ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
2 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
3 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
4 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
5 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
6 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
7 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
8 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
9 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
10 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
11 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
12 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
13 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
14 - 47
15 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
16 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
17 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
18 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
19 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
20 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
21 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
22 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
23 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
24 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
25 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
26 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
27 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
28 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
29 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
30 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
31 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
32 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
33 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
34 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
35 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
36 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
37 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
38 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
39 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
40 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
41 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
42 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
43 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
44 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
45 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
46 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
47 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 8
48 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 7
49 Arunporn Itharat 6
50 ศรีโสภา เรืองหนู 6
51 สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 5
52 ปราณี รัตนสุวรรณ 5
53 อรุณศรี สุนทรพิธ 5
54 วนิดา จันทร์สม 4
55 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 4
56 ชิษณุชา สัตพนพันธ์ 4
57 พินทุสร หาญสกุล 4
58 เยาวพา จิระเกียรติกุล 4
59 ปราณี นันทศรี 4
60 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 4
61 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 4
62 รักษ์เกียรติ จิรันธร 4
63 พลรัตน์ ขวัญรอด 3
64 อัญชลี ศิริโชติ 3
65 ผกากรอง ทองดียิ่ง 3
66 Wantana Reanmongkol 3
67 วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ 3
68 กุสุมา ศรียากูล 3
69 กัลยา อัตวานิช-อารีย์ 3
70 ผุสดี ตังวัชรินทร์ 3
71 สุปรีดี สังฆรักษ์ 3
72 ชวบูลย์ เดชสุขุม 3
73 สุกัญญา เดชอดิศัย 3
74 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 3
75 สุริยา สุขยิ่ง 3
76 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 3
77 วันทนา เหรียญมงคล 3
78 ปาริฉัตร ประจะเนย์ 2
79 งบประมาณแผ่นดิน 2
80 Thipthida Tarnsiriroj 2
81 นิทัศน์ สุขรุ่ง 2
82 Thida Sodtiyothin 2
83 ฐิติมา ชูโฉม 2
84 Rugkeart Chirunthorn 2
85 Pisit Bouking 2
86 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 2
87 Thitima Chuchom 2
88 Anusak Sirikatitham 2
89 Pranee Rattanasuwan 2
90 วัลยา คุโรปกรณ์พงษ์ 2
91 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 2
92 นิมิตร วรกุล 2
93 วิลัสนา โพธิ์ศรี 2
94 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 2
95 จิตวิไล ประไมย์ 2
96 พิศิษฐ์ บัวกิ่ง 2
97 Arunporn Ittharat 2
98 Health Systems Research Institute 2
99 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
100 ชนานินี ปัตตพงศ์ 2
101 ธิดา โสตถิโยธิน 2
102 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
103 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
104 ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธุ์ 1
105 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
106 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
107 Sutatip Bhamarapravati 1
108 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 1
109 สุธาทิพ ภมรประวัติ 1
110 เฉลิม จันทร์สม 1
111 Chalerm Jansom 1
112 ปรีชา หนูทิม 1
113 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
114 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
115 สุนิสา ประไพตระกูล 1
116 ธรรมรัตน์ ทุ่ยอ้น 1
117 กัมมาล กุมาร ปาวา 1
118 นัฏฐา สุจวิพันธ์ 1
119 ชุติมา ต่อเจริญ 1
120 รักษ์เกียรติ์ จิรันธร 1
121 ศศิธร ทัศนีย์ทิพากร 1
122 อภิรมย์ พรหมจรรยา 1
123 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2558 3
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 12
7 2552 1
8 2551 1
9 2550 7
10 2548 1
11 2547 1
12 2542 1
13 2541 1
14 2539 1
15 2538 1
16 1086 47
17 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาสารสกัดตำรับประสะเปราะใหญ่เพื่อใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของสารกระตุ้นต่อปริมาณสารทุติยภูมิของยอดหัวข้าวเย็น (Dioscorea birmanica Prain & Burkill) ในสภาพปลอดเชื้อ
4 การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพ
5 การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
6 การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาแก้มะเร็ง (ฝีมะเร็งทรวง) ในผู้ป่วยมะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2553
8 Comparison of Pueraria mirifica 25 and 50
9 Cytotoxic activity of acetogenins and styryl lactones isolated from Goniothalamus undulatus Ridl. root extracts against a lung cancer cell line (COR-L23).
10 Cytotoxic activity of Thai medicinal plants against human cholangiocarcinoma laryngeal and hepatocarcinoma cells in vitro.
11 Cytotoxic effect and its mechanism of dioscorealide B from Dioscorea membranacea against breast cancer cells.
12 Determination of cytotoxic compounds of thai traditional medicine called Benjakul using HPLC.
13 Dioscorealide B from the traditional Thai medicine Hua-Khao-Yen induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells via modulation of Bax Bak and Bcl-2 protein expression.
14 Dioscorealide B suppresses LPS-induced nitric oxide production and inflammatory cytokine expression in RAW 264.7 macrophages: The inhibition of NF-kappaB and ERK1/2 activation.
15 Liposome-containing Hibiscus sabdariffa calyx extract formulations with increased antioxidant activity improved dermal penetration and reduced dermal toxicity.
16 Liposome-containing Hibiscus sabdariffa calyx extract formulations with increased antioxidant activity, improved dermal penetration and reduced dermal toxicity.
17 Dioscorealide B from the traditional Thai medicine Hua-Khao-Yen induces apoptosis in MCF-7 human breast cancer cells via modulation of Bax, Bak and Bcl-2 protein expression.
18 Cytotoxic activity of Thai medicinal plants against human cholangiocarcinoma, laryngeal and hepatocarcinoma cells in vitro.
19 คุณสมบัติความคงตัวและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุด ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่แยกได้จากเนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2552
20 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ระดับอนูของสารสกัด และ Dioscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea
ปี พ.ศ. 2551
21 Major anthocyanin from ripe berries of Cleistocalyx nervosum var. paniala
ปี พ.ศ. 2550
22 Development of the chromatographic fingerprint analysis of dioscorealides and dioscoreanone from Dioscorea membranacea Pierre
23 Development of the chromatographic fingerprint analysis of dioscorealides and dioscoreanone from Dioscorea membranacea Pierre
24 Investigation of the anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of the extracts from the rhizome of Dioscorea membranacea Pierre in experimental animals
25 Evaluation of the anti-inflammatory, antinociceptive and antipyretic activities of the extracts from Smilax corbularia Kunth rhizomes in mice and rats (in vivo)
26 Antipyretic activity of the extracts of Hibiscus sabdariffa calyces L. in experimental animals
27 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
28 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2548
29 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
30 การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
ปี พ.ศ. 2541
32 ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บป่วย ผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539
33 การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ผงแห้ง และวุ้นผงแห้งที่ผสมสารเจือจางด้วยวิธีการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง
ปี พ.ศ. 2538
34 การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน