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ผงแห้ง และวุ้นผงแห้งที่ผสมสารเจือจางด้วยวิธีการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง
ปี พ.ศ. 2538
34 การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน