ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 1
4 2551 5
5 2550 2
6 2525 1
7 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาเชิงนโยบายและพฤติกรรมนำร่องเชิงพื้นที่สำหรับให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วมโดยใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินความเสียหายของพืชผล
ปี พ.ศ. 2553
2 การใช้ปัญหาที่เกิดจากการอภิปรายกลุ่มของครูผู้สอนสถิติมาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับสอนสถิติพื้นฐานเรื่องค่าเฉลี่ย มัธยมฐาน และฐานนิยมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 ผลสัมฤทธิ์ของการประยุกต์การสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STARที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลียนและวิธีจัดหมู่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
5 การศึกษาปัญหาการเรียนจากนักเรียนสำหรับสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2552
6 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่วิชาแคลคูลัสในหัวข้อการประยุกต์อนุพันธ์
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาตัวแบบคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินความเสียหายของพืชผลและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วม [50]
8 การศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน สำหรับแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ประเภท ที่เกิดอันตรายสูงสุด [50]
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าของพนักงาน ในเขตท่าเรือแห่งประเทศไทย
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
11 เปรียบเทียบโครงข่ายประสาทเทียมกับการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาตัวแบบคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินความเสียหายของพืชผลและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วม
13 การศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน สำหรับแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ประเภท ที่เกิดอันตรายสูงสุด
ปี พ.ศ. 2525
14 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม