ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อนงค์ฤทธิ์ เเข็งเเรง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัตนา หอมวิเชียร 5
2 สุดารัตน์ คำปลิว 3
3 นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ 3
4 วัชรินทร์ กาสลัก 2
5 สินี ช่วงฉ่ำ 2
6 วสันต์ เธียรสุวรรณ 2
7 ณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล 2
8 อาวุธ ยิ้มแต้ 2
9 ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ 2
10 ชลธี โพธิ์ทอง 2
11 วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล 2
12 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
13 ไพบูลย์ บุญไชย 2
14 ปารณีย์ บุญไชย 2
15 ธรพร บุศย์น้ำเพชร 2
16 กนกพร รัตนสุธีระกุล 2
17 Anongrit Kangrang 2
18 วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล 2
19 วินัย ศรีอำพร 2
20 อรอุมา ลาสุนนท์ 2
21 ปริญญา จินดาประเสริฐ 2
22 ศุภชัย ปทุมนากุล 2
23 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 2
24 ดิรก สาระวดี 2
25 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 2
26 มหวิทยาลัยมหาสารคาม 1
27 ทุน วช. 1
28 อลงกรณ์ ละม่อม 1
29 Tharaporn Budnumpetch 1
30 ธวัดชัย ธานี 1
31 Kanokporn Ratanasuteragul 1
32 วรัญญู บัวขาว 1
33 จีระนันท์ คำภักดี 1
34 ชวลิต บุญปก 1
35 กิตติศักดิ์ แสงสุระ 1
36 ดรุณี บุญชารี 1
37 ปรีชา ประเทพา 1
38 วรรณา กาญจนมยูร 1
39 อธิกา จารุโชติกมล 1
40 Ounla Sivanpheng 1
41 Sahalaph Homwuttiwong 1
42 ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล 1
43 On-uma Lasunon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 1
4 2556 6
5 2555 2
6 2554 5
7 2553 4
8 2552 10
9 2551 9
10 2550 7
11 2549 5
12 2548 2
13 2546 2
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2558
2 -
3 -
4 -
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 -
ปี พ.ศ. 2556
7 การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแบบใช้เงื่อนไขหลายหลักเกณฑ์
8 A rain gauge system using a capacitance sensor
9 -
10 -
11 -
12 -
ปี พ.ศ. 2555
13 Making choices in the water allocation for the lam pao reservoir kalasin by analysis hierarchy process
14 -
ปี พ.ศ. 2554
15 Development on water management system connected to public law on water resource of the Chi River basin communities
16 Making choices in the water allocation for the lam pao reservoir kalasin by analysis hierarchy process
17 -
18 -
19 -
ปี พ.ศ. 2553
20 การวางแผนการเพาะปลูกแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรและการประมาณค่าการใช้น้ำของพืชจากแบบจำลองคณิตศาสตร์
21 Determination of Trihalomethanes in Water Samples Using Headspace Solid-Phase Microextraction Gas Chromatography
22 -
23 -
ปี พ.ศ. 2552
24 Optimal reservoir rule curves using simulated annealing
25 An improvement of small reservoir rule curves using genetic algorithms and water balance equation
26 A Varied-Utilized Soil Type in Linear Programming Model for Irrigation Planning
27 Development on water management system connected to public law on water resource of the Chi River basin communities
28 การหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับวางแผนการเพาะปลูกแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
ปี พ.ศ. 2551
34 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการน้ำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชุมชนลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
35 Stochastic Inflow Simulation for Searching Rule Curves
36 พฤติกรรมของน้ำใต้ดินในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
ปี พ.ศ. 2550
43 Heuristic algorithm with simulation model for searching optimal reservoir rule curves
44 Suitable conditions of reservoir simulation for searching rule curves
45 A fuzzy-GAs model for determining varied irrigation efficiency
46 -
47 -
48 -
49 -
ปี พ.ศ. 2549
50 An estimation of irrigation efficiency of limited water resource area
51 Stochastic flow simulation for searching rule curves
52 Optimization model for irrigation planning in heterogenous area
53 An observation of groundwater in rapid urbanization area
54 การจัดการทางด้านอุปสงค์และอุปทานของระบบทรัพยากรน้ำ
ปี พ.ศ. 2548
55 A fuzzy-GAs model for determining varied irrigation efficiency
56 Genetic algorithms connected simulation with smoothing function for searching rule curves
ปี พ.ศ. 2546
57 แผนกลยุทธ์การจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
58 แผนกลยุทธิ์การจัดการขยะในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง