ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฑา สุนิตย์สกุล 91
2 อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ 33
3 ยงยุทธ แต้ศิริ 31
4 มนตรี เดชาสกุลสม 29
5 อภิวัฒน์ ตรีเล็ก 14
6 สมโพธิ อยู่ไว 14
7 พรเกษม จงประดิษฐ์ 14
8 ปัญญา ชูพานิช 14
9 ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ 13
10 กีรติกานต์ พิริยะกุล 13
11 พรพจน์ ตันเส็ง 13
12 สยาม ยิ้มศิริ 13
13 สถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง 9
14 อนุชา วงษ์เลิศ 8
15 กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ 6
16 เกษม เพชรเกตุ 6
17 สรศักดิ์ เซียวศิริกุล 4
18 สุรยุทธ ช่วงโอภาส 4
19 สุจินต์ มั่งนิมิตร 4
20 สมยงค์ อันทมา 4
21 ชยธันว์ พรหมศร 4
22 อรุณ ปราบมาก 4
23 บารเมศ วรรธนะภูติ 4
24 เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ 4
25 ชูศักดิ์ เกวี 4
26 อัศวิน กรรณสูต 4
27 พัฒนพงศ์ ทองสุข 4
28 นรินทร์ ศรีสมพันธุ์ 4
29 ปุณณรัตน์ กัณหสิงห์ 2
30 พิชิต จำนงพิพัฒน์กุล 2
31 ชาญชาลี สารชวนะกิจ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 9
3 2552 4
4 2551 6
5 2550 9
6 2549 2
7 543 82
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาการนำ LRFD ในงานฐานรากและเทคนิคธรณีสำหรับงานวิศวกรรมงานทาง
ปี พ.ศ. 2553
2 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
3 รายงานฉบับที่ วพ.287 ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง
4 รายงานฉบับที่ วพ.288 รายงานทางวิศวกรรมประกอบ ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง
5 รายงานฉบับที่ วพ.280 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Soil Nail
6 รายงานฉบับที่ วพ.279 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Rock Bolt
7 รายงานฉบับที่ วพ.278 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งานขุด
8 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
9 รายงานฉบับที่ วพ.275 คุณสมบัติของดินและหินเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมงานทาง
10 หลักการออกแบบและการควบคุมงานเบื้องต้น: งาน Rock Bolt
ปี พ.ศ. 2552
11 การศึกษาเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างทางและฐานรากของสะพานทางหลวงเนื่องจากงานขุดและก่อสร้างอุโมงค์บริเวณข้างเคียงในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพและดินทั่วไป
12 รายงานฉบับที่ วพ.258 การศึกษาพฤติภาพทางธรณีเทคนิคระยะยาวของทางลอดในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ: ทางลอดที่แยกอนุสรณ์สถานหลักสี่
13 รายงานฉบับที่ วพ.257 การศึกษาพฤติภาพทางธรณีเทคนิคในระหว่างการก่อสร้างของทางลอดในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ: ทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์
14 รายงานฉบับที่ วพ.256 การศึกษาพฤติภาพการทรุดตัวของคันทางคอสะพานบนโครงสร้างเสาเข็มไล่ระดับความยาวในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
15 การจัดทำปรับปรุงมาตรฐานและข้อกำหนดของงานออกแบบ ก่อสร้างและตรวจสอบงานธรณีเทคนิคของวิศวกรรมงานทาง
16 รายงานฉบับที่ วพ.254 การแก้ไขและป้องกันการทรุดตัวของถนนบริเวณคอสะพานเบื้องต้น (กรณีทั่วไป)
17 รายงานฉบับที่ วพ.255 การแก้ไขและป้องกันการทรุดตัวของถนนบริเวณคอสะพานเบื้องต้น (กรณีดินเหนียวอ่อน)
18 รายงานฉบับที่ วพ.249 แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานและรายการละเอียดและข้อกำหนดงานก่อสร้างของกรมทางหลวง
19 รายงานฉบับที่ วพ.247 การสังเกตพฤติภาพและสภาวะที่ยอมให้ได้ของอาคาร เพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนตัวของดิน
20 รายงานฉบับที่ วพ.248 การศึกษาเพื่อป้องกันความเสียหายต่อฐานรากเสาเข็มของสะพานทางหลวง เนื่องจากงานขุดและก่อสร้างอุโมงค์บริเวณข้างเคียงในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2550
21 รายงานฉบับที่ วพ.243 การทดสอบเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ดดยวิธี Osterberg Load Test ในโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์
22 รายงานฉบับที่ วพ.242 หลักวิศวกรรมงานทางเบื้องต้นสำหรับงานอุโมงค์ถนน
23 รายงานฉบับที่ วพ.240 การประเมินการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากผลการทดสอบ CPT
24 รายงานฉบับที่ วพ.239 วิธีการออกแบบส่วนผสมสำหรับวัสดุงานทางที่ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมสำหรับวัสดุที่ใช้ในงานทางด้วยซีเมนต์
25 รายงานฉบับที่ วพ.236 การประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการออกแบบงานทางบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วยอุปกรณ์ทดสอบปิโซโคน
26 รายงานฉบับที่ วพ.235 การทดสอบคุณสมบัติการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ โดยวิธีการอัดตัวคายน้ำแบบอัตราความเครียดคงที่
27 การทดสอบคุณสมบัติการทรุดตัว ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ โดยวิธีการอัดตัวคายน้ำ แบบอัตราความเครียดคงที่
28 การทดสอบเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ โดยวิธี Osterberg Load Test ในโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุสวัสดิ์
29 การประเมินการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม จากผลการทดสอบ CPT
ปี พ.ศ. 2549
30 รายงานฉบับที่ วพ.230 การออกแบบและติดตามพฤติกรรมของ Roller Compacted Concrete Pavement
31 รายงานฉบับที่ วพ.226 การศึกษาทดลองประสิทธิภาพในการป้องกันการชะล้างและการพังทลายของหญ้าแฝกจากโมเดลจำลอง