ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
2 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
3 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
4 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
5 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
6 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
7 - 47
8 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
9 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
10 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
11 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
12 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
13 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
14 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
15 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
16 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
17 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
18 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
19 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
20 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
21 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
22 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
23 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
24 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
25 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
26 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
27 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
28 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
29 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
30 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
31 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
32 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
33 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
34 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
35 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
36 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
37 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
38 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
39 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
40 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
41 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
42 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
43 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
44 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
45 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
46 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
47 จรินทิพย์ สมประสิทธิ์ 1
48 จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า 1
49 เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า 1
50 Athita Chanthasenanont 1
51 Charintip Somprasit 1
52 Densak Pongrojpaw 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 1
3 1086 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 Mid-trimester genetic sonography : for advanced maternal aged who declined genetic amniocentesis
ปี พ.ศ. 2550
2 ผลของปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกันต่อผลการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -