ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anuwat Supachutikul 18
2 ชูชัย ศรชำนิ 8
3 ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล 6
4 เทียม อังสาชน 6
5 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
6 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 6
7 Lukana Termsirikulchai, translator 5
8 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
9 ลักขณา เติมศิริกุลชัย, ผู้แปล 5
10 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 4
11 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 4
12 พรพัจน์ กิ่งแก้ว 4
13 Supachai Kunaratanapruk 3
14 ไม่มีข้อมูล 3
15 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
16 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
17 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
19 Vithoon Eungprabhanth 2
20 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
21 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
22 ชมรมแพทย์ชนบท 2
23 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
24 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
25 วรัญญา โพธินฤมิตร 2
26 วรรณี พิริยะจิตรา 2
27 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
28 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
29 ยุพิน อังสุโรจน์ 2
30 ดวงสมร บุญผดุง 1
31 วัลลา ตันตโยทัย 1
32 การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) 1
33 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 1
34 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน 1
35 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 1
36 Jiruth Sriratanaban 1
37 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
38 Krit Pongpirul 1
39 การประชุมวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน (2541 : ) 1
40 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
41 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
42 อารยา ทองผิว 1
43 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
44 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
45 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
46 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
47 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
48 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 1
49 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 1
50 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
51 วัชรพล ภูนวล 1
52 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
53 บุญเรือง ไตรเรืองวรพัฒน์ 1
54 ชำนิ จิตตรีประเสริฐ 1
55 Suchada Tangtangtham, translator 1
56 ยุพา วงศ์ไชย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 6
2 2547 1
3 2545 1
4 2543 1
5 2541 4
6 2539 1
7 2538 2
8 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ?
2 ไปดูเขาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในแคนาดา โดยกระบวนการ Accreditation
3 พัฒนาคุณภาพบริการ มีอะไรใหม่
4 Reinventing the Business of Government: an interview with change catalyst David Osborne
5 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
6 การประเมินการใช้เครื่องมือส่งสัญญาณรวมเพื่อค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2547
7 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2545
8 โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2543
9 คุณภาพของระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2541
10 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี พ.ศ.2539-40
11 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
12 เครื่องชี้วัดการส่งเสริมสุขภาพระหว่างประเทศ
13 สุขภาพโลก ค.ศ.2020 : ภาพอนาคตเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2539
14 ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2538
15 เครื่องมือตรวจรับรองสถานพยาบาลประกันสังคม : แบบประเมินและบันทึกคะแนน
16 เครื่องมือตรวจรับรองสถานพยาบาลประกันสังคม : คู่มือผู้ประเมิน