ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุสรณ์ วรสิงห์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้ ม.นเรศวร 10
2 งบประมาณแผ่นดิน 8
3 สมชาย มณีวรรณ์ 8
4 วิจิตร อุดอ้าย 6
5 สุขฤดี สุขใจ 6
6 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 6
7 รัญทศ ย้ายตั้ง 3
8 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 3
9 นิพนธ์ เกตุจ้อย 3
10 สิริรัตน์ แสนยงค์ 3
11 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 3
12 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 2
13 พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย 2
14 สมใจ กาญจนวงศ์ 2
15 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2
16 กฤษฎา บุญชม 2
17 Marie-France VALLAT 1
18 วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 1
19 Karine Mougin 1
20 Michel NARDIN NARDIN 1
21 พจนารถ สุวรรณรุจิ 1
22 Bruno BRESSON 1
23 สมบัติ ธนะวันต์ 1
24 Jean-Pierre CELIS 1
25 Pierre PONTHIAUX 1
26 Christian FRETIGNY 1
27 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
28 แหล่งทุนภายนอก 1
29 เครือข่ายฯ 1
30 เอกวิทย์ ใยดี 1
31 พูลศักดิ์ สหกิจพิจารณ์ 1
32 อมรรัตน์ ม่วงอ่อน 1
33 กล้าณรงค์ ศรีรอต 1
34 ยุภามาณี ยางจ้าน 1
35 โยธิน อึ่งกูล 1
36 รัตนา ตันฑเทอดธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 3
6 2554 6
7 2553 3
8 2552 4
9 2551 9
10 2549 1
11 2548 3
12 2545 1
13 2539 1
14 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ในการผลิตไบโอดีเซลที่เตรียมจากเปลือกหอยแครงและเถ้าแกลบด้วยปฏิกิริยาของแข็ง
ปี พ.ศ. 2557
3 การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2556
4 Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties
5 ประสิทธิภาพของขบวนการการผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยากรดแบบหลากหลายจากเยื่อไม้
6 การศึกษาประสิทธิภาพของขบวนการผลิตไบโอเอสเทอร์จากน้ำมันสำโรงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรด
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาประสิทธิภาพของขบวนการผลิตไบโอเอสเทอร์จากน้ำมันสำโรงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรด
8 การควบคุมประสิทธิภาพของขบวนการผลิตไบโอเอสเทอร์จากน้ำมันสำโรงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรด
9 ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งที่ได้จากปฏิกิริยาซัลโฟเนชันของเซลลูโลสเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2554
10 การสังเคราะห์สารเฮกชะดีไฮโดรแอนนูลีนโดยเทคนิคดรอปเบิ้ลครอปปิง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคุณสมบัติการเป็นสารตัวนำไฟฟ้า
11 การพัฒนาผนังหลายชั้นที่ส่วนประกอบของวัสดุเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบา
12 การพัฒนาผนังหลายชั้นที่ส่วนประกอบของวัสดุเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบา
13 การศึกษาเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งผ่านปฏิกิริยาซัลโฟเนชันของเซลูโลสเพื่อใช้ผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
14 การสังเคราะห์สารเฮกชะดีไฮโดรแอนนูลีนโดยเทคนิคดรอปเบิ้ลครอปปิง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคุณสมบัติการเป็นสารตัวนำไฟฟ้า
15 การพัฒนาผนังหลายชั้นที่ส่วนประกอบของวัสดุเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบา
ปี พ.ศ. 2553
16 การศึกษาเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งผ่านปฏิกิริยาซัลโฟเนชันของเซลูโลสเพื่อใช้ผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
17 การเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล
18 การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าไฮบริด
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษาคุณสมบัติของสารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สกัดจากรากต้นเพชรสังฆาต(Cissus quadrangularis Linn.)เพื่อนำไปพัฒนายาต่อต้านเชื้อจุลชีพ
20 การเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล
21 การเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ระหว่างคูลลิ่งโมดูล และเพาเวอร์โมดูล
22 เครื่องสกัดน้ำมันพืชแบบบีบอัดด้วยสกรูแฝดสำหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2551
23 โครงการวิจัย ผลิตและพัฒนาเชื้อเพลิงโดยใช้น้ำมันพืชจากธรรมชาติ
24 การศึกษาและพัฒนาสารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโดยการปรับปรุงโครงสร้างจากส่วนสัดสกัดที่ได้จากต้นเพชรสังฆาต
25 การศึกษาวิธีการสังเคราะห์สารในกลุ่มดีไฮโดรแอนนูลีน เพื่อนำมาประยุกตืใช้ในการก่อรูปของอัญรูปคาร์บอนชนิดคาร์บอนอัลโลโทป
26 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันยุงลาย (Aedes agypti) โดยใช้สารสกัดจากสาบแมว (Eupatorium adenophorum)และแห้ม (Fibraurca recisa)
27 การสังเคราะห์สารเฮกซะดีไฮโดรแอนนูลีนโดยเทคนิคโอลิโกเมอร์ไรเซชั่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษากลไกปฏิกิริยาการก่อตัวของอัลโลโทป
28 การเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล
29 การผลิตไบโอดีเซลสำหรับประยุกต์ใช้กับงานเกษตรกรรม
30 การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์
31 การผลิตไบโอดีเซล สำหรับประยุกต์ใช้กับงานเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2549
32 การศึกษาวิธีการสังเคราะห์สารไตรเบนโซเฮกซะดีไฮโดรแอนนูลีน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการก่อรูปของอัญรูปคาร์บอนชนิดคาร์บอนอัลโลโทป
ปี พ.ศ. 2548
33 โครงการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าไฮบริด
34 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
35 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลงและเพิ่มธาตุอาหารแก่พืช
ปี พ.ศ. 2545
36 โครงการวิจัย ผลิตและพัฒนาเชื้อเพลิงโดยใช้พืชน้ำมันจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2539
37 ปฏิกิริยาของแรดิคอลที่มาจากสารวงแหวนที่มีจำนวนคาร์บอนสี่ตัว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 โครงการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร โดยประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าไฮบริด