ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หทัยรัตน์ ริมคีรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- หทัยรัตน์ ริมคีรี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วารุณี ธนะแพสย์ 3
2 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 3
3 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 3
4 อนุวัตร แจ้งชัด 3
5 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 2
6 สุพนิดา วินิจฉัย 2
7 จินตนา อุปดิสสกุล 2
8 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 2
9 วุฒินันท์ คงทัด 2
10 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ 1
11 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 1
12 พัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต 1
13 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
14 อนุกูล วัฒนสุข 1
15 สุนทรี สุวรรณสิชณน์ 1
16 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช 1
17 สุพัฒน์ชลี ทรัพย์เจริญ 1
18 นางสาวสุทัตตา อารีย์กิจ 1
19 วิษฐิดา จันทราพรชัย 1
20 กมลวรรณ แจ้งชัด 1
21 นันทวัน เทอดไทย 1
22 สายพิณ ทานัชฌาสัย 1
23 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
24 อรอนงค์ นัยวิกุล 1
25 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
26 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
27 นายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินทร์กุล 1
28 นางสาวต้องตา เอกพันธุ์พงษ์ 1
29 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
30 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 1
31 พัชรี กิตติไมตรี 1
32 ธัญลักษณ์ ศรีสำราญ 1
33 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
34 วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 1
35 สริตา ภาคพิเศษ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 4
4 2553 1
5 2551 1
6 2550 2
7 2549 1
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยแป้งเผือกต่อคุณสมบัติด้านรีโอโลยีของส่วนผสมและคุณภาพโดนัทเค้ก
ปี พ.ศ. 2555
3 การทดสอบความชอบรวมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์นมเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
4 โครงการทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำแครนเบอรี่เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชันทำความสะอาดเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่
6 การพัฒนาชิฟฟอนเค้กลดคอเลสเตอรอลที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าวชนิดแกมมาโอรีซานอลสูง
ปี พ.ศ. 2553
7 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือที่มีส่วนผสมจากสารสกัดสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลีฟออนบำรุงผมที่มีส่วนผสมของโปรตีนรำข้าว
ปี พ.ศ. 2549
11 การพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร