ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปวีณา วิโรจน์ธนะชัย 4
2 วิลาวัณย์ ชอบแต่ง 1
3 ณัฐถาวดี ลี้ตระกูล 1
4 ศิริพร โลหะปาน 1
5 สุพัตรา เกตุแก้ว 1
6 ตุลา โชติภักดี 1
7 มนสิชา โพธิสุข 1
8 อุดมลักษณ์ ศิริอ่อน 1
9 รัชดา ปานแป้น 1
10 รุ่งทิวา แซ่ลิ้ม 1
11 จรินทร คิดอ่าน 1
12 นักรบ จิตตเกษม 1
13 พิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา 1
14 กัลยารัตน์ เอี่ยมอาจหาญ 1
15 วุฒิศักดิ์ เอมะสุวรรณ 1
16 อติมา เย็นใส 1
17 นิธิภัทร์ สถาปนสุต 1
18 ศศิธร สังขมงคล 1
19 คำปุน ภูธรศรี 1
20 เฉลิมชัยศรี เพ็ญตระกูลชัย 1
21 กวินท์ อัครภักดี 1
22 โสฬส เมฆอาภา 1
23 สกุลรัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์ 1
24 สุชาติ แนวประเสริฐ 1
25 อุ่นเรือน จุลกะเศียร 1
26 นิธิพัฒน์ เรืองวิวัฒนโรจน์ 1
27 พรรณิภา พลศิลป์ 1
28 ภัทราวุธ มกรเวส 1
29 วรัท ตุลยธำรง 1
30 สาวิตรี ภูไชยแสง 1
31 กิตติพิชญ์ แสงจันทร์เทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 7
3 2554 3
4 2553 6
5 2552 11
6 2551 4
7 2548 1
8 2527 1
9 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การถามปากคำเด็กในฐานะผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
2 การยุติการตั้งครรภ์ : ศึกษากรณีเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2555
3 การจัดประเภทความผิดอาญาแผ่นดินกับความผิดอันยอมความได้ : ศึกษากรณีความผิดฐานยักยอกกับความผิดฐานลักทรัพย์
4 ความไม่ชัดเจนแน่นอนของความผิดฐานทำร้ายร่างกายถึงสาหัส :
5 ความผิดฐานชำเราเด็กหญิง :
6 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องโทษประหารชีวิต
7 เหตุที่ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษอาญา :
8 สิทธิในการมีทนายความ :ศึกษาเปรียบเทียบผลการละเมิดสิทธิในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา
9 คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา :
ปี พ.ศ. 2554
10 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันอันตรายจากผู้ป่วยทางจิต
11 การคุ้มครองปะการัง :
12 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา กับความชัดเจนแน่นอนในการบัญญัติกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2553
13 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชน์จากการขอทาน
14 บทบาทอัยการในการป้องกันความผิดพลาดจากกระบวนการยุติธรรมในชั้นเจ้าพนักงาน
15 การมีส่วนร่วมของประชาชนในอำนาจตุลาการ
16 มาตรการเสริมโทษทางอาญา :
17 เหตุห้ามผู้พิพากษาในการพิจารณาและพิพากษาคดี :
18 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล :
ปี พ.ศ. 2552
19 บทบาททนายความในคดีอาญา : ศึกษาในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา
20 อำนาจพิเศษในการเข้าถึงข้อมูล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินคดีอาญาทั่วไป กับการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
21 การบังคับคดีอาญา : ศึกษาการบังคับโทษปรับ
22 ความสำคัญของสำนวนการสอบสวนในคดีอาญา
23 การคุ้มครองเกียรติ : ศึกษาคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานดูหมิ่นเปรียบเทียบความผิดฐานหมิ่นประมาท
24 ความสำคัญผิดในเหตุที่กฎหมายให้อภัย
25 ปัญหากรณีจำเลยยอมรับพยานหลักฐานของโจทก์ในคดีอาญา
26 สิทธิการมีที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการตั้งที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลเยาวชนและครอบครัว
27 เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย : ศึกษาอายุผู้เสียหายที่เป็นเด็กในความผิดเกี่ยวกับเพศ
28 การยื่นคำร้องขอบังคับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
29 ความรับผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทที่กระทำต่อบุคคลสาธารณะในแวดวงการเมืองการปกครองและระบบราชการ
ปี พ.ศ. 2551
30 อายุความในฐานะเงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี : ศึกษาเฉพาะขั้นตอนนำคดีขึ้นสู่ศาล
31 การเปิดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญา
32 การถอนฟ้องคดีอาญา :
33 บทบาทผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะการตัดสินคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2548
34 โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา
ปี พ.ศ. 2527
35 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล