ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเทพ กลชาญวิทย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 5
2 ฐนิสา พัชรตระกูล 3
3 สมเกียรติ วงษ์ทิม 2
4 สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ 2
5 อารยา เอี่ยมอุดมกาล 2
6 ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม 2
7 สุนทร ชลประเสริฐสุข 1
8 สุภัทรพร เทพมงคล 1
9 สุพีชา วิทยเลิศปัญญา 1
10 เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ 1
11 พัชรินทร์ ฟองคำ, 2522- 1
12 นพวุฒิ กีรติกรณ์สุภัค 1
13 ภูรินทร์ ห้าประเสริฐ 1
14 ไชยยศ รุ่งเรืองพิทยากุล 1
15 เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิษฐ์ 1
16 กุลวรา เมฆสวรรค์ 1
17 ช่อสคนธ์ เชาว์ตระกูล 1
18 วรางคณา ตันติพรสินชัย 1
19 สติมัย อนิวรรณน์ 1
20 ดวงพร ทองงาม 1
21 ธงชัย ลีลายุทธชัย 1
22 คณิตา ฉัตราโสภณ 1
23 ณัฐพร นรเศรษฐวณิชย์ 1
24 สิทธิกร ลินลาวรรณ 1
25 นริศร ลักขณานุรักษ์ 1
26 ศุภกร มะลิขาว 1
27 ทายาท ดีสุดจิต 1
28 อัครวุฒิ จันทราพิรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 1
8 2551 2
9 2550 2
10 2549 3
11 2548 2
12 2547 3
13 2546 2
14 2541 1
15 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการแนะนำและช่วยปรับการบริโภคคาร์โบไฮเดรตชนิดย่อยง่ายตามแต่ละบุคคลเปรียบเทียบกับการแนะนำการบริโภคคาร์โบไฮเดรตชนิดย่อยง่ายตามมาตรฐานต่ออาการของระบบทางเดินอาหารและการสร้างแก๊สไฮโดรเจนในลำไส้ในผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวน
ปี พ.ศ. 2557
2 ความแตกต่างของความต้านทานไฟฟ้าพื้นฐานหลอดอาหารใน 2 ชั่วโมงแรก ระหว่างกลุ่มที่ตรวจวัดกรดตลอด 24 ชั่วโมงให้ผลเป็นบวกกับลบ ในผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนที่ไม่มีการทำลายเยื่อบุผิวหลอดอาหารที่มาด้วยอาการแสบร้อนหน้าอกหรืออาการเรอเปรี้ยว
3 ปัจจัยเสี่ยงของการตื่นตัวขณะนอนหลับกับการเกิดการไหลย้อนเข้ามาในหลอดอาหารในช่วงกลางคืนในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นร่วมกับโรคกรดไหลย้อน
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของการบริโภคคาร์โบไฮเดรตจากข้าวเจ้าต่อการสร้างแก๊สไฮโดรเจนในลำไส้ที่วัดจากลม หายใจออกและอาการของโรคในผู้ป่วยลำไส้แปรปรวนชนิดที่ไม่ใช่ท้องผูกเด่นเปรียบเทียบกับการบริโภคคาร์โบไฮเดรตจากข้าวสาลีหรือถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2555
5 ผลของไอโซซอร์ไบด์ไดไนเตรตสเปรย์ต่อการบีบตัวของหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดอาหารส่วนปลายหดเกร็ง
ปี พ.ศ. 2554
6 ศึกษาเปรียบเทียบผลของยาโอเมปราโซล 80 มิลลิกรัมฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ตามด้วย 40 มิลลิกรัม ฉีดทุก 12 ชั่วโมง ว่าสามารถเพิ่มค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะอาหารได้เทียบเท่ากับผลของยาโอเมปราโซล 80 มิลลิกรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ตามด้วยให้ต่อเนื่อง 8 มิลลิกรัมต่อชั่วโ
7 การศึกษาผลของยาราบีพราโซลที่มีต่อตัวแปรในการนอนหลับในผู้ป่วยที่มีภาวะกรดมากในหลอดอาหารร่วมกับกลุ่มอาการหยุดหายใจขณะหลับเปรียบเทียบกับยาหลอก
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลของพริกแดงป่นต่ออาการปวดท้อง แสบร้อนท้อง และการรับความรู้สึกของทวารหนัก ในผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนที่มีอาการท้องเสียเด่น
ปี พ.ศ. 2552
9 ผลสมรรถภาพปอดก่อนและหลังการรักษาภาวะกรดไหลย้อนด้วยยาโอมีพราโซลในผู้ป่วยโรคหืด การศึกษาเชิงทดลองเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา
ปี พ.ศ. 2551
10 การรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนด้วยพริกแดงป่น
11 การรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนด้วยพริกแดงป่น
ปี พ.ศ. 2550
12 ผลของพริกป่นแดงต่อการเกิดกรดไหลย้อนภาวะกรดในหลอดอาหารและการเคลื่อนผ่านของอาหารผ่านกระเพาะอาหารในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคกระเพาะอาหารคล้ายโรคกรดไหลย้อน
13 ผลของพริกป่นแดงต่อการเคลื่อนไหวและการรับรู้ความรู้สึกของทางเดินอาหารส่วนล่าง
ปี พ.ศ. 2549
14 การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความรู้สึกของหลอดอาหารต่อแรงกดและสารเคมีของผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนที่มีอาการจำเพาะและผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนที่มีอาการไม่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อน
15 ผลของการเสริมฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ต่อภาวะท้องผูกในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
16 การศึกษาความไวของหลอดลมในผู้ป่วยที่มีกรดไหลย้อนมาหลอดอาหาร
ปี พ.ศ. 2548
17 การศึกษาผลของการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไรต่อการทำงานของกระเพาะอาหารส่วนต้นในผู้ป่วยปวดท้องชนิดไม่มีแผลที่มีการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไร
18 การเปรียบเทียบผลการตรวจพบภาวะการสร้างแก๊สไฮโดรเจนผิดปกติจากการตรวจด้วยวิธีการวิเคราะห์แก๊สไฮโดรเจนจากลมหายใจออกหลังรับประทานกลูโคสเทียบกับแลคทูโลสซึ่งทำร่วมกับการตรวจติดตามการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็กด้วยสารรังสี
ปี พ.ศ. 2547
19 การทดลองแบบสุ่มตัวอย่าง มีตัวควบคุม และปิดสองทาง ถึงผลการทดลองรักษาผู้ป่วยกล่องเสียงอักเสบเรื้อรัง โดยไม่ทราบสาเหตุ ด้วยยาราเบพราโซล
20 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตอบสนองต่อการฝึกกล้ามเนื้อควบคุมการถ่ายอุจจาระ ในผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังจากกล้ามเนื้อควบคุมการถ่ายอุจจาระทำงานไม่ประสานกัน ที่มีและไม่มีอาคารลำไส้แปรปรวน
21 ผลของพริกขี้หนูป่นต่อ rectal perception และ rectal compliance ในอาสาสมัครสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2546
22 อาการแสดงของระบบทางเดินอาหารส่วนบนในผู้ป่วยไทยที่จำเพาะต่อการไหลของกรดย้อนกลับสู่หลอดอาหารโดยวิธีการตรวจวัดความเป็นกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง
23 อาการแสดงของระบบทางเดินอาหารส่วนบนในผู้ป่วยไทย ที่จำเพาะต่อการไหลของกรดย้อนกลับสู่หลอดอาหาร โดยวิธีการตรวจวัดความเป็นกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง
ปี พ.ศ. 2541
24 ความแม่นยำของ urease test ที่ผลิตขึ้นเอง (inhouse) และ CLO test('R)เทียบกับการตรวจทางวิทยาฮิสโต ในการวินิจฉัยการติดเชื้อ Helicobacter pylori