ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรวรรณ ฤทธิเดช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 2
2 ชวลิต บุญปก 2
3 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
4 บรรจบ วันโน 2
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
7 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
8 สุนันท์ สายกระสุน 1
9 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
10 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
11 ศุภชัย สมัปปิโต 1
12 นิชธิมา แพ่งนคร 1
13 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
14 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
15 วัชรา กาญจนรัช 1
16 วัลยา สุทธิขำ 1
17 สุกัญญา ลีทองดี 1
18 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
19 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
20 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
21 ขนิษฐา สมตระกูล 1
22 ปิยะพร แสนสุข 1
23 กฤษกร ปาสาใน 1
24 ปรีชา ประเทพา 1
25 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
26 ยศฐา ศรีเทพ 1
27 ราตรี แมนไธสง 1
28 ปารณีย์ บุญไชย 1
29 ถวิล ชนะบุญ 1
30 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
31 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
32 ธวัชชัย ชมศิริ 1
33 นเรศ มีโส 1
34 สุริทอง ศรีสะอาด 1
35 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
36 บังอร กองอิ้ม 1
37 อนุชิตา มุ่งงาม 1
38 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
39 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
40 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
41 นริศ สินศิริ 1
42 รักฤดี สารธิมา 1
43 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
44 วราวุธ สุธีธร 1
45 เรือน สมณะ 1
46 ศรัณยู คำเมือง 1
47 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
48 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
49 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
50 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
51 รพีพร ช่ำชอง 1
52 ไพโรจน์ ประมวล 1
53 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
54 สมชาย แก้ววังชัย 1
55 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
56 ทองใบ บุษกร 1
57 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
58 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
59 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
60 เอกสิทธิ์ สุทธะพินธุ 1
61 สมัย นามชาลี 1
62 ดรุณี บุญชารี 1
63 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
64 วรากร สีโย 1
65 วรรณา กาญจนมยูร 1
66 ปิยมาศ นานอก 1
67 จันทิมา พลพินิจ 1
68 นงนิตย์ มรกต 1
69 ชาติไทย แก้วทอง 1
70 เมธิน ผดุงกิจ 1
71 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
72 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
73 สงครามชัย ลีทองดี 1
74 ทุน วช. 1
75 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
76 เสนีย์ เครือเนตร 1
77 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
78 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
79 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
80 อุทัย สาขี 1
81 ชฎาพร เสนาคุณ 1
82 ไพบูลย์ บุญไชย 1
83 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
84 ทรงคุณ จันทจร 1
85 ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ 1
86 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
87 วรพล เองวานิช 1
88 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1
89 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
90 ทุนภายนอก 1
91 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
92 อมรรัตน์ เจือสุข 1
93 ศาสตรา เหล่าอรรคะ 1
94 นราวุธ ซื่อความซื่อ 1
95 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
96 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 2556 3
4 2555 4
5 2554 1
6 2553 4
7 2552 5
8 2551 6
9 2550 3
10 2549 6
11 2548 1
12 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Phase formation, microstructure, magnetic and electrical properties of (1-x)Mg0.7Zn0.3Fe2O4-xBa 0.7Sr0.3TiO3 ceramics composite
3 การพัฒนาเซรามิกผสมอะลูมินาเซอร์โคเนียอิทเทรียม ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตระกอนร่วมและการเผาไหม้
4 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
5 -
ปี พ.ศ. 2556
6 Effect of adding Y2O3 on structural and mechanical properties of Al2O3-ZrO2 ceramics
7 -
8 การสังเคราะห์เซรามิก AZY และความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติเชิงกลกับการก่อเกิดเฟสของเซรามิก
ปี พ.ศ. 2555
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเฟสและสัณฐานจุลภาคที่มีต่อสมบัติเชิงกลของเซรามิกอะลูมินาเซอร์โคเนียที่เจืออิทเทรีย
10 องค์ประกอบเฟสและสัณฐานทางจุลภาคของเซรามิกผสม xMg0.3Zn0.7Fe2O3+(1-x)Ba0.7Sr0.3TiO3 ที่มีต่อสมบัติเชิงกล ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
11 Preparation and characterization of Al 2O 3-25 mol% ZrO 2 composites
12 -
ปี พ.ศ. 2554
13 Effect of adding Y 2O 3 on structural and mechanical properties of Al 2O 3-ZrO 2 ceramics
ปี พ.ศ. 2553
14 การเตรียมการหาลักษณะเฉพาะเซรามิกอลูมินาเซอร์โคเนียที่เจือด้วยอิทเทรียมออกไซด์
15 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมแมกนีโทอิเล็กทริก xMg0.3Zn0.7Fe2O3+(1-x)Ba0.7Sr0.3TiO3
16 Preparation and characterization of Al 2O 3-25 mol% ZrO 2 composites
17 A Delphi Study on Brain-based Instructional Model in Science/UNE ?TUDE DELPHI SUR LE MOD?LE DE NEURO-P?DAGOGIE EN SCIENCES
ปี พ.ศ. 2552
18 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเซรามิกอะลูมินา-เซอร์โคเนียที่เจือด้วยอิทเทรียมออกไซด์
19 The Preparation and Investigation of Mechanical Properties of Magnesium Zinc Ferrites (Mg0.7Zn0.3Fe2O4)
20 -
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2551
23 ผลการให้ความร้อนในขบวนการซินเดอริงที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกอะลูมินา-เซอร์โคเนีย
24 การเตรียมและการวิเคราะห์ โครงการผลึกของอะลูมินาเซอร์โคเนีย
25 Preparation and characterization of Al2o3-25 mol%ZrO2 composite. Ceramics International. 2011
26 การเตรียมและศึกษาสมบัติเชิงกลของแมกนีเซียมซิงค์เฟอร์ไรต์
27 -
28 การเตรียมและการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของอะลูมินาเซอร์โคเนีย
ปี พ.ศ. 2550
29 Investigation of phase formation and transition of (1-x)PMN-xPT in morphotropic phase boundary
30 -
31 -
ปี พ.ศ. 2549
32 Phase formation, piezoelectric, dielectric and mechanical properties of (Pb1-xBax) ZrO3 ceramics
33 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
34 -
35 -
36 -
37 -
ปี พ.ศ. 2548
38 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิกอะลูมินาที่เจือด้วยแมกนีเซีย