ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุไหลหมาน หมาดโหยด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2558 4
3 2557 3
4 2556 1
5 2553 2
6 2552 1
7 2550 1
8 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาการตรวจสอบและวินิจฉัยการติดเชื้อร่วมกันของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิดในปลานิลและปลาทับทิมที่เลี้ยงในแม่น้ำตาปี จ.นครศรีธรรมราช ด้วยการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR
2 ผลของการกำจัดยางเหนียวต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ
ปี พ.ศ. 2558
3 ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังผู้ป่วยวัณโรค อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 ศักยภาพของสารสกัดจากใบมะม่วงหิมพานต์ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
5 การลดใช้เชื้อเพลิงในการรมควันยางแผ่นดิบของสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอนาบอน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
6 สถาปัตยกรรมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 บนแนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาระบบสารสนเทศสมัครโควตาแบบออนไลน์ภายในวิทยาลัยรัตภูมิ
8 ความหลากหลายและการสร้างสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพของฟองน้ำบริเวณ แหลมมะขาม อ.สิเกา จ.ตรัง
9 แบคทีเรียก่อโรคในปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง บริเวณแม่น้ำตาปี จ.นครศรีธรรมราช และการทดสอบยืนยันเชื้อด้วยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR)
ปี พ.ศ. 2556
10 การสร้างแผนที่พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหางของปลาหางนกยูงโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ AFLP และ Microsatellite
ปี พ.ศ. 2553
11 การเปรียบเทียบความเข้มสี การเจริญเติบโต อัตราการรอดและการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาทองฮอรันดาด้วยอาหารสำเร็จรูป 3 ชนิด ที่เลี้ยงในน้ำจืดและน้ำเค็มต่างกัน
12 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลาหางนกยูงเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลาหางนกยูงเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2550
14 การเปรียบเทียบความเข้มสี การเจริญเติบโต อัตราการรอดและการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาทองฮอรันดาด้วยอาหารสำเร็จรูป 3 ชนิด ที่เลี้ยงในน้ำจืดและน้ำเค็มต่างกัน